Informácia k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.

Daňové priznanie k dani z príjmov, poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie, platenie preddavkov na daň z príjmov.

Dátum publikácie:6. 10. 2020
Autor:Finančná správa SR

Image48554

33/DZPaU/2020/I 

Informácia k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.09.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2020 Z. z.“).

Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa v Čl. I dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Podľa Čl. IV zákona č. 264/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť 29.09.2020.

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení účinnom od 29.09.2020, opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12.03.2020, keď vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“) vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá, ak § 2 odsek 3 neustanovuje inak (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v § 2 ods. 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.

V súlade § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení účinnom od 29.09.2020, sa na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, § 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 obdobie pandémie považuje za skončené 30.09.2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31.12.2020.

V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zavedené opatrenia sa týkajú nasledujúcich oblastí:

1. Daňové priznanie k dani z príjmov

Nadväzne na znenie § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, t. j. počas obdobia od 12.03.2020 do 30.09.2020, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. v lehote do 31.10.2020, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak. Keďže 31.10.2020 pripadá na sobotu, v súlade s ust. § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), podľa ktorého, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z príjmov vymedzeného v § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je 02.11.2020. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je daň z príjmov splatná.

1.1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. vo väzbe na § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 02.11.2020 a v tejto lehote daň z príjmov aj zaplatiť týka podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2019.

Príklad č. 1:

Daňovník, ktorý je v súlade s § 32 ods. 1 ZDP povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019, neoznámil správcovi dane v lehote do 31.03.2020 predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 ZDP. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v lehote do 02.11.2020 a v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 2:

Daňovník podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2 ZDP, t. j. do 31.03.2020, daň však v tejto lehote nezaplatil. V akej lehote je daňovník povinný zaplatiť daň z príjmov?

Daňovník je povinný daň z príjmov zaplatiť lehote do 02.11.2020.

V súlade s § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. u daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa § 49 ods. 3 ZDP do skončenia obdobia pandémie, t. j. do 30.09.2020 a lehota na podanie daňového priznania k DPFO uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, t. j. v období od 12.03.2020 do 30.09.2020, sa daňové priznanie k DPFO podáva v lehote do 02.11.2020.

Príklad č. 3:

Daňovník, ktorý je v súlade s § 32 ods. 1 ZDP povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019, oznámil správcovi dane v lehote do 31.03.2020, že si v súlade s § 49 ods. 3 písm. a) ZDP predlžuje lehotu na podanie daňového priznania do 30.06.2020. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v lehote do 02.11.2020 a v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 4:

Daňovník, ktorý je v súlade s § 32 ods. 1 ZDP povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019, a ktorý v roku 2019 poberal príjmy zo zdrojov v zahraničí, oznámil správcovi dane v lehote do 31.03.2020, že si v súlade s § 49 ods. 3 písm. b) ZDP predlžuje lehotu na podanie daňového priznania do 30.09.2020. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v lehote do 02.11.2020 a v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 5:

Daňovník v konkurze požiadal 03.03.2020 správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 o tri mesiace. Správca dane žiadosti vyhovel a predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 do 30.06.2020. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v lehote do 02.11.2020 a v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Ustanovenie § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k DPFO daňovníka (okrem daňovníka v konkurze) na základe oznámenia podaného správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (t. j. do 02.11.2020) Ustanovenie § 21 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k DPFO daňovníka v konkurze rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (t. j. najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty 02.11.2020, t. j. najneskôr do 19.10.2020). Vzhľadom na to, že zdaňovacím obdobím fyzickej osoby vrátane fyzickej osoby v konkurze je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok a obdobie pandémie sa v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. na účely opatrení vymedzených v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. považuje za skončené 30.09.2020, je úprava uvedená v § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 67/2020 Z. z. pri podaní daňového priznania k DPFO za rok 2019 bezpredmetná.

V súlade s ustanovením § 21 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z. platí, že ak lehota na podanie daňového priznania k DPFO za zomrelého daňovníka ustanovená v § 49 ods. 4 a 5 ZDP pre dediča alebo osobu podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") uplynie počas obdobia od 12.03.2020 do 30.09.2020, dedič alebo osoba podľa § 35 Zákonníka práce podá toto priznanie v lehote do 02.11.2020. V lehote do 02.11.2020 je dedič alebo osoba vymedzená v § 35 Zákonníka práce povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 6:

Daňovník, ktorý zomrel 15.02.2020, dosiahol za rok 2019 zdaniteľné príjmy vo výške 20 000,- € a za časť roka 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 3 000,- €. V akej lehote je dedič povinný podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a daňové priznanie k DPFO za rok 2020 a v akej lehote je povinný zaplatiť daň z príjmov?

Dedič je povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 aj daňové priznanie k DPFO za rok 2020 v lehote do 02.11.2020. V tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 7:

Daňovník, ktorý zomrel 20.09.2019, dosiahol za časť roka 2019 zdaniteľné príjmy vo výške 20 000,- €. Dedič v lehote ustanovenej v § 49 ods. 4 ZDP požiadal správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019. Správca dane žiadosti dediča vyhovel a lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 predĺžil do 30.04.2020. V akej lehote je dedič povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a v akej lehote je povinný zaplatiť daň z príjmov?

Dedič je povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v lehote do 02.11.2020. V tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 8:

Daňovník, ktorý zomrel 20.09.2019, dosiahol za časť roka 2019 zdaniteľné príjmy vo výške 20 000,- €. Dedič v lehote ustanovenej v § 49 ods. 4 ZDP požiadal správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019. Správca dane žiadosti dediča vyhovel a lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 predĺžil do 15.10.2020. V akej lehote je dedič povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a v akej lehote je povinný zaplatiť daň z príjmov?

Dedič je povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v lehote do 15.10.2020. V tejto lehote je povinný aj zaplatiť daň z príjmov.

Dedič alebo osoba podľa § 35 Zákonníka práce môže v súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z. najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za zomrelého daňovníka podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. najneskôr do 19.10.2020 (vrátane), podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPFO.

Príklad č. 9:

Daňovník, ktorý zomrel 15.04.2020, dosiahol za časť roka 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 5 000,- €. Môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020, ak dedič podá 05.10.2020 žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020? 

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020 za zomrelého daňovníka podaná 05.10.2020 je podaná v lehote ustanovenej v § 21 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z. a správca dane môže lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020 predĺžiť. Lehota na podanie žiadosti by bola dodržaná aj vtedy, ak by bola žiadosť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty 02.11.2020, t. j. najneskôr do 19.10.2020 (vrátane).

V súlade s § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. u daňovníka, ktorý podá správcovi dane žiadosť podľa § 49 ods. 4 a 5 ZDP do skončenia obdobia pandémie, t. j. do 30.09.2020 a lehota na podanie daňového priznania k DPFO uvedená v žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, t. j. v období od 12.03.2020 do 30.09.2020, sa daňové priznanie k DPFO podáva v lehote do 02.11.2020.

1.2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. vo väzbe na § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 02.11.2020 a v tejto lehote daň z príjmov aj zaplatiť týka podania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPPO“) za kalendárny rok 2019, alebo za iné zdaňovacie obdobia, pri ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynul počas obdobia pandémie.

Príklad č. 10:

V akej lehote je daňovník, ktorý nie je v konkurze alebo v likvidácii, a ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, povinný podať daňové priznanie k DPPO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPPO za kalendárny rok 2019 v lehote do 02.11.2020. Do 02.11.2020 je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 11:

U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020, pripadol posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie na 30.06.2020, daňovník nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (daňovník nie je v konkurze alebo v likvidácii). V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k DPPO za toto zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov?

Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie uplynul počas obdobia pandémie, a preto je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov v lehote do 02.11.2020.

Príklad č. 12:

Daňovník podal daňové priznanie k DPPO za kalendárny rok 2019 v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP do 31.03.2020, ale daň z príjmov v tejto lehote nezaplatil. Vzťahuje sa na tohto daňovníka nová lehota a môže daň zaplatiť do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 02.11.2020?

Daňovník môže zaplatiť daň z príjmov v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 02.11.2020.

Príklad č. 13:

Daňovníkovi v konkurze uplynul posledný deň lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 5 ZDP (alebo podľa § 41 ods. 6 ZDP) a zaplatenie dane dňa 30.06.2020. Daňovník nepožiadal správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie.V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k DPPO a zaplatiť daň z príjmov?

Nakoľko posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynul počas obdobia pandémie, daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 02.11.2020. V lehote do 02.11.2020 je splatná aj daň z príjmov za uvedené zdaňovacie obdobie.

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník (okrem daňovníka v konkurze alebo daňovníka v likvidácii), ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO, a to na základe oznámenia podaného správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (t. j. do 02.11.2020), pričom lehota podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO sa predlžuje najviac o tri kalendárne mesiace [§ 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z.] alebo o šesť kalendárnych mesiacov [§ 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.].

Z uvedeného vyplýva, že v prípade daňovníka (okrem daňovníka v konkurze alebo daňovníka v likvidácii), ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynula počas pandémie (posledný deň lehoty bol 31.03.2020) a posledný deň predĺženej lehoty by pripadol na 30.06.2020 (o tri kalendárne mesiace) alebo na 30.09.2020 (o šesť kalendárnych mesiacov), by predĺžená lehota podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. uplynula skôr než lehota podľa § 21 ods. 1 tohto zákona, a preto je v takomto prípade podanie oznámenia podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. bezpredmetné.

Príklad č. 14: 

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, podal v lehote do 31.03.2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 do 30.06.2020. V akej lehote je tento daňovník povinný podať daňové priznanie k DPPO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Posledný deň predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k DPPO (uvedenej v oznámení) uplynul počas obdobia pandémie, preto aj tento daňovník podá daňové priznanie k DPPO a zaplatí daň z príjmov v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 02.11.2020.

Daňovník (okrem daňovníka v konkurze alebo daňovníka v likvidácii) s iným zdaňovacím obdobím než kalendárny rok, pri ktorom lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynula počas pandémie, a súčasne pri ktorom by posledný deň predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za toto zdaňovacie obdobie (lehota by bola predĺžená oznámením) neuplynul skôr než lehota podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (skôr než 02.11.2020), môže využiť postup podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. a predĺžiť si lehotu na podanie tohto daňového priznania podaním oznámenia do 02.11.2020.

Príklad č. 15:

Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020, pripadol posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie na 30.06.2020. Daňovník mal zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí a oznámil správcovi dane podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie do 31.12.2020. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k DPPO za toto zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov? Možno v uvedenom prípade považovať termín 31.12.2020 za posledný deň lehoty na podanie daňového priznania?

Vychádzajúc z legislatívne ustanoveného dňa skončenia pandémie (30.09.2020) možno konštatovať, že posledný deň lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO za hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020 uplynul počas obdobia pandémie. Tento daňovník má možnosť oznámiť správcovi dane podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie najviac o šesť kalendárnych mesiacov (t. j. do 31.12.2020), pričom oznámenie musí byť podané do lehoty podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. do 02.11.2020 (vrátane).

Ak daňovník podá oznámenie podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do 02.11.2020 a uvedie v ňom všetky požadované náležitosti, daňové priznanie k DPPO za hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020 môže podať do 31.12.2020. Dňom 31.12.2020 je splatná aj daň z príjmov za uvedené zdaňovacie obdobie.

V súlade s § 21 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa § 21 ods.1 zákona č. 67/2020 Z. z. predĺžiť lehota podľa § 49 ods. 2 ZDP najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sa nemožno odvolať.

Ak lehota podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. uplynie skôr ako by uplynula predĺžená lehota podľa § 49 ods. 3 písm. c) ZDP, daňovník v konkurze alebo v likvidácii má možnosť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.

Príklad č. 16:

Daňovníkovi v konkurze uplynul posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 (do dňa predchádzajúcemu dňu vyhlásenia konkurzu - zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 5 ZDP) počas obdobia pandémie. Môže tento daňovník v konkurze požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie?

V tomto prípade je posledným dňom lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO deň 30.09.2020, čo je zároveň posledný deň obdobia pandémie. Preto je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov v lehote podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. do 02.11.2020.

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník v konkurze môže požiadať príslušného správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania, t. j. najneskôr do 19.10.2020 (vrátane).

Správca dane môže daňovníkovi rozhodnutím predĺžiť pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania k DPPO, ktorá uplynula 30.09.2020, najviac o tri kalendárne mesiace, t. j. až do 31.12.2020.

V súlade s § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. u daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa § 49 ods. 3 až 5 ZDP do skončenia obdobia pandémie, t. j. do 30.09.2020, a lehota na podanie daňového priznania k DPPO uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, t. j. v období od 12.03.2020 do 30.09.2020, sa daňové priznanie k DPPO podáva v lehote do 02.11.2020 a postup podľa § 21 ods. 2 a 3 sa neuplatní. Z uvedeného vyplýva, že ak si daňovník predĺžil podľa § 49 ods. 3 až 5 ZDP pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania k DPPO a táto lehota uplynie počas pandémie, podľa § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. si nemôže uplatniť opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO.

Príklad č. 17:

Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020, pripadol posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie na 30.06.2020. Za toto zdaňovacie obdobie mal daňovník zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí. Daňovník, napriek tomu, že mal zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, oznámil správcovi dane podľa § 49 ods. 3 ZDP predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie len o tri kalendárne mesiace, t. j. do 30.09.2020. Môže si tento daňovník opätovne predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPPO o ďalšie tri kalendárne mesiace do 31.12.2020?

Vychádzajúc z legislatívne ustanoveného dňa skončenia pandémie (30.09.2020) možno konštatovať, že posledný deň lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO za hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020 uplynul počas obdobia pandémie a počas obdobia pandémie uplynul aj posledný deň predĺženej lehoty podľa 49 ods. 3 ZDP. Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. tento daňovník už nemôže oznámiť správcovi dane ďalšie predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie.

1.3. Daňové priznanie k dani z príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

§ 21 ods. 6 a 7 zákona č. 67/2020 Z. z. upravuje lehotu na podanie daňového priznania v špecifických situáciách zrušenia alebo vzniku stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 7 a 8 ZDP. Ak takýto daňovník zrušuje stálu prevádzkareň, resp. mu stála prevádzkareň umiestnená na území Slovenskej republiky vznikne retrospektívne, a z tohto dôvodu má daňovník povinnosť na tomto území podať daňové  priznanie, pričom lehota na podanie tohto daňového priznania spadá do obdobia pandémie, na základe predmetných ustanovení zákona je v takomto prípade možné podať daňové priznanie neskôr, po uplynutí pandémie v lehote ustanovenej v § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. V rovnakej lehote je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Príklad č. 18:

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, ani iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, skončil v marci 2020 podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, čím mu zanikla (a bola zrušená) stála prevádzkareň umiestnená na tomto území. V akej lehote je tento daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň, ak obdobie pandémie skončilo 30.09.2020? 

Nakoľko v predmetnom prípade posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynul počas obdobia pandémie, daňové priznanie sa podáva a daň z príjmov je splatná v lehote do 02.11.2020.

Príklad č. 19: 

Daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 8 ZDP. Keďže z dôvodu zmeny skutočností ovplyvňujúcich vznik stálej prevádzkarne tento daňovník až v marci 2020 zistil, že mu v zdaňovacom období 2019 vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov uplynul počas obdobia pandémie. V akej lehote je tento daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň z príjmov?

Nakoľko obdobie pandémie skončilo 30.09.2020, daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 sa v predmetnom prípade podáva a daň z príjmov je splatná v lehote do 02.11.2020.

2. Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

2.1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané na samostatnom tlačive

V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ods. 1 a 3 ZDP daňovníka (ďalej len „vyhlásenie na samostatnom tlačive"), ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ"), vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie"), ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020, a preto vyhlásenie na samostatnom tlačive za rok 2019, ktorého lehota na podanie uplynula 30.04.2020, možno podať do 30.11.2020.

V súlade s § 22 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ZDP (ďalej len „potvrdenie o zaplatení dane“), najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu (§ 39 ods. 7 ZDP).

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020, a preto zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 16.11.2020 (15.11. pripadol na nedeľu, preto posledným dňom lehoty na vystavenie takéhoto potvrdenia je najbližší nasledujúci pracovný deň). 

Príklad č. 20:

Dňa 18.03.2020 zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2019. V akej lehote je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 a v akej lehote môže zamestnanec podať správcovi dane vyhlásenie na samostatnom tlačive za rok 2019.  

V súlade s § 22 zákona č. 67/2020 Z. z., zamestnávateľ vystaví na žiadosť zamestnanca potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 16.11.2020 a zamestnanec podá správcovi dane vyhlásenie na samostatnom tlačive najneskôr do 30.11.2020.

2.2. Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

Správca dane pri poukazovaní podielu zaplatenej dane postupuje v súlade s § 50 ZDP. Podľa § 50 ods. 8 tohto zákona je správca dane povinný po splnení ustanovených podmienok, previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa § 50 ods. 1 ZDP uvedeného v daňovom priznaní.
V nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP za zdaňovacie obdobie uplynie počas obdobia pandémie, napr. ak zdaňovacím obdobím daňovníka je kalendárny rok 2019 alebo príslušný hospodársky rok a lehota na podanie daňového priznania uplynula počas obdobia pandémie, daňové priznanie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (30.09.2020), tzn. do 02.11.2020 (koniec lehoty na podanie vyhlásenia, resp. daňového priznania pripadá na 31.10.2020 - sobotu, posun na 02.11.2020, viac v časti 1 tejto informácie).
Ak daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 v ustanovenej lehote, tzn. do 02.11.2020, správca dane po splnení ustanovených podmienok prevedie podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Podľa § 50 ods. 6 písm. a) ZDP správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur.

Podľa § 50 ods. 6 písm. f) ZDP správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur.

V nadväznosti na § 2 ods. 3 a 21 zákona č. 67/2020 Z. z., ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP, napr. ak daňovník nezaplatí daň v ustanovenej lehote určenej v § 50 ods. 6 písm. a), resp. prijímateľ nezaplatí daň v ustanovenej lehote určenej v § 50 ods. 6 písm. f) ZDP, tzn. do 18.11.2020 (17.11.2020 je štátny sviatok, posun v zmysle § 27 daňového poriadku na najbližší nasledujúci pracovný deň) alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, v súlade s § 50 ods. 8 ZDP nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 ZDP zanikne.

V súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 4 ZDP môže podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie počas obdobia pandémie (12.03.2020 – 30.09.2020) až do 31.12.2021.

Podľa § 50 ods. 13 ZDP, ak súhrn prijatých podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3 320,- € podľa zverejneného prehľadu prijímateľov podielu zaplatenej dane, má prijímateľ povinnosť do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov, zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku.

Finančné riaditeľstvo SR podľa stavu poukázaných podielov v roku 2019 zverejnilo ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane dňa 31.01.2020. V nadväznosti na predĺženie lehoty na použitie finančných prostriedkov, ktoré boli poukázané prijímateľom v roku 2019 (podiel zaplatenej dane prijatý prijímateľom v roku 2019 z podielov zaplatenej dane za rok 2018) vzhľadom na § 50 ods. 13 ZDP, o jeden kalendárny rok, sa v § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. predlžuje aj lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2019 do 31.05.2022.

V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. s účinnosťou od 17.06.2020 sa povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa § 50 ods. 13 ZDP považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (30.09.2020).

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane 31.01.2019 podľa stavu poukázaných podielov v roku 2018. Prijímateľ má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, tzn. do 02.11.2020 (31.10.2020 je sobota, posun na najbližší pracovný deň).

Prijímatelia podielu zaplatenej dane, na ktorých sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky za rok 2019 audítorom, sú povinní v tejto lehote (02.11.2020) zverejniť aj výrok audítora.

V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., vyhlásenie na samostatnom tlačive daňovníka, možno podať do 30.11.2020. Správca dane po overení splnenia podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia na samostatnom tlačive [§ 50 ods. 8 ZDP v nadväznosti na § 22 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.]. Znamená to, že správca dane podiel zaplatenej dane z vyhlásení podaných na samostatnom tlačive poukáže do 26.02.2021 (lehota troch mesiacov uplynie 28.02.2021, a keďže je to nedeľa, správca dane podiel zaplatenej dane poukáže do 26.02.2021).

3. Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 8 ZDP pri podávaní oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP postupuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti [§ 2 písm. z) ZDP] za rok 2019 podľa znenia ZDP, ktoré bolo účinné do 31.12.2019, a to v prípade, ak poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytol alebo vyplatil držiteľ [§ 2 písm. y) ZDP] v roku 2019 plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP v znení účinnom do 31.12.2019. Tento platiteľ dane mal povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka 2019, t. j. do 31.03.2020 a v rovnakej lehote mal povinnosť daň vyberanú zrážkou odviesť správcovi dane.

V súlade so znením § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP za rok 2019 sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, čo v nadväznosti na § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. je do 02.11.2020 (koniec lehoty pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty je v súlade s § 27 ods. 4 daňového poriadku najbližší nasledujúci pracovný deň) a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

4. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie

4.1. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

V súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie"), ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020, preto zamestnávateľ podá hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 v lehote do 30.11.2020.

V súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z., ak lehota na podanie hlásenia podľa § 49 ods. 4 a 5 ZDP dediča alebo osoby podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce) uplynie počas obdobia pandémie, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce) podá toto hlásenie v lehote podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. Dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce) môže najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie hlásenia. Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020, preto dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce), ak lehota na podanie hlásenia podľa § 49 ods. 4 a 5 ZDP uplynula počas obdobia pandémie, podá hlásenie za zomrelého daňovníka do 02.11.2020 (31.10. pripadol na sobotu, preto posledným dňom lehoty na podanie takéhoto hlásenia je najbližší nasledujúci pracovný deň). Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie hlásenia môže podať najneskôr 15 dní pred 02.11.2020.

Príklad č. 21:

Zamestnávateľ podal hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 dňa 30.09.2020. Dňa 30.10.2020 zistí, že podané hlásenie obsahuje nesprávne údaje. Ak ďalšie hlásenie podá 30.11.2020, označí ho ako opravné alebo dodatočné?

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020, preto zamestnávateľ podá hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. do 30.11.2020 a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. V súlade s § 16 ods. 1 daňového poriadku v nadväznosti na § 39 ods.11 ZDP, pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia môže zamestnávateľ podať opravné hlásenie. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ hlásenie podané pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia, t. j. hlásenie podané 30.11.2020, označí ako opravné hlásenie.

Príklad č. 22:

V akej lehote je povinný dedič podať hlásenie za časť zdaňovacieho obdobia 2020 za daňovníka, ktorý bol zároveň zamestnávateľom, a dňa 05.05.2020 zomrel?

Lehota na podanie hlásenia pre dediča uplynula počas obdobia pandémie (§ 49 ZDP), preto dedič podá hlásenie v súlade s § 21 ods. 5, v nadväznosti na § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 02.11.2020 a v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Upozornenie:
V súlade s § 39 ods. 9 písm. a) ZDP zamestnávateľ je povinný predkladať správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (§ 49 ods. 2 ZDP) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“).

V súlade s § 35 ods. 6 ZDP zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa neurčí inak.

Zákon č. 67/2020 Z. z. nepredlžuje lehotu na podanie prehľadu, ak deň lehoty na podanie prehľadu uplynie počas obdobia pandémie.

Ak deň lehoty na podanie prehľadu (§ 49 ods. 2 ZDP) uplynie počas pandémie a zamestnávateľ v tejto lehote prehľad nepodá, v súlade s § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že takýto prehľad podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Napr. zamestnávateľ prehľady za mesiace marec až august 2020 podal do 20.10.2020. Keďže obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020, zo strany zamestnávateľa nie je potrebné podať žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty za oneskorené podanie prehľadov za mesiace marec až august 2020, ale zo zákona č. 67/2020 Z. z. sa mu automaticky odpustí zmeškanie tejto lehoty, nakoľko je prehľad podaný v lehote ustanovenej v § 4 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. do 02.11.2020

4.2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

V súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. ročné zúčtovanie, ktorého lehota vykonania podľa § 38 ods. 6 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 38 ods. 10 ZDP) najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V súlade s § 24 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a ZDP), daňový bonus alebo jeho časť (§ 33 ZDP) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť (§ 33a ZDP) do výšky ustanovenej ZDP

Príklad č. 23:

Ročné zúčtovanie za rok 2019 vykoná zamestnávateľ dňa 15.10.2020. Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní doručí zamestnancovi 19.10.2020 a preplatok vyplývajúce z ročného zúčtovania vráti zamestnancovi 09.12.2020. Je postup zamestnávateľa v súlade s osobitnými predpismi?

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020, preto zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie za rok 2019 v lehote do 02.11.2020 (§ 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.). Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní doručí zamestnancovi najneskôr do 30.11.2020 (§ 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.). Rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov vráti zamestnávateľ v prospech zamestnanca, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za november 2020, t. j. do 31.12.2020 (§ 24 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.). Z uvedeného vyplýva, že postup zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania, pri doručení dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní a pri vrátení preplatku vyplývajúceho z ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2019 je v súlade s § 24 zákona č. 67/2020 Z. z.

5. Platenie preddavkov na daň z príjmov

5.1. Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

5.1.1 Skončenie uplatňovania opatrenia zavedeného pre daňovníkov, ktorým v období pandémie poklesli tržby

V rámci opatrení na zmiernenie následkov pandémie sa v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. umožnilo daňovníkom, ktorí sú fyzickými osobami, neplatiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na DPFO“) vypočítané podľa § 34 ZDP splatné v období pandémie, a to za predpokladu splnenia podmienok určených v predmetnom ustanovení (viac v Informácii k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou vrátane dodatku č. 1. Informácia je uverejnená na Portáli FS v časti: Odborná verejnosť – Dane a účtovníctvo – Novinky z legislatívy – 23/DZPaU/2020/I).

V súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPFO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 ZDP a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov na DPFO uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia príslušnému správcovi dane podľa daňového poriadku o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO podľa § 34 ZDP.

