Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v zákone o dani z príjmov potrebné pri zostavovaní daňového priznania fyzickej osoby za rok 2019, ktoré sa každoročne upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Dátum publikácie:4. 3. 2020
Autor:Finančná správa SR

iStock_000012745832XSmall

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura.

Sadzba dane z príjmov je:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 eura vrátane
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 36 256,38 eura
 • 19 % pri dani vyberanej zrážkou
 • 19 % z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku
 • 5 % osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sú zdaňované naviac aj osobitnou sadzbou (príjmy prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR), ktorým tieto príjmy plynú podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov

Suma platného životného minima

k 1.1. 2019 je 205,07 eura.

Suma minimálnej mzdy

od 1.1.2019 je 520 eur mesačne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne je:

 • 3 937,35 eura, ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 20 507 eur,
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 064,094 a ¼ základu dane daňovníka; ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule,

 • môže sa uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) ročne je:

 • Ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 36 256,38 eura:
  • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem,
  • ak manželka (manžel) mala v roku 2019 vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,35 a sumou vlastného príjmu manželky (manžela),
  • ak manželka (manžel) mala v roku 2019 vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

 • Ak základ dane daňovníka je vyšší ako 36 256,38 eura a
  • manželka (manžel) nemala v roku 2019 žiadny vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 001,438 eura a ¼ základu dane daňovníka,
  • manželka (manžel) mala vlastný príjem v roku 2019, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 001,438 a ¼ základu dane daňovníka zníženú o sumu vlastného príjmu manželky (manžela);
   • ak takto vypočítaná suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

 

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem:

 • zamestnaneckej prémie,
 • daňového bonusu,
 • zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátnych sociálnych dávok a
 • štipendia poskytovaného študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) bola (bol) povinná z tohto príjmu v roku 2019 zaplatiť.

 

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi.

Poznámka:

Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, podpora v nezamestnanosti a pod., sa započítavajú do úhrnu vlastných príjmov manželky (manžela) a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela).

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka (manžel) žije s daňovníkom v domácnosti a manželka (manžel) spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú uvedené podmienky splnené iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, teda 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za rok 2019, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2019 tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

 • môže sa uplatniť v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok,
 • môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne z ich úhrnu,
 • môže sa uplatniť iba v prípade, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie daňovník zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, v ktorej by nebol zrušený dávkový plán.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) má nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2019, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2019 tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami

 • môže sa uplatniť vo výške preukázateľne zaplatenej úhrady, najviac 50 eur za rok,
 • môže sa uplatniť aj za manželku (manžela) daňovníka a za dieťa daňovníka, ktoré sa považuje za vyživované, a to vo výške preukázateľne zaplatenej úhrady, najviac 50 eur za rok za každého z nich,
 • môže sa uplatniť iba v prípade, ak sa jedná o kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných, liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách v znení neskorších predpisov,
 • môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne z ich úhrnu,
 • nemôže sa uplatniť na tie úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých sa uplatnil postup podľa § 152a Zákonníka práce, alebo postup podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov, t. j. ak bol na tieto úhrady poskytnutý zamestnancovi od zamestnávateľa príspevok na rekreáciu, alebo ak si tieto úhrady zahrnul daňovník s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti do daňových výdavkov

Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2019

predstavuje:

 • na dieťa do 6 rokov veku:
   • o sumu 22,17 eura za mesiace január až marec 2019,
   • sumu 44,34 eura za mesiace apríl až december 2019
 • na dieťa nad 6 rokov veku sumu 22,17 eura mesačne

Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 44,34 eura je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku.

Na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2019 musia byť splnené tieto podmienky:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 3 120 eur (t. j. 6-násobok minimálnej mzdy),
 • výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí byť aspoň 3 120 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane z týchto príjmov,
 • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2019 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2019

 • predstavuje sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 eur za rok Na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2019 musia byť splnené tieto podmienky:
  • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musí mať daňovník najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
  • zmluva o úvere musí byť uzatvorená po 31.12.2017,
  • priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za kalendárny rok 2018 nepresiahol sumu 1 316,90 eura (t. j. 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2018, ktorá bola vo výške 1 013 eur), ak zmluva o úvere bola uzatvorená v roku 2019,
  • daňový bonus na zaplatené úroky sa vypočíta z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,
  • ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých,
  • v roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru,
  • nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením vystaveným veriteľom.

Zamestnanecká prémia za rok 2019

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti [uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) ZDP] posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 3 120 eur a nižšej ako 6 240 eur, nárok na zamestnaneckú prémiu mu nevzniká, nakoľko výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo.

Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy nad 6 240 eur, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu medzi sumou 3 937,35 a základom dane vypočítaným z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca (podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov).

Na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2019 musí byť výška posudzovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti dosiahnutých z tejto činnosti vykonávanej len na území SR aspoň 3 120 eur (t. j. 6-násobok minimálnej mzdy).

Príjmy oslobodené od dane

 • do výšky 500 eur - ide o úhrn príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností, vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí [podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona].

Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 eur, do základu dane sa zahrňujú iba príjmy nad sumu 500 eur.

Poznámka:

Za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona, môže znížiť základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

 • do výšky 500 eur - ide o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1.1.2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1.1.2004) znížených o výdavky (§ 8 ods. 5 a 7 zákona).

Ak tieto príjmy znížené o výdavky presiahnu sumu 500 eur, do základu dane sa zahrňujú len príjmy nad sumu 500 eur

Poznámka:

Pre oslobodenie príjmov z prevodu majetku uvedeného v § 8 ods. 1 písm. d) až f) zákona o dani z príjmov (prevod opcií, cenných papierov, podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva) nadobudnutého od 1.1.2004 do 31.12.2010, sa (podľa § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov) použije výška oslobodenia 925,95 eura (t.j. 5-násobok sumy životného minima platného k 1.1.2010).

Ak daňovník dosiahne súčasne aj príjmy z prenájmu nehnuteľností a z príležitostných činností a tiež príjmy z prevodu opcií, cenných papierov, či z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva, môže uplatniť oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur;

 • do výšky 350 eur – ide o prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru; ak príjem presiahne 350 eur, do základu dane sa zahrnie iba príjem presahujúci sumu 350 eur

Poznámka:

Výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona o lotériách a iných podobných hrách a obdobné výhry zo zahraničia sú oslobodené od dane z príjmov v plnej výške.

Cena zo športovej súťaže prijatá daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, nie je oslobodená od dane ani do sumy 350 eur.

Ak je súčasťou ceny aj odmena za použitie diela alebo umeleckého výkonu, táto odmena je príjmom podľa § 6 zákona o dani z príjmov, ktorá nie je oslobodená od dane z príjmov;

 • nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme hodnoty stravy na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel
 • nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu; za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním

Výdavky percentom z príjmov

60 %

u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), najviac do výšky 20 000 eur za rok

60 %

u daňovníka s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP), najviac do výšky 20 000 eur za rok

25 %

u daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [§ 8 ods. 1 písm. a) ZDP], najviac do výšky 5 040 eur za rok


Minimálna výška dane

Fyzická osoba daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2019 daň nepresiahne sumu 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2019 nepresiahnu sumu 1 968,68 eura. To neplatí v prípadoch uvedených v § 46a zákona o dani z príjmov.

Daň na úhradu

vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur.

Daňový preplatok

správca dane vráti v prípade, ak je väčší ako 5 eur.

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.