Prepočet zahraničnej pracovnej cesty

Zamestnanci predkladajú vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v mene euro. Aký kurz majú použiť pri prepočte sumy stravného z cudzej meny na menu euro a aký pri prepočte ostatných náhrad (ubytovanie, parkovanie, cestovné lístky...) platených v cudzej mene na menu euro? Aký bude kurz v prípade, ak sa preddavok neposkytne vôbec a aký v prípade, ak sa poskytne preddavok v eurách? Preddavok v cudzej mene spoločnosť neposkytuje.

Dátum publikácie:10. 8. 2017
Autor:Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od:1. 7. 2010

tt_muz-s-kufrom-cestuje

Výdavky spojené s vykonanou pracovnou cestou zamestnanca musí znášať zamestnávateľ a zamestnanec nie je povinný vynakladať na pracovné cesty svoje finančné prostriedky.

Pri zahraničnej pracovnej ceste je zamestnávateľ povinný podľa § 36 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poskytnúť zamestnancovi preddavok v každom prípade, t. j. aj bez požiadania zamestnanca. Suma preddavku má byť primeraná podmienkam zahraničnej pracovnej cesty, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi určil.

Preddavok by sa mal poskytnúť v takej mene, ktorá platí pre danú krajinu, kde zamestnanec ide na pracovnú cestu.

Pri vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v eurách na cudziu menu a naopak použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.

Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu sa v praxi poskytuje zamestnancovi skôr ako v deň nástupu na zahraničnú pracovnú cestu a zamestnávateľ ešte nevie tento kurz. V tomto prípade pre určenie sumy preddavku na stravné sa použije kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený a pri vyúčtovaní náhrad sa suma stravného prepočíta kurzom, ktorý bude platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.

Tento kurz sa nepoužíva na vyúčtovanie cestovných náhrad a ani sa neaplikuje pri vyúčtovaní náhrad v tom zmysle, že by sa stravné v každom prípade prepočítavalo týmto kurzom.

Záver:

Na prepočet sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste sa použije kurz ECB (NBS) platný v prvý deň mesiaca, kedy sa zahraničná pracovná cesta začala. Na vyúčtovanie cestovných náhrad sa použije kurz v deň predchádzajúci dňu vyúčtovania pracovnej cesty. V prípade, že bol poskytnutý preddavok na stravné, použije sa kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený.

 

Poznámka redakcie: 

§ 36 zákona č. 283/2002 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner