Výpis z úverového účtu a jeho účtovanie

Spoločnosť si zobrala bankový úver vo výške 20 000 €. Z bežného účtu si banka sťahuje splátky úveru a úroky. Stav čerpania a splácania úveru vrátane úrokov banka eviduje na samostatnom úverovom účte, z ktorého výpis posiela spoločnosti. Na úverovom výpise je uvedená aj položka „nevyúčtované akumulované úroky“.

Ako má spoločnosť účtovať jednotlivé položky a pohyby finančných prostriedkov medzi podnikateľským a úverovým účtom?

Dátum publikácie:10. 8. 2016
Autor:Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od:1. 1. 1993

tt_bankovky-so-stuzkou

Účtovná jednotka môže o poskytnutí úveru, splátkach a o úrokoch účtovať len na základe výpisu z bežného účtu. Aj keď banka posiela výpis z úverového účtu, jednotlivé sumy sú zinkasované následne z bežného účtu spoločnosti.

Účtovná jednotka si musí zvoliť taký systém účtovania, aby nedochádzalo k duplicite účtovných prípadov na základe výpisu z úverového aj výpisu z bežného účtu. Na základe úverového účtu sa účtuje najmä poskytnutie úveru, ak je úver poskytnutý formou úhrady záväzkov priamo bankou.

Pohyby medzi úverovým a bežným účtom sa účtujú prostredníctvom účtu 261 – Peniaze na ceste.

Účtovné prípady: 

 

 

Suma

MD

D

1.

Poskytnutie úveru formou úhrady záväzkov

 

 

 

 

Výpis z úverového účtu – úhrada dodávateľských faktúr

20 000 €

321

461

2.

Poskytnutie úveru – suma je poukázaná na podnikateľský účet

 

 

 

 

Výpis z úverového účtu – čerpanie úveru

20 000 €

261

461

 

Výpis z bežného účtu – poskytnutie úveru

20 000 €

221

261

 

alebo

 

 

 

 

Výpis z úverového účtu sa neúčtuje, má len informatívny charakter

 

 

 

 

Výpis z bežného účtu – poskytnutie úveru

20 000 €

221

461

 

Obdobne možno postupovať aj pri účtovaní splátok úveru a úrokov, prípadne iných poplatkov súvisiacich s úverom.

Postup účtovania v danom prípade: obidve alternatívy 

A. Bežný účet

 

 

- poskytnutie úveru

20 000 €

221/461 alebo 221/261

- splátka úveru

338 €

461/221 alebo 261/221

- splátka úrokov

121,88 €

562/221 alebo 261/221

B. úverový výpis - neúčtuje sa, alebo

 

 

- čerpanie úveru

20 000 €

261/461

- úroky akumulované nevyúčtované

3,94 €

261/461

- splátka úveru

338 €

461/261

- predpis úrokov

121,88 €

562/461

- splátka úrokov

121,88 €

461/261

- úroky akumulované nevyúčtované 3,88 (účtuje sa len rozdiel 3,94 – 3,88)

-0,06 €

261/461

C. 

Položka „akumulované úroky nevyúčtované“, ktorá je uvedená na úverovom výpise, sa zaúčtuje až pri inkase úrokov z bežného účtu 562/221, prípadne prostredníctvom účtov časového rozlíšenia pri účtovnej závierke 562/383. Stav akumulovaných úrokov je na výpise uvedený vždy v aktuálnej výške.

 

Poznámka redakcie:
§ 61 opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Kolenová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner