Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015

Dňa 8. júla 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona o DPH bola vykonaná zákonom č. 218/2014 Z. z. (čl. I) a jej hlavným zámerom je transpozícia čl. 5 smernice Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb, do zákona o DPH. Mení sa pravidlo o určení miesta dodania pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických službách poskytovaných nezdaniteľným osobám a zavádza sa dobrovoľná zjednodušená právna úprava pre poskytovateľov týchto služieb.

Obsah

Dátum publikácie:27. 8. 2014
Autor:Ing. Zdenka Jablonková
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:5. 8. 2014
Právny stav do:31. 12. 2016

Dňa 8. júla 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Novela zákona o DPH bola vykonaná zákonom č. 218/2014 Z. z. (čl. I) a jej hlavným zámerom je transpozícia čl. 5 smernice Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb, do zákona o DPH. Mení sa pravidlo o určení miesta dodania pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických službách poskytovaných nezdaniteľným osobám a zavádza sa dobrovoľná zjednodušená právna úprava pre poskytovateľov týchto služieb.

Ďalej sa znižuje limit dodávok tovaru pre možnosť podávania súhrnného výkazu platiteľom dane za kalendárny štvrťrok, a to zo sumy 100 tis. eur na 50 tis. eur a skracuje sa lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane z 30 dní na 21 dní.

Novela zákona o DPH nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem ustanovenia, ktorým sa znižuje limit dodávok tovaru do iného členského štátu EÚ s oslobodením od dane pre možnosť podávania súhrnného výkazu platiteľom dane za kalendárny štvrťrok zo sumy 100 tis. eur na sumu 50 tis. eur, a okrem prechodného ustanovenia § 85kc, ktoré umožňuje zdaniteľným osobám oznámiť daňovému úradu, že sa rozhodli uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú úpravu jedného kontaktného miesta pri dodávaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osobám, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zdenka Jablonková

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner