Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým formou úhrady záväzkov, v sústave JÚ

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým formou úhrady záväzkov. Usmernenie sa vzťahuje na účtovanie úveru, z ktorého banka priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky, pričom je schválená určitá výška úverového rámca.

Dátum publikácie:9. 8. 2019
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_ruka-hore

Usmernenie č. 12/DZPaU/2019/MU k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým formou úhrady záväzkov, v sústave jednoduchého účtovníctva

Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len „postupy účtovania“) vydáva usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým formou úhrady záväzkov, pričom je bankou zriadený úverový účet.

Účtovanie o bankovom úvere závisí od spôsobu, akým sú peňažné prostriedky poskytnuté bankou. Banka môže poskytnúť peňažné prostriedky priamo na bežný účet účtovnej jednotky alebo priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky z úverového účtu. Toto usmernenie sa vzťahuje na účtovanie úveru, z ktorého banka priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky, pričom je schválená určitá výška úverového rámca.

1. Účtovanie o pohyboch na úverovom účte len v knihe záväzkov

Ak za účelom evidencie operácií týkajúcich sa takéhoto úveru, zriadi banka na meno klienta (účtovnej jednotky) úverový účet, ktorý nie je bežným ani iným platobným účtom, čerpanie peňažných prostriedkov, splácanie istiny, úrokov a ostatného príslušenstva (vrátane platenia poplatkov) úveru sa vykonáva v banke prostredníctvom tohto účtu.

Úhrady zo strany klienta na úverový účet sa realizujú spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere, a to odpísaním z bežného účtu klienta v banke alebo príkazom na úhradu v prospech inkasného účtu alebo vkladmi v hotovosti.

V nadväznosti na uvedené je v tomto prípade jedno z možných riešení nazerať z účtovného hľadiska na úverový účet len ako na „evidenčný“ účet záväzkov z úveru a pohyby na úverovom účte účtovať len v knihe záväzkov, a to na základe výpisu z úverového účtu. Potom sa v peňažnom denníku účtuje len o skutočne zrealizovaných pohyboch peňažných prostriedkoch na bežnom účte v banke, a to na základe výpisu z bežného bankového účtu.

V účtovnej závierke sa vo výkaze o majetku a záväzkoch na riadku 18 Úvery vykáže konečný zostatok úveru, ktorý predstavuje čerpanú sumu úveru po odpočítaní splatenej istiny.

Príklad:

Podnikateľovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva je zriadený úverový účet s úverovým rámcom 200 000 eur. Z daného úveru sú následné splácané rôzne záväzky účtovnej jednotky, resp. rôzne faktúry, ktoré sú na výpise z úverového účtu označené ako čerpanie úveru. Z výpisu z úverového účtu sú zrejmé nasledovné transakcie:

  • predpis a splatenie spracovateľského poplatku v sume 1 000 eur,
  • čerpanie úveru vo výške 38 315 eur a 591 eur,
  • predpis a splatenie úroku v sume 39 eur,
  • predpis a splatenie poplatku za správu úveru v sume 6 eur,
  • splátka istiny úveru v sume 1118 eur. Úhrady vyššie uvedených transakcií sa realizujú odpísaním z bežného bankového účtu podnikateľa.

Účtovanie jednotlivých transakcií, ak sa o úverovom účte v peňažnom denníku neúčtuje, je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabutka č. 1

C. Transakcia Doklad Suma
v eur
Účtovná kniha
1. Predpis spracovateľského poplatku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
2. Splatenie spracovateľského poplatku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke
Výpis z bežného účtu 1 000 Peňažný denník – výdavok – VOZD* v členení služby
3. Čerpanie úveru (úhrada faktúry) Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 38 315 Kniha záväzkov:
a) vznik záväzku voči banke
b) úhrada záväzku voči dodávateľom
38 315 Peňažný denník – v rámci uzávierkových účtovných operácií** VOZD v členení podľa charakteru výdavku, ktorý súvisí s úhradou faktúry (s úhradou záväzku voči dodávateľom)
4. Čerpanie úveru (úhrada faktúry) Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 591 Kniha záväzkov:
a) vznik záväzku voči banke
b) úhrada záväzku voči dodávateľom
591 Peňažný denník – v rámci uzávierkových účtovných operácií VOZD v členení podľa charakteru výdavku, ktorý súvisí s úhradou faktúry (s úhradou záväzku voči dodávateľom)
5. Predpis úroku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 39 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
6. Splatenie úroku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 39 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke
Výpis z bežného účtu 39 Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby
7. Predpis poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 6 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
8. Splatenie poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 6 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke
Výpis z bežného účtu 6 Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby
9. Splátka istiny úveru z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 118 Kniha záväzkov – zníženie záväzku voči banke
Výpis z bežného účtu 1 118 Peňažný denník – výdavok – VNZD

