1. Novela zákona o účtovníctve

Posledné novely zákona ustanovujú novú skupinu účtovných jednotiek – mikroúčtovné jednotky, upresňujú systém registra účtovných závierok a zjednodušujú oceňovanie pre vymedzené skupiny účtovných jednotiek.

Obsah

Dátum publikácie:12. 3. 2014
Autor:Ing. Mária Horváthová
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Finančné právo; Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2014
Právny stav do:31. 12. 2014

Posledné novely zákona ustanovujú novú skupinu účtovných jednotiek – mikroúčtovné jednotky, upresňujú systém registra účtovných závierok a zjednodušujú oceňovanie pre vymedzené skupiny účtovných jednotiek.

Mikroúčtovná jednotka

Na účely účtovania a vykazovania sa vyčleňuje skupina účtovných jednotiek, ktoré zákon označuje ako mikroúčtovné jednotky.

Mikroúčtovnou jednotkou sa môže stať obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo alebo fyzická osoba, ktorá je účtovnou jednotkou a účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Do vymedzenej kategórie nespadajú a mikroúčtovnou jednotkou nemôžu byť obce, nadácie, štátny podnik a podobne. Mikroúčtovnou jednotkou, hoci by spĺňala vymedzené podmienky (je obchodnou spoločnosťou), sa nemôže stať účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a zákona, t. j. podľa IFRS/EÚ.

Zákon v § 2 ods. 5 vymedzuje podmienky, ktoré musí obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo alebo fyzická osoba splniť, aby mohla postupovať ako mikroúčtovná jednotka. Ide o tieto podmienky:

a) každá obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo alebo fyzická osoba, ktorá vznikla v roku 2014 (nevykazuje podľa IFRS/EÚ), sa môže rozhodnúť, že bude mikroúčtovnou jednotkou;

b) obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo, fyzická osoba, ktorá existuje k 1. januáru 2014, musí posúdiť, či neprekračuje veľkostné podmienky stanovené v § 2 ods. 5 písm. b), a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ide o neprekročenie dvoch z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 , pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
 2. čistý obrat nepresiahol 700 000 , pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb alebo iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

Príklad č. 1:

Účtovná jednotka s účtovným obdobím kalendárny rok posudzuje splnenie určených podmienok za rok 2013 a 2012. Ak podmienky spĺňa, môže sa rozhodnúť, že od 1. januára 2014 postupuje ako mikroúčtovná jednotka.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, nemusí postupovať ako mikroúčtovná jednotka. Je to na rozhodnutí samotnej účtovnej jednotky. Aj keď spĺňa podmienky pre mikroúčtovnú jednotku, nemusí prejsť na režim mikroúčtovnej jednotky. Účtovná jednotka, ktorá zostaví účtovnú závierku ako mikroúčtovná jednotka, musí ju zostavovať, pokým spĺňa podmienky pre mikroúčtovnú jednotku.

Príklad č. 2:

Obchodná spoločnosť k 1. januáru 2014 spĺňa podmienky pre mikroúčtovnú jednotku a zostaví k 31. decembru 2014 účtovnú závierku pre mikroúčtovné jednotky. Rovnako aj pre rok 2015 spĺňa podmienky pre mikroúčtovnú jednotku.

Za rok 2015 musí zostaviť účtovnú závierku pre mikroúčtovné jednotky.

Prechod na režim mikroúčtovnej jednotky nikomu neoznamuje, nepotrebuje na to vydanie rozhodnutia. Len predložením a uložením účtovnej závierky pre mikroúčtovné jednotky deklaruje, že sa rozhodla byť mikroúčtovnou jednotkou. Daňový úrad má právo kontrolovať, či účtovná jednotka splnila podmienky.

Ak zistí porušenie zákona, udelí sankciu.

Mikroúčtovná jednotka každoročne prehodnocuje, či môže ostať v režime mikroúčtovnej jednotky, alebo či už musí zostaviť inú účtovnú závierku. Posudzuje, či vymedzené veľkostné podmienky neprekročila dve po sebe idúce účtovné obdobia, ak áno, musí prestať zostavovať účtovnú závierku ako mikroúčtovná jednotka.

