Sadzby daní

Aktuálne sadzby daní v SR.

Dátum publikácie:1. 1. 2017
Druh dane Číslo zák. Predmet dane § Základ dane § Sadzba dane §
Daň z príjmov Fyzickej osoby 595/2003 Z. z. príjmy zo závislej činnosti § 3 § 5 § 4

 fyzickej osoby:

1. zo základu dane zisteného podľa § 4

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

1b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,

2. 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 zdp,

3. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. a) zdp,

4. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. b) zdp

účinnosť od 1. 1. 2017 

§ 15
príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu § 6
príjmy z kapitálového majetku, § 7
ostatné príjmy § 8
Právnickej osoby príjem podľa typu právnickej osoby § 12 výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami § 14

právnickej osoby:

1. 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu,

2. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3

účinnosť od 1. 1. 2017 

Daň z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, § 2 Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. § 22 - základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane

- znížená sadzba na tovary uvedené v prílohe č. 7 je 10 % zo základu dane

§ 27
b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby“) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 sa základ dane určí podľa § 22 ods. 6, alebo podľa § 11 a 11a sa základ dane určí podľa § 22 ods. 1 až 4 § 23

d) dovoz tovaru do tuzemska
Základom dane pri dovoze tovaru je colná hodnota tovaru. § 24
Spotrebná daň z piva 530/2011 Z. z. Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.
Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.
§ 4 množstvo piva vyjadrené v hektolitroch § 5 Základná sadzba dane – sa vypočíta ako súčin 7,907 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 (t. j. 1 080) a koeficientu 0,042 § 6
Znížená sadzba dane – na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypočíta ako súčin 5,847 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 (t. j. 1 080) a koeficientu 0,042
Spotrebná daň z vína Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu. § 4 množstvo vína vyjadrené v hektolitroch § 5 tiché víno § 6
súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080) a koeficientu 0,125
šumivé víno
súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (1 080) a koeficientu 0,125
šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu
súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (1 080) a koeficientu 0,085
tichý fermentovaný nápoj
súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080) a koeficientu 0,125
šumivý fermentovaný nápoj
súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080) a koeficientu 0,125
Spotrebná daň z liehu Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu. § 4 množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu (ďalej len „l a.“) pri teplote 20 °C § 5 základná sadzba dane je vo výške 100 % sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080) § 6
znížená sadzba dane je vo výške 50 % sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080)
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov 106/2004 Z. z. Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. § 4 pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch s výnimkou cigariet § 5 z tabakových výrobkov

- cigary, cigarky 71,11 eura/1 000 kusov
- tabak 71,11 eura/kg

§ 6
pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak tento zákon neustanovuje inak sadzba dane z cigariet

- kombinovaná sadzba dane - 59,50 eur/1 000 ks, 23 % z ceny cigariet

- minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000 kusov

Spotrebná daň z minerálneho oleja
98/2004 Z. z. Predmetom dane sú sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. § 4 je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch


daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane

§ 5 podľa kódu kombinovanej nomenklatúry: § 6
motorový benzín
- 514,50 eura/1 000 litrov, príp. 550,52 alebo
- 597,49 eura/1 000 litrov
stredný olej
481,31 eura/1 000 litrov
plynový olej
368 eur až 386,40/1 000 litrov
vykurovací olej
111,50 eura/1 000 kg
skvapalnené plynné uhľovodíky podľa použitia
182 eura/1 000 kg alebo 0 eur/1 000 kg
maziace oleje a ostatné oleje
100 eur/1 000 kg alebo 0 eur/1 000 kg
Miestne dane Daň z nehnu-teľností Daň z pozemkov 582/2004 Z. z. pozemky na území SR bez zastavaných plôch § 6 hodnota pozemku bez porastov § 7 Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %. § 8
Daň zo stavieb stavby na území SR § 10 výmera zastavanej plochy v m2 § 11 0,033 eura/m2 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy § 12
Daň z bytov a nebytových priestorov byty a nebytové priestory v bytovom dome osobnom vlastníctve  § 14 výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 § 15 0,033 eura / m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru § 16
Daň za psa 582/2004 Z. z. pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou § 22 počet psov § 24 určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok; sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka § 25
Daň za užívanie verejného priestranstva osobitné užívanie verejného priestranstva § 30 výmera užívaného verejného priestranstva v m2 § 32 určí obec v eurách za užívanie každého aj začatého m2 verejného priestranstva a každý aj začatý deň § 33
Daň za ubytovanie odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Obč. zákonníka v ubytovacom zariadení § 37 počet prenocovaní § 39 určí obec v eurách na osobu a prenocovanie § 40
Daň za predajné automaty - prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti;

- predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

§ 44 počet predajných automatov  § 46 určí obec v eurách za 1 predajný automat a kalendárny rok § 47
Daň za nevýherné hracie prístroje hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry) § 52 počet nevýherných hracích prístrojov § 54 určí obec v eurách za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok § 55
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

- netýka sa vjazdov pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku

§ 60 počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta § 62 určí obec v eurách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta, sadzbu dane môže obec určiť aj paušálnou sumou § 63
Daň za jadrové zariadenie jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia, a to aj po časť kalendárneho roka § 67 je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky § 69 podľa vzdialenosti:

– do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia 0,0039 eura za m2

– nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru 0,0013 eura za m2

– nad 2/3 polomeru 0,0006 eura za m2

§ 70
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu § 77

a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,

b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,

c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

§ 78
 
Daň z motorových vozidiel 361/2014 Z. z. vozidlo evidované v SR, ktoré sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období § 2 pri osobnom automobile zdvihový objem motora v cm3

– pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav

– pri elektrickom vozidle kategórie L, M, a N výkon motora

§ 5 - jednotné pre celé územie SR, podľa prílohy č. 1 zákona

- zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa uplynutia doby od prvej evidencie vozidla

§ 6, § 7
Spotrebná daň z elektriny 609/2007 Z. z. elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716 § 4 množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh) § 5 Sadzba dane na elektrinu sa ustanovuje od 1. januára 2010 vo výške 1,32 eura/ MWh. § 6
Spotrebná daň z uhlia 609/2007 Z. z. uhlie, pod ktorým sa rozumie:

čierne uhlie, hnedé uhlie, koks a polokoks z čierneho uhlia, ostatné pevné uhľovodíky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry

§ 16 množstvo uhlia v tonách § 17 Sadzba dane na uhlie sa ustanovuje vo výške 10,62 eura/t. § 18
Spotrebná daň zo zemného plynu 609/2007 Z. z. zemný plyn podľa kódu kombinovanej nomenklatúry § 28 množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh) § 29 Od 1. januára 2010:

– pri použití ako pohonnej látky:
9, 36eura/MWh

– pri použití ako paliva na výrobu tepla:
1,32 eura/MWh
§ 30

 

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.