Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy

Ready made spoločnosť je novovzniknutá obchodná spoločnosť, ktorá bola založená výlučne s cieľom jej ďalšieho predaja. Aké sú výhody a riziká kúpy ready made s. r. o., aké sú podmienky z pohľadu registrácie pre daň z pridanej hodnoty?

Dátum publikácie:10. 11. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_ready-made-sro

V podnikateľskom prostredí sa obchoduje nielen s bežne dostupnými tovarmi a službami, ale aj s obchodnými spoločnosťami. Predmetom takýchto obchodov sú aj ready made spoločnosti. Na Slovensku sa najčastejšie obchoduje s ready made spoločnosťami, ktoré majú formu spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pod pojmom „ready made s. r. o.“ si treba predstaviť novovzniknutú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená výlučne s cieľom jej ďalšieho predaja. Ready made spoločnosť nikdy reálne podnikateľskú činnosť nevykonávala a jej spoločník s ňou prakticky nič nerealizoval, okrem úkonov súvisiacich s jej založením a zápisom do obchodného registra.

Ready made spoločnosť je zapísaná do obchodného registra, má pridelené IČO, má splatené celé základné imanie spravidla v zákonom stanovenej minimálnej výške 5 000 €.

Ako predmet činnosti má zapísaných aj niekoľko najčastejších živnostenských oprávnení. Samozrejmosťou je aj to, že ready made spoločnosť je registrovaná u správcu dane pre daň z príjmov, t. j. má pridelené DIČ, vo výnimočných prípadoch aj pre daň z pridanej hodnoty.

obmedzeným.

Ready made, s. r. o., je teda firma pripravená pre svojho budúceho majiteľa, ktorý prostredníctvom nej môže okamžite začať podnikať.

Pri predaji sa spoločnosť upraví podľa požiadaviek kupujúceho ako zmena obchodného mena, zmena sídla, vymenovanie konateľa, zmena predmetu podnikania a pod. Medzi dokumenty, ktoré ready made s. r. o. má, patria len dokumenty súvisiace s jej založením ako zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o registrácii pre daň z príjmov a otváracia súvaha ku dňu jej vzniku.

Ready made spoločnosti ich zakladatelia nepredávajú preto, že takúto spoločnosť už z nejakého dôvodu nepotrebujú a chcú sa jej zbaviť, ale predávajú ju preto, že ju založili s cieľom predaja a chcú na tomto predaji zarobiť. V tejto súvislosti je potrebné uviesť nevýhodu kúpy ready made spoločnosti spočívajúcu v tom, že kúpna cena ready made spoločnosti môže byť vyššia ako náklady na založenie novej spoločnosti. Aj napriek tomu je predaj a kúpa ready made spoločnosti zaujímavou obchodnou príležitosťou pre obe zúčastnené strany, predávajúci dostane za svoju spoločnosť pomerne vysokú cenu a kupujúci ušetrí veľa času a starostí so zakladaním úplne novej spoločnosti.

Na trhu je niekoľko špecializovaných spoločností, ktoré predaj a kúpu sprostredkujú, zrealizujú a poskytnú komplexnú odbornú starostlivosť. Seriózna špecializovaná spoločnosť preto dokáže nájsť pre záujemcu najvhodnejšiu ready made spoločnosť podľa jeho požiadaviek, zabezpečí jej preverenie a prostredníctvom právnych dokumentov poskytne garanciu, že ready made spoločnosť je naozaj v poriadku.

Výhody kúpy ready made s. r. o. v porovnaní so zakladaním novej s. r. o.

Ak sa niekto rozhodne pre podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným, má tri možnosti, ako sa môže stať spoločníkom a konateľom, a to:

  • založenie novej spoločnosti,
  • kúpa novej ready made spoločnosti alebo
  • kúpa staršej spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výhody ready made spoločnosti spočívajú v tom, že:

  • spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri,
  • má splatené základné imanie,
  • je registrovaná u správcu dane a
  • je pripravená na okamžitý prevod.

Jednou z najväčších výhod kúpy ready made s. r. o. je rýchlosť, s akou môže kupujúci začať podnikať. Po tom, ako si vyberie konkrétnu ready made spoločnosť, ktorú plánuje kúpiť, postačuje, aby s predávajúcim podpísal zmluvu o prevode obchodného podielu a aby registrovému súdu podali návrh na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra. Následne je pre nadobudnutie účinnosti zmeny spoločníka potrebné už len počkať na to, aby registrový súd zmenu osoby spoločníka zapísal do obchodného registra. Podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri má na to dva pracovné dni odo dňa doručenia návrhu na zápis tejto zmeny. Po zápise zmeny spoločníka môže nový spoločník okamžite začať podnikať. V praxi tak môže celý proces kúpy a predaja ready made spoločnosti prebehnúť počas niekoľkých dní. Kúpa ready made spoločnosti je tak najrýchlejšia a najjednoduchšia forma spustenia podnikania.

V prípade založenia novej s. r. o. by to trvalo nepomerne dlhšie. Je potrebné brať do úvahy, že by bolo potrebné spoločnosť založiť zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, splatiť základné imanie, podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra s množstvom príloh, čo by stálo nemálo času, návštev úradov, administratívy a platenia správnych poplatkov. Ready made spoločnosti už všetky tieto úkony majú zrealizované. Ready made s. r. o. je preto vhodnou voľbou pre tých, ktorí chcú začať podnikať čo najskôr.

Výhody kúpy ready made s. r. o. v porovnaní s kúpou s. r. o., ktorá má ekonomickú históriu

Spoločnosť, ktorá už určitý čas existovala, má svoju ekonomickú históriu a v prípade nadobudnutia obchodného podielu v takejto spoločnosti s cieľom vlastného podnikania musí spoločnosť ku dňu prevodu obchodného podielu spĺňať určité kritéria, ktoré pre kupujúceho minimalizujú riziko z minulých podnikateľských aktivít spoločnosti. Základným kritériom je, že spoločnosť nemá záväzky a výška majetku sa rovná výške jej vlastného imania. V prípade, že záväzky má, je potrebné skúmať ich dôvod, splatnosť, výšku, štruktúru a počet veriteľov. K ďalším kritériám patrí to, že spoločnosť nemá žiadne pracovnoprávne vzťahy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, nájomné, poistné a iné vzťahy a nie je v súdnom spore, v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii.

Pred prevodom obchodného podielu je potrebné venovať pozornosť aj zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve a ich prípadným zmenám z dôvodu oboznámenia sa s nimi a uistenia sa, že prevod obchodného podielu nie je obmedzený. Pri prevode obchodného podielu je potrebné vyhlásiť pristúpenie k zakladateľským dokumentom.

Ready made spoločnosť, v porovnaní so spoločnosťou, ktorá má ekonomickú históriu, nie je potrebné pripravovať na predaj a vykonať podrobnú analýzu jej činnosti, účtovníctva, vhodnosti kúpy a podobne, preto je na predaj pripravená okamžite a nemusí prechádzať celým procesom kúpy a predaja spoločnosti.

Ready made s. r. o. z pohľadu registrácie pre daň z pridanej hodnoty

Registrácia spoločnosti za platiteľa DPH je veľmi cenným artiklom, ktorý zvyšuje hodnotu predávanej s. r. o. Z pohľadu podmienok registrácie za platiteľa DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty však spravidla ide o spoločnosti s nejakou podnikateľskou históriou.

Základnou podmienkou pre registráciu za platiteľa DPH je postavenie spoločnosti v pozícii zdaniteľnej osoby. Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez pohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku.

POZNÁMKA:

Správca dane pri registrácii overuje, či žiadateľ spĺňa alebo nespĺňa podmienku zdaniteľnej osoby. Táto skutočnosť sa najčastejšie preukazuje existujúcimi obchodnými vzťahmi, zrealizovanými transakciami a vystavenými faktúrami. S. r. o., ktorá nemá podnikateľskú históriu, tieto skutočnosti nevie preukázať. Preto je výhodou, ak s. r. o. má za sebou nejaké podnikanie a na účel registrácie pre platiteľa DPH splnila výšku obratu (49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) alebo požiadala o dobrovoľnú registráciu (aj tu je potrebné preukázať podnikateľskú činnosť, resp. jej prípravu).

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku: Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy

Obsah článku:

1. Predaj obchodného podielu

2. Výhody kúpy ready made s. r. o. v porovnaní so zakladaním novej s. r. o.

3. Výhody kúpy ready made s. r. o. v porovnaní s kúpou s. r. o., ktorá má ekonomickú históriu

4. Ready made s. r. o. z pohľadu registrácie pre daň z pridanej hodnoty

5. Riziká kúpy ready made s. r. o.

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.