Toto opatrenie bolo možné prvýkrát uplatniť na preddavky na DPFO splatné v mesiaci máj 2020 a v nadväznosti na skončenie obdobia pandémie podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa poslednýkrát uplatní na preddavky na DPFO splatné v mesiaci september 2020, a to za predpokladu splnenia ustanovených podmienok - pokles tržieb za august 2020 oproti tržbám za august 2019 najmenej o 40 %, ak daňovník platí mesačné preddavky na DPFO a súčasne predloženie vyhlásenia o predmetnom poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím splatnosti mesačného preddavku na DPFO splatného do konca septembra 2020, resp. pokles tržieb za 2. štvrťrok 2020 oproti tržbám za 2. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, ak daňovník platí štvrťročné preddavky DPFO a súčasne predloženie vyhlásenia o predmetnom poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku na DPFO za 3. štvrťrok splatného do konca septembra 2020, ak daňovník platí štvrťročné preddavky na DPFO.

5.1.2 Zmeny súvisiace s novou lehotou na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 

Preddavky na DPFO sa platia v priebehu preddavkového obdobia, ktorým v zmysle § 34 ods. 1 ZDP je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO v nasledujúcom zdaňovacom období.

Daňové priznanie k DPFO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, čo v nadväznosti na znenie ust. § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. je do 02.11.2020 (koniec lehoty pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty je v súlade s § 27 ods. 4 daňového poriadku najbližší nasledujúci pracovný deň), ak § 21 ods. 2 až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak. 

Znamená to, že v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. je určená nová lehota na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, čo v nadväznosti na znenie ust. § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. je 02.11.2020.

V nadväznosti na vymedzenie pojmu preddavkové obdobie v § 34 ods. 1 ZDP a určenie novej lehoty na podanie daňového priznania k DPFO v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., došlo v roku 2020 k posunutiu začiatku nového preddavkového obdobia. V nadväznosti na skončenie obdobia pandémie podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. nové preddavkové obdobie na platenie preddavkov na DPFO v roku 2020 začína 03.11.2020 (čo je deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za zdaňovacie obdobie roka 2019 podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.) a končí 31.03.2021 (čo je posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za zdaňovacie obdobie roka 2020), ale len v prípade, ak nebude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020.

V tomto novom preddavkovom období sa platia preddavky na DPFO podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019, a to za predpokladu, že správca dane na toto obdobie neurčil daňovníkovi platenie preddavkov na daň inak podľa § 34 ods. 4 ZDP [viac v Metodickom pokyne č. 23/DZPaU/2019/MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od začatia preddavkového obdobia v roku 2020 podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Metodický pokyn je uverejnený na Portáli FS v časti: Odborná verejnosť – Dane a účtovníctvo – Metodické pokyny].

Príklad č. 24:

Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 daňovníkovi odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania nevznikla povinnosť platiť preddavky na DPFO.

Daňové priznanie k DPFO za rok 2019 podal daňovník dňa 05.05.2020. Podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 z údajov uvedených v tomto daňovom priznaní má daňovník platiť štvrťročné preddavky na DPFO po 1 300,- €.

Opravné daňové priznanie k DPFO za rok 2019 daňovník nepodal.

Ako platí daňovník preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčil platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP?

Vzhľadom na to, že výška preddavku na DPFO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania k DPFO za rok 2019 je vyššia (štvrťročne po 1 300,- €), ako výška preddavku na DPFO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania k DPFO za rok 2018 (povinnosť platiť preddavky na DPFO daňovníkovi nevznikla), postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z.“) sa neuplatní (viac v Informácii k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou vrátane dodatku č. 1. Informácia je uverejnená na Portáli FS v časti: Odborná verejnosť – Dane a účtovníctvo – Novinky z legislatívy – 23/DZPaU/2020/I).

Znamená to, že v roku 2020 daňovník

 • do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019, t. j. do 02.11.2020 preddavky na DPFO neplatí (vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 v znení účinnom do 31.12.2019 z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018) a
 • od začiatku nového preddavkového obdobia, t. j. od 03.11.2020 (počnúc platbou preddavku na DPFO splatnou za 4. štvrťrok 2020) platí štvrťročné preddavky na DPFO vo výške 1 300,- € (vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019).

  Poznámka:
  V platení štvrťročných preddavkov na DPFO po 1 300,- € daňovník pokračuje aj v roku 2021, a to až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020.

Príklad č. 25:

Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 platí daňovník odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania preddavky na DPFO mesačne po 2 000,- €.

Vo februári 2020 (v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP) podal daňovník daňové priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 z údajov uvedených v predmetnom daňovom priznaní daňovník má platiť preddavky na DPFO štvrťročne po 1 400,- €. Opravné daňové priznanie k DPFO za rok 2019 daňovník nepodá.

Ako platí daňovník preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčí platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP a pre platenie preddavkov na DPFO splatných v mesiacoch máj až september 2020 daňovník nepodal vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.?

Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynul daňovníkovi počas obdobia pandémie (31.03.2020) a výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 je nižšia (štvrťročne predstavuje 1 400,- €), ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 (mesačne po 2 000,- €, čo za štvrťrok predstavuje v úhrne 6 000,- €), t. j. pri platení preddavkov na DPFO do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. uplatňuje daňovník postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Daňovník v roku 2020 platí preddavky na DPFO nasledovne:

 • do 31.03.2020 platí preddavky na DPFO vypočítané spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom do 31.12.2019 z údajov z daňového priznania k DPFO za rok 2018, t. j. platí preddavky na DPFO mesačne po 2 000,- € (za január, za február a za marec 2020) a
 • od 01.04.2020 platí preddavky na DPFO vypočítané spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 z údajov z daňového priznania k DPFO za rok 2019, t. j. platí preddavky na DPFO štvrťročne po 1 400,- € (za 2. štvrťrok a za 3. štvrťrok 2020) a v platení štvrťročných preddavkov na DPFO vo výške 1 400,- € pokračuje aj od 03.11.2020 (za 4. štvrťrok 2020), t. j. od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. (čo je v roku 2020 začiatok nového preddavkového obdobia.

  Poznámka:
  V platení štvrťročných preddavkov na DPFO po 1 400,- € pokračuje daňovník aj v roku 2021, a to až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020.

Príklad č. 26:

Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 platí daňovník odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania preddavky na DPFO mesačne po 2 000,- €.

Vo februári 2020 (v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP) podal daňovník daňové priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 z údajov uvedených v predmetnom daňovom priznaní má platiť preddavky na daň mesačne po 1 600,- €.

V októbri 2020 daňovník podá opravné daňové priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 z údajov uvedených v tomto opravnom daňovom priznaní má platiť preddavky na DPFO mesačne po 1 500,- €.

Ako daňovník platí preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčil platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP a pre platenie preddavkov na DPFO splatných v mesiacoch máj až september 2020 nepodal vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.?

Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynul daňovníkovi 31.03.2020, t. j. počas obdobia pandémie a výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2019 podanom vo februári 2020, je nižšia (mesačne predstavuje 1 600,- €), ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 (mesačne po 2 000 €), t. j. pri platení preddavkov na DPFO do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. uplatňuje daňovník postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Daňovník v roku 2020 platí preddavky na DPFO nasledovne:

 • do konca marca 2020 platí preddavky na DPFO mesačne po 2 000,- € (za mesiace január až marec 2020), a to podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom do konca roka 2019 podľa údajov z daňového priznania k DPFO za rok 2018,
 • od 01.04.2020 do 02.11.2020 platí preddavky na DPFO mesačne po 1 600,- € (preddavky na DPFO splatné za mesiace apríl až október 2020) podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 na základe údajov z daňového priznania k DPFO za rok 2019 podaného vo februári 2020 a
 • od 03.11.2020 (čo je začiatok nového preddavkového obdobia) platí preddavky na DPFO mesačne po 1 500,- € (za november a za december 2020) podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 na základe údajov z opravného daňového priznania k DPFO za rok 2019 podaného v októbri 2020.

  Poznámka:
  V platení mesačných preddavkov na DPFO po 1 500,- € pokračuje daňovník aj v roku 2021, a to až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020.

Pokračovanie príkladu č. 26:

Preddavky na DPFO splatné za mesiace január až marec 2020 zaplatil daňovník včas a v správnej výške, pričom za tieto prvé tri kalendárne mesiace roka 2020 na preddavkoch na DPFO zaplatil o 1 200,- € viac [3 mes. x (2 000,- € – 1 600,- €)], ako platí od apríla 2020. O vrátenie uvedeného rozdielu v zaplatených preddavkoch na DPFO v súlade s § 24a ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. požiadal daňovník v máji 2020 a správca mu predmetnú sumu v súlade s § 24a ods. 5 písm. a) cit. zákona v júni 2020 vrátil (viac v Informácii k zákonu č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z. Informácia je uverejnená na Portáli FS v časti:

Odborná verejnosť – Dane a účtovníctvo – Novinky z legislatívy – 21/DZPaU/2020/I).

Na základe opravného daňového priznania k DPFO za rok 2020 daňovník od začiatku nového preddavkového obdobia, t. j. od 03.11.2020 - počnúc mesačným preddavkom na DPFO splatným za november 2020, platí preddavky na DPFO mesačne po 1 500,- €, čo je o 500,- € mesačne menej, ako platil za mesiace január, február a marec 2020 a o 100,- € mesačne menej, ako platil od 01.04.2020 do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. (do 02.11.2020).

Može daňovník požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu v zaplatených preddavkoch na DPFO, ktorý mu vznikol v dôsledku zmeny poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov na DPFO, po podaní opravného daňového priznania k DPFO za rok 2019?

Ak daňovník preddavky na DPFO splatné do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. (do 02.11.2020) skutočne v ustanovenej lehote a správnej výške aj zaplatí, potom pri vrátení rozdielu zaplatených preddavkov na DPFO v sume 1 000,- € [(3 mes. x 500,- € - 1 200,- € (čo je suma zodpovedajúca rozdielu zaplatených preddavkov na DPFO, ktorú daňovníkovi vrátil správca dane už v júni 2020) + 7 mes. x 100,- €] správca dane postupuje podľa § 34 ods. 5 ZDP.

Znamená to, že na základe žiadosti daňovníka mu správca dane rozdiel zaplatených preddavkov na DPFO zodpovedajúci sume 1 000,- € vráti, pričom pri vrátení tejto sumy použije ustanovenia § 79 daňového poriadku. V súlade s § 24a ods. 6 zákona č. 67/2020 Z. z. rozhodnutie správcu dane o žiadosti o vrátenie preddavkov na DPFO, ktorú daňovník v súlade s § 24a ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. podal v máji 2020 a na základe ktorej mu správca dane v júni 2020 vrátil rozdiel zaplatených preddavkov na DPFO zodpovedajúci sume 1 200,- €, nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o vrátenie preddavkov na DPFO po 02.11.2020.

5.2. Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby 

Skončenie pandémie 30.09.2020 znamená, že osobitný spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na DPPO“) podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa uplatňuje na preddavky na DPPO splatné do konca októbra 2020, tzn. naposledy na mesačný preddavok na DPPO za október 2020 splatný 02.11.2020, pričom neplatenie preddavkov na DPPO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka je možné poslednýkrát uplatniť na preddavky na DPPO splatné v septembri 2020, tzn. na mesačný preddavok na DPPO za september 2020 splatný 30.09.2020, resp. štvrťročný preddavok na DPPO za III. štvrťrok 2020 splatný 30.09.2020.

Poznámka:
Ak splatnosť preddavku na DPPO pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku, posledným dňom lehoty na zaplatenie preddavku na DPPO je najbližší nasledujúci pracovný deň. Daňovník pri platení preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020, tzn. do 02.11.2020 postupuje podľa § 42 ods. 7 ZDP alebo podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Poznámka:
Viac k lehote na podanie daňového priznania k DPPO v súlade s § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. v časti 1.2. tejto informácie. Po lehote na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020, tzn. po 02.11.2020, platí daňovník preddavky na DPPO na základe dane uvedenej v tomto daňovom priznaní. Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahne sumu 16 600,- €, daňovník platí mesačné preddavky na DPPO (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca. Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahne sumu 5 000,- € a nepresiahne sumu 16 600,- €, daňovník platí štvrťročné preddavky na DPPO (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Poznámka:
Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO, dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, zaokrúhľovaní preddavkov na DPPO ako aj pri platení preddavkov na DPPO po lehote na podanie daňového priznania k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie postupuje daňovník v súlade s Metodickým pokynom č. 24/DZPaU/2019/MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020.

Metodický pokyn je uverejnený na Portáli FS v časti: Odborná verejnosť – Dane a účtovníctvo – Metodické pokyny. V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z., ak zaplatené preddavky na DPPO splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na DPPO platia a ktorým je

 1. kalendárny rok, ktorý začal 01.01.2020,
 2. zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 01.01.2020,
 3. hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa ZDP uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Z uvedeného vyplýva, že vyrovnanie rozdielu na preddavkoch na DPPO zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sa nevykoná, tzn. daňovník nepostupuje podľa § 42 ods. 9 ZDP. Preddavky na DPPO zaplatené na zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020 alebo príslušný hospodársky rok 2020/2021 sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.

