Vzor: Interná účtovná smernica (inventarizácia 2014)

Inventarizácia by mala byť v účtovných jednotkách organizačne upravená internou smernicou, ktorá obsahuje najmä harmonogram prác, termíny, inventúrne komisie a ich právomoc a zodpovednosť pri inventarizácii.

Obsah

Dátum publikácie:20. 10. 2014
Autor:Ing. Vladimír Pastierik
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2014
Právny stav do:31. 12. 2016

Vzor: Interná účtovná smernica

ALFA, a. s., Priemyselná 4, 971 01 Prievidza, IČO: 44 444 444

INVENTARIZÁCIA

I. Úvodné ustanovenia
 1. Účtovníctvo spoločnosti musí byť vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov tak, ako to ustanovuje § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Predpokladom preukázateľnosti účtovníctva je inventarizácia. Pri inventarizácii sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastné imanie) vykazovaný v účtovníctve spoločnosti existuje aj v skutočnosti.
 2. Postupy účtovania inventarizačných rozdielov upravuje opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PU“).
 3. Inventarizácia sa vykonáva podľa podmienok a v rozsahu zákonných ustanovení (§ 29 a § 30 zákona) a tejto internej smernice. Podrobnosti inventarizácie všetkého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (najmä termíny, osoby, položky majetku, záväzkov, vlastného imania) sú upravené každoročne prílohou č. 3 k tejto internej smernici. Obdobne bude upravená prípadná mimoriadna inventarizácia (napr. v skladoch pri zmene hmotne zodpovedných pracovníkov alebo pri zmene pokladníčky).
II. Vymedzenie pojmov
 1. Majetkom sú všetky položky aktív tak, ako ich vymedzuje platný účtovný výkaz Súvaha a záväzky sú všetky príslušné položky pasív z účtovného výkazu Súvaha. Predmetom inventarizácie je aj rozdiel majetku a záväzkov, teda účty vlastného imania podľa Súvahy (účty účtovej skupiny 41 – 43).
 2. Inventarizačná komisia je skupina pracovníkov účelovo vymenovaná na realizáciu inventúry, pritom pracovník uvedený na prvom mieste je zodpovedný vedúci inventarizačnej komisie.
 3. Riadna inventarizácia je inventarizácia zo zákona, teda k poslednému dňu účtovného obdobia (v podmienkach spoločnosti k 31. decembru), vrátane inventarizácie peňažných prostriedkov k závierkovému dňu. Mimoriadna inventarizácia je inventarizácia uskutočnená z iného dôvodu, než je dôvod riadnej inventarizácie.
 4. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Inventúrny súpis obsahuje údaje podľa priloženého vzoru (príloha č. 1). Všetky údaje môže do inventúrneho súpisu vyplňovať len príslušná inventarizačná komisia.
 5. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. Inventarizačný zápis obsahuje údaje podľa priloženého vzoru (príloha č. 2). Všetky údaje môže do inventarizačného zápisu vyplňovať len príslušná inventarizačná komisia.
III. Určenie právomoci a zodpovednosti
 1. Za realizáciu inventarizácie všetkého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov spoločnosti zodpovedá Ústredná inventarizačná komisia v tomto funkčnom zložení:
  • Ekonomický riaditeľ
  • Vedúci útvaru účtovníctva
  • Vedúci útvaru zásobovania
  • Vedúci útvaru obstarávania dlhodobého majetku a údržby
  • Vedúci útvaru vnútornej kontroly
  • Podnikový právnik
 2. Ústredná inventarizačná komisia má postavenie odborného poradného orgánu riaditeľa spoločnosti, pričom má pre zabezpečenie inventarizácie najmä tieto právomoci a povinnosti:
  • určiť pre každé účtovné obdobie vecné, časové a personálne zabezpečenie inventarizačných prác ako prílohu č. 3 tejto internej účtovnej smernice,
  • vykonať inštruktáž pre zodpovedných vedúcich inventarizačných komisií a poskytnúť im inventúrne súpisy inventarizovaného majetku a záväzkov (bez vyplnenia jednotiek množstva),
  • zosumarizovať výsledky inventúr jednotlivých druhov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov do súhrnného inventarizačného zápisu, včítane návrhu na vysporiadanie inventarizačných rozdielov a návrhu na zmenu ocenenia (opravné položky, rezervy, odpisy),
  • predložiť súhrnný inventarizačný zápis na schválenie riaditeľovi spoločnosti tak, aby mohli byť výsledky inventarizácie zúčtované do príslušného roku, za ktorý sa inventarizácia vykonávala,
  • sústrediť všetky inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a súhrnný inventarizačný zápis a zabezpečiť ich archiváciu po dobu piatich rokov po roku, ktorý bol predmetom inventarizácie,
  • zabezpečiť mimoriadnu inventarizáciu vždy, keď na to vznikne zákonný dôvod alebo interná potreba spoločnosti, a to najmä v prípadoch mimoriadnej účtovnej uzávierky, zmeny hmotnej zodpovednosti pracovníkov, krádeže a podobne.
 3. Vedúci inventarizačnej komisie riadi svoju inventarizačnú komisiu, pričom má najmä tieto povinnosti:
  • vykonať inštruktáž pre svojich členov inventarizačnej komisie a osobne sa zúčastňovať inventarizácie,
  • vypracovať čiastkový inventarizačný zápis a tento podpísaný spolu s inventúrnymi súpismi predložiť v stanovenom termíne Ústrednej inventarizačnej komisii.
IV. Hlavné zásady inventarizácie
 1. Ak to charakter majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov dovoľuje, vykonáva sa inventarizácia formou fyzickej inventúry (spočítanie, zváženie, odmeranie a pod.). V opačnom prípade sa vykonáva dokladová inventúra, resp. ak je to vhodné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. Pri inventarizácii peňažných prostriedkov v hotovosti sa zisťuje skutočný stav prepočítaním peňazí, o čom sa vyhotoví súpiska bankoviek a mincí oddelene podľa jednotlivých mien.
 2. Majetok, ktorý je uložený mimo bežných priestorov spoločnosti (napr. zásoby odoslané na spracovanie alebo vratné obaly), sa inventarizuje podľa rozhodnutia vedúceho inventarizačnej komisie, a to buď fyzickou inventúrou, alebo dokladovou inventúrou, pričom sa sleduje najmä hľadisko významnosti a hospodárnosti.
 3. Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu účtovnej závierky údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa ukončenia fyzickej inventarizácie v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.
 4. Rezervy (účtová skupina 45x, účet 323) podliehajú dokladovej inventúre, pri ktorej sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 5. Pri inventúre pohľadávok sa pohľadávky staršie ako 1 rok po lehote splatnosti písomne odsúhlasia s dlžníkmi. Zároveň sa zabezpečí ich vymáhanie právnou cestou, ako aj právne úkony na zamedzenie ich premlčania. Vymáhanie formou exekúcie sa realizuje, len ak je predpoklad úspechu, čo posúdi zodpovedný pracovník útvaru odbytu a právnik.
 6. Inventarizácia zostatkov na účtoch, na ktorých sa zachytáva styk s peňažnými ústavmi, sa dokladuje výpismi z týchto účtov odoslanými bankou.
 7. Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku (účtová skupina 02) sa vykoná každé štyri roky. Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti (účet 211) sa vykoná k závierkovému dňu. Inventarizácia zásob vlastnej výroby (účtová skupina 12x) sa vykoná v podmienkach spoločnosti štvrťročne, dobrovoľne nad rámec povinností zo zákona.
 8. Pri inventarizácii zásob sa posudzuje aj čistá realizačná hodnota zásob, teda predajná hodnota k závierkovému dňu znížená o náklady na predaj – a táto informácia sa povinne uvádza v inventarizačnom súpise zásob (§ 26 ods. 1 zákona).
 9. Zapožičané majetkové položky sa musia v deň inventarizácie vrátiť tak, aby ich bolo možné prezentovať inventarizačnej komisii. Príslušný zodpovedný pracovník podpisom potvrdí inventarizačnej komisii, že predložil k inventarizácii všetky položky majetku (záväzkov) a žiadne nezatajil.
 10. Do záverov inventarizácie sa uvedú prípady majetku, ktorý je nevyužitý, nepotrebný alebo poškodený, s návrhom, ako s ním ďalej naložiť, napr. predaj, oprava, vyradenie zošrotovaním. Taktiež sa uvedú majetkové položky, ktoré neboli uvedené v inventúrnych súpisoch a je predpoklad, že ide o prebytky, príp. cudzí majetok.
 11. Do záverov inventarizácie jednotlivých položiek majetku sa uvedú prípady prechodného zníženia hodnoty majetku ako dôvody pre účtovanie opravných položiek. V prípade trvalého zníženia hodnoty príslušnej majetkovej položky sa uvedie návrh na jej jednorazový odpis. V prípade identifikácie rizika (straty, nákladov) sa uvedie návrh na zaúčtovanie príslušnej rezervy (§ 26 zákona).
 12. Do záverov inventarizácie jednotlivých položiek záväzkov sa uvedie ich predpokladané zvýšenie alebo zníženie, ak sa to zistí z dokladovej inventúry, napr. úroky z omeškania podľa zmluvy alebo penále podľa príslušného zákona (daňový úrad, colnica, poistné fondy), alebo právne premlčanie záväzkov, alebo ich odpustenie (§ 26 zákona).
 13. Na základe výstupov z inventarizácie sa tam, kde je to možné, vytvoria daňové opravné položky a daňové rezervy podľa § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V. Záverečné ustanovenia
 1. Inventarizačné rozdiely (manko alebo prebytok) sa zaúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (§ 30 ods. 7 zákona).
 2. Všetky písomné výstupy inventarizácie, najmä inventúrne súpisy, čiastkové inventarizačné zápisy a súhrnný inventarizačný zápis, sa povinne archivujú po dobu piatich rokov.
 3. Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa zákona (§ 26 a § 27 zákona) sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely (opravné položky, rezervy, odpisy, precenenie na reálnu hodnotu).
 4. V účtovníctve platí zákaz kompenzácie, t. j. zákaz vzájomného započítavania položiek (§ 7 ods. 5 zákona). Jednotlivé položky manka alebo prebytku sa preto nemôžu vzájomne započítavať, okrem prípadov pod hranicu významnosti, kde sa dá dôvodne predpokladať, že protichodné rozdiely vyplývajú zo zámeny podobného sortimentu.
 5. Inventarizačný rozdiel je rozdiel, kde sa nedá zistiť dôvod jeho vzniku. Pokiaľ sa identifikuje rozdiel a adresný dôvod jeho vzniku, nejde o inventarizačný rozdiel a náprava sa vykoná metodikou opravy chýb minulých rokov (§ 5 ods. 1, § 59 ods. 13 PU).