Príklad č. 3:

Obchodná spoločnosť za rok 2014 zostaví účtovnú závierku pre mikroúčtovné jednotky. V roku 2015 prekročí dve z troch vymedzených podmienok, ostáva mikroúčtovnou jednotkou, musí zostaviť účtovnú závierku pre mikroúčtovné jednotky.

V roku 2016 spĺňa podmienky pre mikroúčtovné jednotky a zostaví účtovnú závierku pre mikroúčtovné jednotky. V roku 2017 a 2018 nespĺňa podmienky pre mikroúčtovnú jednotku, a preto prestáva zostavovať účtovnú závierku ako mikroúčtovná jednotka.

Mikroúčtovná jednotka postupuje pri účtovaní podľa postupov účtovania ako každá iná účtovná jednotka.

Oproti iným účtovným jednotkám má tieto osobitosti pri oceňovaní:

 1. Nesmie oceňovať cenné papiere a deriváty reálnou hodnotou.
 2. Nesmie na ocenenie podielov s rozhodujúcim vplyvom a s podstatným vplyvom použiť metódu vlastného imania.
 3. Zákaz oceňovania reálnou hodnotou sa nevzťahuje na prípad zániku bez likvidácie, zlúčením, splynutím alebo rozdelením.
  V tomto prípade, ak je zanikajúcou účtovnou jednotkou mikroúčtovná jednotka, ocení majetok a záväzky reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona a podľa § 26 postupov účtovania.
 4. Nemusí časovo rozlišovať každoročne sa opakujúce plnenia, ktoré pre účtovnú jednotku sú nevýznamné.
 5. Zostavuje účtovnú závierku podľa opatrenia na zostavenie účtovnej závierky pre mikroúčtovné jednotky. Mikroúčtovná jednotka zostavuje súvahu, ktorá obsahuje menej podrobné jednotlivé položky majetku, záväzkov a vlastného imania ako iné účtovné jednotky.
  Mikroúčtovná jednotka má inú štruktúru výkazu ziskov a strát a nevykazuje mimoriadne náklady a mimoriadne výnosy.
  V poznámkach účtovnej závierky uvádza iba minimum údajov na rozdiel od inej účtovnej jednotky.

Vykazovanie individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS/EÚ

V oblasti vykazovania individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS/EÚ upravenej v § 17a zákona novela upravuje tieto skutočnosti:

 1. Mierne zvyšuje veľkostné podmienky v § 17a ods. 2, splnením ktorých vzniká obchodnej spoločnosti povinnosť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ. V podstate ide o zaokrúhlenie súm vymedzujúcich tieto podmienky. Obchodná spoločnosť musí zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ, ak najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 170 000 000 , pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

b) čistý obrat presiahol 170 000 000 , pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.

 1. Rozširuje sa okruh účtovných jednotiek, ktoré môžu zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ.
  Od 1. januára 2014 sa účtovná jednotka môže rozhodnúť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ, ak je:
  • nástupníckou účtovnou jednotkou a zanikajúca účtovná jednotka alebo nástupnícka účtovná jednotka pred rozhodným dňom zostavovala individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ,
  • novovzniknutou dcérskou účtovnou jednotkou a ku dňu, ku ktorému zostavuje prvú individuálnu účtovnú závierku, spĺňa veľkostné podmienky a zároveň jej materská účtovná jednotka, ktorá podlieha právu niektorého členského štátu, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ.

Zmeny vo vyhotovovaní výročnej správy

Všeobecne platí, že účtovná jednotka, ktorá má povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu. Od 1. januára 2014 povinnosť vyhotoviť výročnú správu zaniká zahraničným pobočkám, a to:

 • pobočke zahraničnej banky,
 • pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti,
 • pobočke poisťovne z iného členského štátu,
 • pobočke zahraničnej poisťovne,
 • pobočke zaisťovne z iného členského štátu,
 • pobočke zahraničnej zaisťovne,
 • pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

Register účtovných závierok

 • Novela upresňuje obsah registra účtovných závierok (ďalej len „register“). Do registra sa podľa § 23 ods. 2 zákona ukladajú:
 • individuálne účtovné závierky (riadne a mimoriadne),
 • konsolidované účtovné závierky (riadne a mimoriadne),
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a § 22 zákona,
 • správy audítorov,
 • výročné správy (individuálne a konsolidované),
 • ročné finančné správy.

Novelou sa z dokumentov ukladaných do registra vypúšťajú priebežné účtovné závierky. Naopak, obsah registra sa rozširuje o ročné finančné správy. Register bude obsahovať aj výročné správy všetkých účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť ich vyhotovenia. Napríklad obchodná spoločnosť bude mať v registri uloženú individuálnu účtovnú závierku a ak má povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, aj správu audítora a výročnú správu. V prípade, ak účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ (§ 17a), v registri okrem individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS/EÚ bude mať uloženú aj správu audítora, výročnú správu a výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a. Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu (emitenti cenných papierov), ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote ustanovenej v § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (do 4 mesiacov od skončenia účtovného obdobia).

Register rozširuje okruh účtovných jednotiek, ktorých dokumenty sú uložené v neverejnej časti registra, a to o:

 • pobočky zahraničnej banky,
 • pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
 • pobočky poisťovne z iného členského štátu,
 • pobočky zahraničnej poisťovne,
 • pobočky zaisťovne z iného členského štátu,
 • pobočky zahraničnej zaisťovne,
 • pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie.

Elektronická a listinná podoba dokumentov ukladaných do registra (§ 23a ods. 2)

Novela za základnú podobu, v akej sa dokumenty podľa § 23a ods. 2 ukladajú do registra, považuje elektronickú podobu. V elektronickej podobe sa do registra budú povinne ukladať:

 • konsolidované účtovné závierky (riadne a mimoriadne),
 • výročné správy (individuálne a konsolidované),
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a § 22,
 • správy audítorov,
 • dokumenty uložené v cudzom jazyku,
 • riadne a mimoriadne individuálne účtovné závierky:
 • účtovných jednotiek uvedených v § 17a ods. 1 a 3,
 • Garančného fondu investícií,
 • Fondu ochrany vkladov,
 • zdravotnej poisťovne,
 • účtovných jednotiek, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a účtovné závierky, ktoré sú predkladané daňovým poradcom, ktorý zastupuje daňový subjekt, alebo iným zástupcom podľa zákona o správe daní (§ 14 zákona č. 563/2009 Z. z.).

Dokumenty účtovných jednotiek, ktorým nevzniká povinnosť uloženia dokumentov v elektronickej podobe

Ide o individuálne účtovné závierky fyzických osôb – podnikateľov, ktoré sú účtovnou jednotkou a zároveň nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, rovnako aj obchodné spoločnosti, družstvá a iné právnické osoby – podnikatelia, ktorí nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ďalej neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov alebo majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

Do registra vôbec nebudú ukladať dokumenty tieto účtovné jednotky:

Slovenská informačná služba, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov alebo nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (§ 23a ods. 4)

Novela v § 23a ods. 4 zároveň precizuje situáciu, keď účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, resp. do lehoty, ktorú ukladá osobitný predpis (napr. zákon č. 595/2003 Z. z.), uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku, pričom má povinnosť dodatočne uložiť do registra oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Výročná správa (§ 23a ods. 6 a 7)

Novela v § 23a ods. 6 ukladá povinnosť účtovnej jednotke uložiť novú výročnú správu, ak účtovná jednotka realizovala úpravy vo výročnej správe, ktorá je už uložená v registri. Individuálna aj konsolidovaná výročná správa sa ukladá do registra účtovných závierok najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje. Prvýkrát sa do registra účtovných závierok predkladajú výročné správy vyhotovené za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2013 a tieto sa musia uložiť do registra do 31. decembra 2014.

Prevod z listinnej podoby do elektronickej podoby (§ 23b ods. 1)

Novela precizuje postup na prevod listinnej podoby dokumentu do elektronickej podoby. Ako identifikátor pre priradenie účtovnej závierky do registra účtovných závierok bolo vybrané IČO ako univerzálny identifikátor, ktorý má zo zákona pridelené každá spoločnosť. Preto už pri podaní skontroluje správca dane, či dokument, ktorý prijal, má uvedený správny identifikátor a názov účtovnej jednotky. Súčasne sa predlžuje lehota na prevod listinnej podoby do elektronickej podoby pri obchodných spoločnostiach na 10 dní a pri ostatných spoločnostiach na 30 dní.

Postúpenie dokumentov do zbierky listín obchodného registra (§ 23b ods. 4)

Úprava precizuje, že správca registra zaradí, zverejní a sprístupní dokumenty tak, ako ich účtovná jednotka uložila. Predlžuje sa lehota na postúpenie dokumentov do zbierky listín obchodného registra na 30 dní (ide o dokumenty, ktoré sa ukladajú a ktoré sú obsahom zbierky listín, t. j. účtovné závierky, správy audítora, výročné správy).

Splnenie povinnosti uloženia a zverejnenia (§ 23b ods. 5)

Účtovná jednotka má povinnosť ukladať dokumenty do registra. Samotné miesto na doručenie dokumentov a oznámenia vymedzujú ustanovenia § 23b zákona. Dokumenty sa doručujú daňovému úradu alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice. Doručením dokumentov a oznámenia daňovému úradu alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia dokumentov a oznámenia podľa § 23a zákona.

Sprístupnenie dokumentov uložených v neverejnej časti registra (§ 23c ods. 2 až 4)

V nadväznosti na rozšírenie neverejnej časti registra sa novelou rozširuje aj okruh subjektov, ktoré budú mať prístup k dokumentom v neverejnej časti, a to o Národnú banku Slovenska. Dokumenty uložené v neverejnej časti registra účtovných závierok sprístupní správca registra (DataCentrum) účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú, na základe písomnej žiadosti správcovi registra, pričom zároveň je určená obsahová náplň žiadosti. Subjektom verejnej správy a Národnej banke Slovenska sa dokumenty sprístupňujú v zásade prostredníctvom registra. Na dokumenty uložené v neverejnej časti registra účtovných závierok sa nevzťahuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie (§ 23d)

V § 23d ods. 1 a 2 sa ustanovuje povinnosť zverejňovania účtovných závierok a nadväzujúcich dokumentov v registri. Účtovné jednotky uvedené v § 17a okrem zverejňovania v registri zverejňujú na svojom webovom sídle informáciu o uložení individuálnej účtovnej závierky v registri a po dobu najmenej jedného roka aj úplnú individuálnu účtovnú závierku v tom istom rozsahu a v tej istej lehote, ako sa ukladá do registra.

Prechodné ustanovenia týkajúce sa zverejňovania (§ 39j)

Prechodné ustanovenia osobitne riešia oneskorené plnenie si povinnosti zverejňovania súvahy a výkazu ziskov a strát v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2013.

Pri oneskorenom plnení povinnosti zverejňovania súvahy a výkazu ziskov a strát v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2013 sa postupuje po 1. januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, t. j. v Obchodnom vestníku sa zverejní súvaha a výkaz ziskov a strát za účtovné obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2008.

Pri plnení povinnosti zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2013 sa postupuje po 1. januári 2014 podľa § 23b zákona, ak ide o zverejnenie súvahy a výkazu ziskov a strát za účtovné obdobie končiace v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012, t. j. súvaha a výkaz ziskov a strát sa nezverejnia v Obchodnom vestníku, ale už v registri.

Prvotné ocenenie cenných papierov, derivátov a podielov na základnom imaní reálnou hodnotou [§ 25 ods. 1 písm. e) tretí bod]

Tak ako doteraz sa reálnou hodnotou oceňujú cenné papiere určené na obchodovanie (u všetkých účtovných jednotiek) a cenné papiere v majetku fondu (ak osobitný predpis, ktorým je zákon o starobnom dôchodkovom sporení, neustanovuje inak).

Cenné papiere určené na predaj sa oceňujú reálnou hodnotou nielen u obchodníka s cennými papiermi, ale s účinnosťou od 1. januára 2014 aj u platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí (ak nepostupujú podľa § 17a ods. 3 zákona) a u pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti.

Oceňovanie reálnou hodnotou sa rozširuje aj na deriváty v majetku fondu a deriváty u obchodníka s cennými papiermi, u platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí (ak nepostupujú podľa § 17a ods. 3 zákona) a u pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti.

Ustanovenie tiež reaguje na možnosť vytvárania špeciálnych podielových fondov alternatívnych investícií v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a rozširuje tak oceňovanie reálnou hodnotu aj na podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu. Súčasťou týchto investícií môže byť aj majetkový podiel v obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo vo verejnej obchodnej spoločnosti. Za účelom sledovania zhodnotenia majetku podielnikov aj podiely v obchodných spoločnostiach sa už pri prvotnom ocenení a účtovaní ocenia reálnou hodnotou.

Oceňovanie súčasnou hodnotou vo fondoch (§ 25 ods. 3)

Z ocenenia súčasnou hodnotou vo fondoch sa vynímajú bankové vklady a pohľadávky a záväzky, ktoré neboli obstarané s cieľom investovania alebo financovania a neboli tak obstarané v rámci obchodnej politiky fondu (napr. pohľadávky zo vstupov do fondu, záväzky z výstupov z fondu).

Ocenenie reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka [§ 27 ods. 1 písm. a)]

Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a sú nadobudnuté do majetku špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceňujú reálnou hodnotou.

Trhová cena a kvalifikovaný odhad (§ 27 ods. 3 a 6)

Ak záverečná cena na burze v deň ocenenia nebola vyhlásená, pričom trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom, môžu účtovné jednotky neuveden駠25 ods. 1 písm. e) treťom bode zákona (napr. podnikatelia) použiť ako trhovú cenu bezprostredne predchádzajúcu záverečnú cenu vyhlásenú najskôr desiaty deň pred týmto dňom.

Ak nemožno použiť toto ocenenie, ako trhová cena sa môže použiť najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia, pričom ak v tento deň cena ponuky na trhu nebola zverejnená, môže účtovná jednotka neuvedená v § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode zákona použiť bezprostredne predchádzajúcu cenu ponuky zverejnenú najskôr desiaty deň pred týmto dňom.

Ak trhovú cenu nemožno spoľahlivo určiť (napr. u obchodníka s cennými papiermi oceňujúceho cenné papiere určené na predaj záverečná cena na burze v deň ocenenia nebola vyhlásená), reálna hodnota sa stanoví kvalifikovaným odhadom.

Oceňovacie modely, ktoré sú základom kvalifikovaných odhadov, vychádzajú zo súčasnej hodnoty budúcich výdavkov na majetok a príjmov z majetku.

Odpisovanie (§ 28 ods. 3)

Účtovným jednotkám, ktoré nie sú zriadené alebo založené na účel podnikania, sa umožňuje použiť daňové odpisy aj na účely účtovníctva.

Inventarizácia (§ 29 ods. 3)

S cieľom zníženia administratívnej náročnosti sa mení maximálna periodicita inventarizácie hmotného majetku (okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti) z dvoch rokov na štyri roky. Inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti je podľa zákona postačujúce vykonať len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Priebežná účtovná závierka (§ 18 ods. 7)

Novelou zákona o účtovníctve č. 463/2013 Z. z. sa ustanovila povinnosť doručovať priebežnú závierku, ktorá sa zostavuje na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii, daňovému úradu v termíne na podávanie daňového priznania. Priebežné účtovné závierky sa neukladajú do registra.


Poznámka redakcie:  
§ 2 ods. 5 zákona o účtovníctve
§ 17a zákona o účtovníctve

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Mária Horváthová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 123/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierke pre podnikateľov - PÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.