Vysporiadanie straty

Obsah

Dátum publikácie:17. 8. 2010
Autor:Ing. Anton Kolembus
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2010
Právny stav do:31. 12. 2010

Nie vždy dosiahne akciová spoločnosť hospodársky výsledok zisk, môže dosiahnuť aj stratu. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne – subjektívne a tiež objektívne. Valné zhromaždenie musí zaujať stanovisko aj k takýmto nepriaznivým hospodárskym výsledkom. Aj v tomto prípade musí valné zhromaždenie schváliť účtovnú závierku a rozhodnúť o vysporiadaní straty.

Spôsob vysporiadania straty v obchodných spoločnostiach je určovaný viacerými legislatívnymi normami. V prvom rade je to Obchodný zákonník, ktorý definuje základné pravidlá hospodárenia jednotlivých typov obchodných spoločností, práva a povinnosti spoločníkov obchodných spoločností. Spôsob rozdeľovania hospodárskeho výsledku medzi spoločníkov obchodných spoločností, resp. akcionárov má byť taktiež súčasťou normatívnych listín spoločností – spoločenskej zmluvy, stanov akciovej spoločnosti a pod.

Vysporiadanie straty bežného účtovného obdobia môžeme uskutočniť viacerými spôsobmi:

1. Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

428 – Nerozdelený zisk
minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada zo zisku minulých období

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada zo zisku minulých období

2. Úhrada z rezervného fondu


421 – Zákonný rezervný fond

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada z rezervného fondu

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada z rezervného fondu

3. Úhrada zo štatutárnych alebo ostatných fondov vytvorených zo zisku

423 – Štatutárne fondy
427 – Ostatné fondy

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada z fondov zo zisku

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada z fondov zo zisku

4. Prevod z kapitálových fondov


413 – Ostatné kapitálové fondy

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada z kapitálových fondov

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada z kapitálových fondov

5. Zníženie základného imania spoločnosti v súlade s § 211 až § 216 Obchodného zákonníka


419 – Zmeny základného imania

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

rozhodnutím o znížení
základného imania

 

 

začiatočný stav

rozhodnutím o znížení
základného imania

6. Zvýšenie straty minulých rokov

429 – Neuhradená strata
 minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

prevod na účet nerozdelenej straty

 

 

začiatočný stav

prevod na účet nerozdelenej straty

 

 • Úhrada straty v akciovej spoločnosti

Právomoc rozhodovať o úhrade straty patrí podľa § 187 ods. 1 do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o úhrade straty viacerými spôsobmi:

 • použitím rezervného fondu,
 • použitím nerozdeleného zisku z minulých rokov,
 • znížením základného imania.

Valné zhromaždenie môže prijať uznesenie, že účtovnú stratu ponechá na nerozdelenej strate s tým, že bude uhradená z predpokladaných budúcich ziskov. V akciovej spoločnosti nemožno požadovať úhradu straty od akcionárov.

Príklad č. 15:
Akciová spoločnosť dosiahla v roku 2009 účtovnú stratu 50 tis. €. Valné zhromaždenie rozhodlo stratu uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 35 tis. €. Zostávajúcu časť straty rozhodlo ponechať na účte nerozdelenej straty.

Účtovanie:

Má dať

Dal

Suma v tis. €

1. Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

428

431

35

2. Preúčtovanie zostatku neuhradenej straty na účet     nerozdelenej straty

429

431

15

 

428 Nerozdelený zisk
minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

1.

35 

 Zs.

35

 

Zs.

50 

 1.
 2.

35
15

 

 

429 – Neuhradená strata
minulých rokov

 

2.

15 

 

 

 

 

 • Úhrada straty v spoločnosti s ručením obmedzeným

Právomoc rozhodnúť o spôsobe vysporiadania účtovnej straty v s. r. o. patrí podľa § 125 Obchodného zákonníka do právomoci valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o úhrade straty viacerými spôsobmi:

 • použitím rezervného fondu,
 • použitím nerozdeleného zisku z minulých rokov,
 • znížením základného imania,
 • uložením povinnosti uhradiť stratu spoločníkmi, ak túto možnosť obsahuje spoločenská zmluva. V prípade, že spoločenská zmluva neobsahuje povinnosť úhrady straty spoločníkom, tento nie je povinný ju uhradiť.