Príloha č. 1:

ALFA, a. s., Priemyselná 4, 971 01 Prievidza, IČO: 44 444 444

Interná účtovná smernica INVENTARIZÁCIA (príloha č. 1)

INVENTÚRNY SÚPIS

podľa § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve z inventarizácie k 31. 12. 2014

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

b) Deň začatia inventúry:

Deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná:

Deň skončenia inventúry:

c) Stav majetku (množstvo a cena podľa § 25):

d) Miesto uloženia majetku:

e) Meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku:

f) Zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25:

g) Zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov:

h) Odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 (opravné položky, rezervy, odpisy, reálna hodnota):

i) Meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov:

j) Poznámky:

Príloha č. 2:

ALFA, a. s., Priemyselná 4, 971 01 Prievidza, IČO: 44 444 444

Interná účtovná smernica INVENTARIZÁCIA (príloha č. 2)

Inventarizačný zápis

podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014

Inventarizácia bola vykonaná podľa internej smernice:

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

b) Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom:

Číslo účtu

Názov účtu

Zostatky účtov

 

Skutočný stav
(zistený inventúrou)

Účtovný stav
(pred zaúčtovaním inv. rozdielov)

Rozdiel

     
     
     
     
     
     
     
 1. Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona – premietnutie tohto posúdenia do opravných položiek, rezerv, odpisov, reálnej hodnoty:
 2. Meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke:

Poznámky:

 1. Vysporiadanie inventarizačných rozdielov (číslo interného účtovného dokladu):
 2. Ďalšie opatrenia (napr. organizačné opatrenia, finančné vysporiadanie, odpredaj majetku, likvidácia majetku, návrhy na opravy a pod.):

Príloha č. 3:

ALFA, a. s., Priemyselná 4, 971 01 Prievidza, IČO: 44 444 444

Interná účtovná smernica INVENTARIZÁCIA (príloha č. 3)

Vecné, časové a personálne zabezpečenie
inventarizácie za rok 2014

Táto príloha platí pre zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov spoločnosti za účtovné obdobie kalendárneho roku 2014.

1.

Druh majetku:
Dlhodobý majetok (v rozsahu účtov účtovej triedy 0)


   

Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
Inventarizačná komisia:
30. 12. 2014
15. 1. 2015
 
2.Druh majetku:
Zásoby nakupované (v rozsahu účtov účtovej triedy 1)
Zásoby vlastnej výroby (účtová skupina 12x)
 
Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
(okrem toho štvrťročne – vyhotovenie výstupov do 5 dní)
Inventarizačná komisia:
31. 12. 2014
15. 1. 2015
 
 
3.Druh majetku:
Peniaze, účty v bankách, bežné bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci, krátkodobý finančný majetok (v rozsahu účtov 21x, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x)
 
Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
Inventarizačná komisia:
31. 12. 2014
10. 1. 2015
 
4.Druh majetku:
Pohľadávky voči odberateľom (v rozsahu účtu 311)
 
Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
Inventarizačná komisia:
31. 12. 2014
31. 1. 2015
 
5.Druh majetku:
Pohľadávky (v celom rozsahu účtov okrem účtu 311)
 
Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
Inventarizačná komisia:
31. 12. 2014
31. 1. 2015
 
6.Druh záväzkov:
Záväzky voči dodávateľom (v rozsahu účtu 321)
 
Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
Inventarizačná komisia:
31. 12. 2014
31. 1. 2015
 
7.Druh záväzkov:
Ostatné krátkodobé aj dlhodobé záväzky (v celom rozsahu účtov okrem účtu 321)
 
Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
Inventarizačná komisia:
31. 12. 2014
31. 1. 2015
 
8.Druh majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov:
Časové rozlíšenie, vlastné imanie, rezervy (v rozsahu účtov 38x, 41x, 42x, 45x)
 
Inventarizácia k termínu:
Termín ukončenia:
Inventarizačná komisia:
31. 12. 2014
31. 1. 2015


Poznámka redakcie:
§ 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
§ 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.