* VOZD – výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

** V zmysle § 8 ods. 4 postupov účtovania v JÚ sa v peňažnom denníku účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa zvýšia výdavky o sumy nezaúčtované v peňažnom denníku do uzavretia účtovných kníh, pričom sa tieto výdavky zahrnujú do základu dane z príjmov; tieto výdavky sa účtujú do položiek podľa druhového členenia. Ak banka uhradí z úveru záväzok voči dodávateľom, pričom súvisiaci výdavok neovplyvňuje základ dane z príjmov, o takomto výdavku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií neúčtuje, napr. úhrada záväzku, ktorý súvisí s obstaraním dlhodobého majetku.

V účtovnej závierke sa z uvedených transakcií vo výkaze o majetku a záväzkoch vykáže stav úveru na riadku 18 vo výške 3 7 788 eur (čerpanie úveru spolu 38 906 eur mínus splátka istiny 1 118 eur).

 

2. Účtovanie o pohyboch na úverovom účte v peňažnom denníku a v knihe záväzkov

Druhou možnosťou je účtovať o pohyboch na úverovom účte nielen v knihe záväzkov ale aj v peňažnom denníku.

O pohyboch na úverovom účte sa účtuje v knihe záväzkov rovnako ako je uvedené v bode 1 a v peňažnom denníku sa účtuje na základe výpisu z bežného bankového účtu ako aj na základe výpisu z úverového účtu. Pri čerpaní úveru je však potrebné zaúčtovať najskôr príjem peňažných prostriedkov na úverový účet ako príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov a následne výdavok peňažných prostriedkov podľa charakteru výdavku, ktorý súvisí s úhradou faktúry. Pohyby medzi bežným bankovým účtom a úverovým účtom sa zaúčtujú prostredníctvom priebežných položiek.

Príklad:

Zadanie je zhodné z predchádzajúcim príkladom.

Účtovanie jednotlivých transakcií, ak sa o úverovom účte účtuje v knihe záväzkov a aj v peňažnom denníku, je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

C. Transakcia Doklad Suma
v eur
Účtovná kniha
1. Predpis spracovateľského poplatku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
1 000 Peňažný denník – výdavok – VOZD* v členení služby
2. Splatenie spracovateľského poplatku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke
Peňažný denník – príjem + priebežná položka výdavok
Výpis z bežného účtu 1 000 Peňažný denník
- výdavok + priebežná položka príjem
3. Čerpanie úveru (úhrada faktúry) Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 38 315 Kniha záväzkov:
a) vznik záväzku voči banke
b) úhrada záväzku voči dodávateľom
38 315 Peňažný denník:
a) príjem – PNZD*
b) výdavok – podľa charakteru výdavku**
4. Čerpanie úveru (úhrada faktúry) Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 591 Kniha záväzkov:
a) vznik záväzku voči banke
b) úhrada záväzku voči dodávateľom
591 Peňažný denník:
a) príjem – PNZD
b) výdavok – podľa charakteru výdavku
5. Predpis úroku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 39 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby
6. Splatenie úroku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 39 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke
Peňažný denník – príjem + priebežná položka výdavok
Výpis z bežného účtu 39 Peňažný denník – výdavok + priebežná položka príjem
7. Predpis poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 6 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
6 Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby
8. Splatenie poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 6 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke
Peňažný denník – príjem + priebežná položka výdavok
Výpis z bežného účtu 6 Peňažný denník – výdavok + priebežná položka príjem
9. Splátka istiny úveru z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 118 Kniha záväzkov – zníženie záväzku voči banke
Peňažný denník – príjem + priebežná položka výdavok
    Výpis z bežného účtu 1118 Peňažný denník – výdavok + priebežná položka príjem + VNZD (Úver)

* VOZD – výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa ZDP.
PNZD – príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. príjmy, ktoré podľa ZDP neovplyvňujú základ dane z príjmov

** Záväzok, ktorý banka uhrádza z úveru, môže súvisieť s výdavkom, ktorý buď ovplyvňuje alebo neovplyvňuje základ dane z príjmov.

Vykázanie uvedených transakcií pri tomto spôsobe účtovania je rovnaké ako v bode 1, tzn. vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vykáže stav úveru na riadku 18 vo výške 37 788 eur (čerpanie úveru spolu 38 906 eur mínus splátka istiny 1 118 eur).

 

Vypracovalo:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
august 2019

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner