Zákon o cestovných náhradách a kurzové rozdiely

Náhrady v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sa poskytujú aj v inej mene, ako je mena euro. Osoba, ktorej sa poskytujú náhrady podľa tohto zákona, sa označuje ako „zamestnanec“. Zamestnanec je povinný spravidla do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.

Obsah

Dátum publikácie:18. 10. 2012
Autor:Ing. Marián Drozd
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2012
Právny stav do:31. 12. 2014

Cestovné náhrady a deň uskutočnenia účtovného prípadu

Pracovná cesta môže trvať aj dlhšie obdobie. Zamestnanec vo vyúčtovaní pracovnej cesty predkladá doklady preukazujúce výdavky v cudzej mene, pričom tieto doklady boli vystavené v rôznych dňoch. Zamestnávatelia tak stoja pred otázkou, aký kurz majú použiť na prepočet cudzej meny. Teda či musia prepočítavať každý jednotlivý výdavok, alebo môžu použiť pri všetkých dokladoch jeden kurz. Ak áno, tak kurz z ktorého dňa.

Ako už bolo uvedené, v zmysle zákona o účtovníctve majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným kurzom určeným a vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Podľa postupov účtovaniadňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Osobitným predpisom je aj zákon o cestovných náhradách. Vyúčtovanie pracovnej cesty predložené zamestnávateľovi je preukazným podkladom, že nastal účtovný prípad – t. j. vznikol záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi. Aplikačná prax za deň uskutočnenia tohto účtovného prípadu považuje deň, v ktorom zamestnanec predložil zamestnávateľovi vyúčtovanie pracovnej cesty. Ak je vyúčtovanie zamestnanca urobené v súlade so zákonom o cestovných náhradách, potom je nespochybniteľné, že záväzkom zamestnávateľa je výsledná suma uvedená vo vyúčtovaní, napr. 4 800 CZK, 28 000 HUF a pod. Teda zamestnávateľ prepočítava na eurá túto výslednú sumu, pričom na prepočet použije referenčný kurz z predchádzajúceho dňa, v ktorom zamestnanec predložil vyúčtovanie pracovnej cesty. Nie je potrebné prepočítavať na eurá jednotlivé doklady.

Nedoplatok v cudzej mene – úhrada v eurách

V zmysle § 36 ods. 12 zákona o cestovných náhradách po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ nedoplatok v cudzej mene alebo jeho časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v eurách. Vznikajú v takomto prípade kurzové rozdiely?

Príklad č. 1:
Zamestnanec dňa 4. septembra 2012 predložil zamestnávateľovi vyúčtovanie pracovnej cesty, pričom celkové náhrady sú vo výške 35 000 HUF. Zamestnanec nechcel preddavok na cestu. Zamestnávateľ na prepočet záväzku na eurá použije referenčný kurz zo dňa 3. septembra 2012 (284,90). Záväzok v eurách tak predstavuje sumu 122,85 €. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodol, že cestovné náhrady budú zamestnancovi preplatené nie v maďarských forintoch, ale v eurách. Na základe tejto skutočnosti zamestnávateľ účtuje o záväzku iba v eurách (122,85 €). Žiadny kurzový rozdiel teda nemôže vzniknúť.

Stravné v cudzej mene poskytnuté v eurách

Stravné zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením ministerstva financií. Zamestnávateľ sa v prípade potreby môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej mene, ako je mena ustanovená pre jednotlivú krajinu opatrením ministerstva financií. Pri vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v eurách na cudziu menu a naopak použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala.

Príklad č. 2:
Zamestnanec bol vyslaný na trojdňovú pracovnú cestu do Maďarska v dňoch 26. až 28. septembra 2012. Stravné pre Maďarsko ustanovené opatrením ministerstva financií je vo výške 39 €. Zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodol, že preddavok na stravné sa vyplatí vo forintoch. Referenčný kurz ECB platný k 1. septembru 2012 je vo výške 283,65. Stravné na jeden deň tak predstavuje 11 062,35 HUF (na tri dni 33 187,05 HUF). Je potrebné upozorniť, že tento kurz sa použije len na prepočet stravného v eurách na stravné vo forintoch – nie na účely účtovania. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi preddavok na stravné vo forintoch napr. 25. septembra 2012 v celkovej sume 33 187,05 HUF, v účtovníctve prepočíta tento preddavok referenčným kurzom zo dňa 24. septembra 2012, nie kurzom zo dňa 1. septembra 2012.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.