Zaradenie bazéna do odpisovej skupiny

Spoločnosť obstarala murovaný bazén s plochou do 25m2, obstarávacia cena bola cca 70 000 €. Zaoberá sa natáčaním videoklipov a bazén využíva pri ich natáčaní. Odpisy majetku sa uplatňujú do daňových výdavkov vo výške 80 %, 20 % je nedaňový náklad na súkromné účely. V ktorej odpisovej skupine sa bazén odpisuje?

Dátum publikácie:28. 7. 2020
Autor:Ing. Simona Jurišová

tt_bazen-more

Otázka:

Spoločnosť obstarala bazén (murovaná stavba v zemi) s krytom, ide o drobnú stavbu do 25m2, obstarávacia cena bola cca 70 000 €.

Spoločnosť sa zaoberá natáčaním videoklipov a tvorbou DVD a bazén využíva pri ich natáčaní. Odpisy majetku sa uplatňujú do daňových výdavkov vo výške 80 %, 20 % je nedaňový náklad na súkromné účely.

V ktorej odpisovej skupine sa bazén odpisuje?

Odpoveď:

Z pohľadu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sú drobnými stavby také stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Podľa § 139b ods. 6 písm. a) stavebného zákona prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení patria medzi drobné stavby.

Takto vymedzené drobné stavby sú podľa prílohy č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zaradené v 4. odpisovej skupine.

V prípade, ak nemožno bazén v zmysle vyššie uvedeného považovať za drobnú stavbu, zaradí sa pod kód klasifikácie stavieb 126 - Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelanie a zdravotníctvo alebo 241 - Športové a rekreačné stavby. V tomto prípade by patrili do 6. odpisovej skupiny.

Záver:

Za predpokladu, že bazén spĺňa vyššie uvedené rozmery podľa § 139b ods. 6 písm. a) stavebného zákona, zaradí spoločnosť tento majetok do 4. odpisovej skupiny pod položku 4-16 s dobou odpisovania 12 rokov. Inak sa bazén zaradí do 6. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 40 rokov.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Simona Jurišová

Súvisiace aktuality

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner