Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Základnou administratívnou povinnosťou platiteľa DPH je povinnosť podať daňové priznanie. V článku sa dočítate, ako sa podáva daňové priznanie k DPH v roku 2021, ako vyplniť jednotlivé jeho riadky, nájdete tu praktické príklady aj jeho vzor.

Dátum publikácie:1. 10. 2021
Autor:Ing. Anna Jurišová

tt_dp-k-dph

Podanie daňového priznania DPH upravuje § 78 zákona o DPH a § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“).

Daňové priznanie k DPH sa podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie; ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní určuje ministerstvo a uverejňuje ich na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia.

S uplatňovaním zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súvisia viaceré administratívne povinnosti, ktoré sa týkajú vyplnenia a podania jednotlivých typov výkazov, ako sú daňové priznanie, súhrnný a kontrolný výkaz, ale aj vedenia rôznych evidencií.

Základnou administratívnou povinnosťou platiteľa DPH zadefinovanou v § 78 zákona o DPH je povinnosť podať daňové priznanie, ktorým platiteľ DPH alebo iná osoba povinná platiť daň informuje daňový úrad o svojich zdaniteľných transakciách počas zákonom stanoveného obdobia.

Nový vzor daňového priznania k DPH bol s účinnosťou od 1. januára 2021 určený oznámením MF SR č. MF/017342/2020-731 a uverejnený vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 19/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty vydalo MF SR poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou oznámenia č. MF/019667/2020-731 a ktoré sa mení a dopĺňa v nadväznosti na novelu zákona o DPH.

Zmenu daňového priznania k DPH (aj zmenu kontrolného výkazu) si od 1. 1. 2021 vyžiadali zmeny zákona o DPH. Nový vzor daňového priznania zohľadňuje predovšetkým zavedenie nových ustanovení:

  • § 25a , ktorý umožňuje opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymo­žiteľnou,
  • § 53b , ktorý definuje povinnosť platiteľa vykonať opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, ako aj právo platiteľa opraviť opravenú odpočítanú daň, ak po oprave odpočítanej dane nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej je dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane, a odberateľ dostal doklad o oprave základu dane.

V súlade s § 15 daňového poriadku môže vyplnené daňové priznanie daňový subjekt na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Platiteľ DPH podáva daňové priznanie k DPH elektronicky.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a) daňového poriadku má daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov, povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku. Podľa § 78 ods. 7 zákona o DPH sa údaje v daňovom priznaní zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 vrátane smerom nahor.

Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky ani pomlčky.

Sankcie za oneskorené podanie daňového priznania

Oneskorené podanie daňového priznania k DPH, príp. nepodanie daňového priznania podlieha sankcii – pokute podľa § 155 ods. 1 písm. a) daňového poriadku v rozmedzí od 30 eur do 16 000 eur.

Ak osoba povinná podať daňové priznania k DPH nepodá daňové priznanie ani po výzve správcu dane, hrozí jej pokuta podľa § 155 ods. 1 písm. b) daňového poriadku v sume od 60 eur do 32 000 eur.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Sankcie za oneskorené podanie daňového priznania

Podanie daňového priznania platiteľom DPH

Údaje daňového priznania podľa jednotlivých riadkov

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Daňové priznanie k DPH podané za nesprávne zdaňovacie obdobie

Podanie daňového priznania k DPH pred skončením zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva

Podanie daňového priznania pri oneskorenej registrácii DPH

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.