Valné zhromaždenie môže prijať uznesenie, že účtovnú stratu ponechá na nerozdelenej strate s tým, že bude uhradená z predpokladaných budúcich ziskov.

Príklad č. 16:
Spoločnosť dosiahla v roku 2009 účtovnú stratu 30 tis. €. Valné zhromaždenie spoločníkov rozhodlo o vysporiadaní straty nasledovne:

 • sumou 20 tis. € z celej sumy nerozdeleného zisku minulých rokov,
 • použitím rezervného fondu, t. j. sumou 2 tis. €,
 • zostatok straty uhradia spoločníci.

Účtovanie:

Má dať

Dal

Suma v tis. €

1. Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

428

431

20 

2. Úhrada zisku z rezervného fondu

421

431

3. Zaúčtovanie nároku na čiastočnú úhradu straty     spoločníkmi

354

431

  8  

 

428 – Nerozdelený zisk
minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

1.

20 

 Zs.

20

 

Zs.

30 

 1.
 2.
 3.

20
2
8

 

354 – Pohľadávka voči spoločníkom
a členom pri úhrade straty

 


421 – Zákonný rezervný fond

3.

 

 

 

2.

 Zs.

5

 

 • Úhrada straty v komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť je zmiešaným typom spoločnosti. Jeden alebo viac spoločníkov (komanditisti) ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri a jeden alebo viac spoločníkov (komplementári) ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Obchodný zákonník neupravuje postup komanditnej spoločnosti pri úhrade straty. Obchodný zákonník odporúča použiť pre postavenie komplementárov v komanditnej spoločnosti primerane ustanovenia pre verejnú obchodnú spoločnosť a pre postavenie komanditistov ustanovenia o spoločnosti s ručením obmedzeným. Spôsob rozdelenia výsledku hospodárenia by mal byť stanovený v spoločenskej zmluve. Pri rozdelení zisku v komanditnej spoločnosti Obchodný zákonník odporúča rozdelenie zisku medzi komanditistov a komplementárov rovným dielom, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Rovnako je možné použiť odporúčaný postup aj pre úhradu účtovnej straty. Rozdelenie straty medzi komplementárov je možné vykonať predovšetkým podľa ustanovení spoločenskej zmluvy, ak to zmluva neobsahuje, tak rovným dielom. Rozdelenie straty medzi komanditistov je možné deliť podľa výšky splatených vkladov.

 • Úhrada straty vo verejnej obchodnej spoločnosti

Podľa § 82 Obchodného zákonníka stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak (napr. delenie podľa vkladov jednotlivých spoločníkov). Vysporiadanie straty spoločníkmi je možné realizovať znížením vkladov spoločníkov alebo jej úhradou spoločníkmi.

Podľa postupov účtovania sa povinnosť úhrady účtovnej straty voči spoločníkom v. o. s. účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií na účet 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom so súvzťažným zápisom na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty.

Príklad č. 17:
Verejná obchodná spoločnosť, ktorá má dvoch spoločníkov, dosiahla v účtovnom období 2009 podľa účtovnej závierky účtovnú stratu vo výške 40 tis. €. Podľa spoločenskej zmluvy sa strata delí na spoločníkov rovným dielom. Spoločníci sa rozhodli uhradiť účtovnú stratu vkladom finančných prostriedkov do pokladnice.

Účtovanie:

Má dať

Dal

Suma v tis. €

1. Prevod výsledku spoločníkom

354

596

40  

2. Úhrada straty spoločníkmi

211

354

40  

 

354 – Pohľadávky voči spoločníkom
a členom pri úhrade straty

 

596 – Prevod podielov na výsledku
hospodárenia spoločníkom

1.

40 

 2.

40

 

 

 

 1.

40

 

 

211 – Pokladnica

 

2.

40 

 

 

 

Termín, do ktorého by sa malo rozhodnúť o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty a jeho zaúčtovaní, je najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia po roku, v ktorom sa výsledok hospodárenia dosiahol, pretože podľa postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva nemá mať účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok.

Účet 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní musí byť ku koncu účtovného obdobia nulový.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.