Poznámka:
Podľa § 42 ods. 9 ZDP, ak zaplatené preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania k DPPO.

5.2.1. Platenie preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 42 ods. 7 a podľa § 42 ods. 10 ZDP

V súlade s § 42 ods. 7 ZDP platí daňovník preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tzn. za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020, z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2018, resp. príslušný hospodársky rok 2018/2019.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. tieto preddavky na DPPO nepodliehajú po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 vyrovnaniu. Po lehote na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, tzn. po 02.11.2020, bude daňovník platiť preddavky na DPPO na základe daňovej povinnosti uvedenej v tomto daňovom priznaní len za november a december 2020, resp. za IV. štvrťrok 2020 a v roku 2021 za január až marec 2021, resp. I. štvrťrok 2021 za predpokladu, že daňovník nebude mať správcom dane určené platenie preddavkov na DPPO inak v súlade s § 42 ods. 10 ZDP a nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020.

Príklad č. 27:

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podá 02.11.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, v ktorom uvedie daň vo výške 20 000,- €. Do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO neplatil preddavky na DPPO (za zdaňovacie obdobie 2018 vykázal daňovú stratu). 

V súlade s § 42 ods. 1 ZDP daňovníkovi vznikne v roku 2020 po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 666,67 € za november a december 2020, ktoré bude platiť aj v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za január až október 2020 vo výške 16 666,70 € (10 x 1 666,67) do 30.11.2020. 

V zdaňovacom období 2020 bude mať daňovník predpísané preddavky na DPPO vo výške 3 333,34 € (za november a december 2020 vo výške 2 x 1 666,67 €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.

Príklad č. 28:

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podá 02.11.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, v ktorom uvedie daň vo výške 24 000,- €. Do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO platil štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 3 000,- € za I. až III. štvrťrok 2020 (za zdaňovacie obdobie 2018 vykázal daň vo výške 12 000,- €).

V súlade s § 42 ods. 2 ZDP daňovníkovi vznikne v roku 2020 po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- € za november a december 2020, ktoré bude platiť aj v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za január až október 2020 vo výške 11 000 € [(10 x 2 000) – (3 x 3 000)] do 30.11.2020. V zdaňovacom období 2020 bude mať daňovník predpísané preddavky na DPPO vo výške 13 000,- € (za I. až III. štvrťrok 2020 vo výške 3 x 3 000,- € a za november a december 2020 vo výške 2 x 2 000,- €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.

V súlade s § 42 ods. 9 ZDP, ak sú zaplatené preddavky na DPPO platené do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vyššie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, použijú sa na budúce preddavky na DPPO alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na DPPO na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia § 79 daňového poriadku.

Príklad č. 29:

Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok podá 02.11.2020 daňové priznanie k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie - hospodársky rok od 01.03.2019 do 29.02.2020, v ktorom uvedie daň vo výške 3 000,- €. Do lehoty na podanie tohto daňového priznania platil mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500,- € (za hospodársky rok od 01.03.2018 do 28.02.2019 vykázal daň vo výške 18 000,- €).

V súlade s § 42 ods. 3 ZDP daňovníkovi nevznikne v hospodárskom roku 2020/2021 po podaní daňového priznania za hospodársky rok 2019/2020 povinnosť platiť preddavky na DPPO.

V súlade s § 42 ods. 9 ZDP daňovníkovi vznikne po podaní daňového priznania k DPPO za hospodársky rok 2019/2020 rozdiel v zaplatených preddavkoch na DPPO platených do podania tohto daňového priznania k DPPO vo výške – 12 000,- € [0 – (8 x 1 500)]. Pri vrátení tohto rozdielu v zaplatených preddavkoch na DPPO (preplatku) správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

Príklad č. 30:

Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok podá 02.11.2020 daňové priznanie k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie - hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020, v ktorom uvedie daň vo výške 10 000,- €. Do lehoty na podanie tohto daňového priznania platil daňovník preddavky na DPPO na základe rozhodnutia správcu dane o určení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP za I. štvrťrok hospodárskeho roka vo výške 1 000,- € splatný 30.06.2020 a za II. štvrťrok hospodárskeho roka vo výške 1 000,- € splatný 30.09.2020. V rozhodnutí správca dane neuviedol, že tieto preddavky na DPPO nepodliehajú vyrovnaniu.

V súlade s § 42 ods. 2 ZDP daňovníkovi vznikne v hospodárskom roku 2020/2021 po podaní daňového priznania za hospodársky rok 2019/2020 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 2 500,- € za III. štvrťrok hospodárskeho roka splatný 31.12.2020 a IV. štvrťrok hospodárskeho roka splatný 31.03.2021.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za I. a II. štvrťrok hospodárskeho roka vo výške 3 000,- € [(2 x 2 500) – (2 x 1 000)] do 30.11.2020.

V hospodárskom roku od 01.04.2020 do 31.03.2021 bude mať daňovník predpísané preddavky na DPPO vo výške 7 000,- € (za I. a II. štvrťrok hospodárskeho roka vo výške 2 x 1 000,- €, za III. a IV. štvrťrok hospodárskeho roka vo výške 2 x 2 500,- €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.

Poznámka:
Ustanovenie § 24b ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý mal určené preddavky na DPPO inak rozhodnutím v súlade s § 42 ods. 10 ZDP. V prípadoch, ak správca dane v rozhodnutí o určení preddavkov na DPPO inak uviedol, že tieto preddavky na DPPO podliehajú vyrovnaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP, v súlade s § 24b ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. predmetné preddavky na DPPO nebudú podliehať vyrovnaniu. Uvedené platí aj pre prípady, ak správca dane v rozhodnutí o určení preddavkov na DPPO inak neuviedol, že preddavky na DPPO podliehajú vyrovnaniu.

5.2.2. Neplatenie preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.

V súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPPO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPPO vypočítané podľa § 42 ZDP a splatné v období pandémie, sa neplatia za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, ak predloží správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO. Takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPPO sa prvýkrát uplatnil na preddavky na DPPO splatné v máji 2020 a poslednýkrát sa uplatní na preddavky na DPPO splatné v septembri 2020, keďže september 2020 je mesiacom, v ktorom bola ukončená pandémia. Z uvedeného vyplýva, že ak daňovníkovi, ktorý je platiteľom mesačných preddavkov na DPPO, tržby za august 2020 poklesli najmenej o 40 % v porovnaní s augustom 2019, resp. daňovníkovi, ktorý je platiteľom štvrťročných preddavkov na DPPO, tržby za II. štvrťrok 2020 poklesli najmenej o 40 % v porovnaní s II. štvrťrokom 2019 a daňovník predloží správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred splatnosťou mesačného preddavku na DPPO za september 2020, resp. štvrťročného preddavku na DPPO za III. štvrťrok 2020, ktoré sú splatné 30.09.2020, tzn. najneskôr do 16.09.2020 (vrátane), neplatí tieto preddavky na DPPO.

Príklad č. 31:

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podá 02.11.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, v ktorom uvedie daň vo výške 24 000,- €. Do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO platil preddavok na DPPO za I. štvrťrok 2020 vo výške 3 000,- € (za zdaňovacie obdobie 2018 vykázal daň vo výške 12 000,- €) za II. a III. štvrťrok 2020 neplatil preddavky na DPPO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (daňovníkovi poklesli tržby za I. a II. štvrťrok 2020 v porovnaní s rovnakými obdobiami roka 2019 o najmenej 40 % a daňovník podal správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred splatnosťou preddavkov za II. a III. štvrťrok 2020).

V súlade s § 42 ods. 1 ZDP daňovníkovi vznikne v roku 2020 po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- € za november a december 2020, ktoré bude platiť aj v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

V súlade s § 24a ods. 1 a 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za január až október 2020 vo výške 17 000,- € [(10 x 2 000) – 3 000] do 30.11.2020. 

V zdaňovacom období 2020 bude mať daňovník predpísané preddavky na DPPO vo výške 7 000,- € (za I. štvrťrok 2020 vo výške 3 000,- €, za II. a III. štvrťrok 2020 vo výške 0,- € a za november a december 2020 vo výške 2 x 2 000,- €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.

Príklad č. 32:

Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie - hospodársky rok od 01.06.2019 do 31.05.2020 do 30.11.2020, podá 30.11.2020 daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie, v ktorom uvedie daň vo výške 21 600,- €. Do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO platil preddavky na DPPO nasledovne: za jún a júl 2020 neplatil preddavky na DPPO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., za august až november 2020 platil preddavky na DPPO na základe rozhodnutia správcu dane o stanovení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP vo výške 500,- € mesačne, tzn. 4 x 500,- €. V rozhodnutí správca dane neuviedol, že tieto preddavky na DPPO nepodliehajú vyrovnaniu. V súlade s § 42 ods. 1 ZDP daňovníkovi vznikne v hospodárskom roku 2020/2021 po podaní daňového priznania za hospodársky rok 2019/2020 povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800,- € za december 2020 a január až máj 2021.

V súlade s § 24a ods. 1 a 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za jún až november 2020 vo výške 8 800,- € {(6 x 1 800) – [(2 x 0) + (4 x 500)]} do 31.12.2020.

V hospodárskom roku od 01.06.2020 do 31.05.2021 bude mať predpísané preddavky na DPPO vo výške 12 800,- € (za jún a júl 2020 vo výške 0,- €, za august až november 2020 vo výške 4 x 500,- €, za december 2020 a január až máj 2021 vo výške 6 x 1 800,- €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade § 51c ZDP

5.2.3. Platenie preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

V súlade s nariadením vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., ale v období pandémie podá daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020 a z tohto daňového priznania mu vyplynie platenie preddavkov na DPPO v nižšej výške, ako boli platené preddavky na DPPO do podania tohto daňového priznania k DPPO, bude platiť preddavky na DPPO počnúc nasledujúcim mesiacom po podaní tohto daňového priznania k DPPO na základe daňovej povinnosti uvedenej v tomto daňovom priznaní k DPPO. Uvedené sa týka najskôr preddavkov na DPPO za mesiac apríl 2020, ktoré boli splatné 30.04.2020.

U takéhoto daňovníka už zákonná lehota na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020, ktorá je stanovená na 02.11.2020, nemá vplyv na platenie preddavkov na DPPO (daňovník už platí preddavky na DPPO v nižšej výške na základe daňovej povinnosti uvedenej v tomto daňovom priznaní).

V súlade s § 24a ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z., ak zaplatené preddavky na DPPO splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k DPPO alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie k DPPO podá, sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO podaného v období od 01.01.2020 do skončenia obdobia pandémie, použijú sa na budúce preddavky na DPPO alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Pri vrátení preddavkov na DPPO na základe žiadosti postupuje správca dane v súlade s § 79 daňového poriadku.

Príklad č. 33:

Daňovník podal 30.06.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, v ktorom uviedol daň vo výške 8 000,- €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 391,67 € za január až jún 2020 (v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 uviedol daň vo výške 16 700,- €).

V súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovníkovi vznikne po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- € za III. a IV. štvrťrok 2020. V súlade s § 24a ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovníkovi vznikol po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 rozdiel v zaplatených preddavkoch na DPPO platených do podania tohto daňového priznania k DPPO vo výške – 4 350,02 € [(2 x 2 000) – (6 x 1 391,67)]. Pri vrátení tohto rozdielu v zaplatených preddavkoch na DPPO (preplatku) správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

Poznámka:

Viac k plateniu preddavkov na DPPO podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. je uvedené v časti 2.1 Preddavky na DPPO, Informácie č. 23/DZPaU/2020/I k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou vrátane dodatku č. 1. Informácia je uverejnená na Portáli FS v časti: Odborná verejnosť – Dane a účtovníctvo – Novinky z legislatívy.

Ak by daňovníkovi z podaného daňového priznania k DPPO počas obdobia pandémie vyplynulo platenie preddavkov na DPPO vo vyššej výške ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia až do podania daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. za príslušný hospodársky rok 2019/2020, daňovník platí preddavky na DPPO naďalej z daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2018, resp. za príslušný hospodársky rok 2018/2019, a to až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., tzn. do 02.11.2020.

Príklad č. 34:

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podal 31.03.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, v ktorom uviedol daň vo výške 36 000,- €. Daňovník platil do podania daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000,- € na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 (v tomto v daňovom priznaní uviedol daň vo výške 8 000,- €). Keďže daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 je vyššia ako daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, daňovník až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., tzn. do 02.11.2020, pokračuje v platení štvrťročných preddavkov na DPPO vo výške 2 000,- € na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018.

Daňovník bude platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 3 000,- € na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za uvedené obdobie, tzn. až za november a december 2020, ktoré bude platiť aj v roku 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za január až október 2020 vo výške 24 000 € [(10 x 3 000) – (3 x 2 000)] do 30.11.2020.

V zdaňovacom období 2020 bude mať daňovník predpísané preddavky na DPPO vo výške 12 000,- € (za I. až III. štvrťrok 2020 vo výške 3 x 2 000,- € a za november a december 2020 vo výške 2 x 3 000,- €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Október 2020

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
 • 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
 • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.