Dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie:12. 11. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_domcek-percento

Dotácia na úhradu nájomného sa poskytuje podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je predmetom nájmu miestnosť alebo jej časť, alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo ak je predmetom nájmu trhové miesto.

Nájomným nie sú prípadné ďalšie úhrady spojené s nájmom, t. j. úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketingové služby a pod.), a obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu.

Žiadosť o dotáciu podáva prenajímateľ v mene nájomcu za obdobie tzv. sťaženého užívania.

POZNÁMKA:

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené uzavretím prevádzky, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného stravovania, prevádzky na letiskách a pod.). V praxi to znamená, že výška dotácie bude prepočítaná pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo konkrétne opatrenie.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie.

NEPREHLIADNITE!

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé obdobie alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti.

Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.

POZNÁMKA:

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Rovnaké podmienky platia aj v prípade, ak nájomca nájomné už uhradil, t. j. bude môcť prenajímateľovi uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie obmedzeného užívania nehnuteľnosti, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach.

Dotácia na úhradu nájomného z účtovného a daňového pohľadu

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu a má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Formulár je pre účely účtovníctva postačujúcim podkladom, pričom účtovný doklad je potrebné vytvoriť, t. j. doplniť náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Z účtovného a daňového hľadiska platí:

  • zľava prenajímateľa pre nájomcu bude z účtovného hľadiska riešená vystavením dobropisu k faktúre,
  • uplatnením zľavy zo strany prenajímateľa a poskytnutím dotácie na nájomné dôjde k zníženiu základu dane,
  • nájomcovi ako platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, ak si môže uplatniť jej odpočítanie.

Ak ide o nájomcu – neplatiteľa DPH, výška dotácie sa počíta z ceny nájomného vrátane DPH. Ak ide o nájomcu – platiteľa DPH, výška dotácie sa počíta z ceny nájomného bez DPH.

UPOZORNENIE:

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti oslobodený od DPH, s výnimkou ubytovacích služieb, nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov a náj­mu bezpečnostných schránok. Prenajímateľ, ktorý je platiteľom DPH a prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa podľa § 38 ods. 5 zákona o DPH môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od DPH, okrem nájmu bytu, rodinného domu a náj­mu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí, t. j. prenajímateľ sa môže rozhodnúť, že na prenájom DPH uplatní. Keďže v prípade dotácie na nájomné ide o prenájom podnikateľských priestorov, v praxi sa vyskytujú plnenia oslobodené od DPH alebo plnenia s DPH.

Ak prenajímateľ uplatňuje k nájmu nehnuteľnosti DPH, pri poskytnutí zľavy a následnom vystavení dokladu o oprave základu dane, resp. dobropisu je potrebné uplatniť pravidlá podľa zákona o DPH. Výnosy z prenájmu vchádzajú do základu dane prenajímateľa – platiteľa DPH a prenajímateľ je následne povinný DPH odviesť štátu. Dobropis predstavuje opravu základu dane a ovplyvňuje výšku samotnej DPH. Prenajímateľ opravou základu dane znižuje svoju daňovú povinnosť a nájomca zaplatí nižšiu sumu DPH a je povinný znížiť svoj nárok na odpočítanie DPH.

POZNÁMKA:

Opravu základu dane pri znížení ceny služby po vzniku daňovej povinnosti upravuje § 25 zákona o DPH. Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou DPH a opravenou DPH prenajímateľ vykazuje v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane. Dodatočné daňové priznanie teda z dôvodu opravy základu dane nevyhotovuje. Ak prenajímateľ vystaví opravný doklad napr. v júni 2020, ktorým poskytne nájomcovi zľavu z nájomného spätne za obdobie, kedy musel mať prevádzku zatvorenú (marec, apríl, máj), zľavu zohľadní v daňovom priznaní k DPH za mesiac jún 2020.

Po oprave základu dane nájomca musí odpočítanú DPH vrátiť v súlade s § 53 zákona o DPH, ktorý ustanovuje, že ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil odpočítanie DPH, nastane skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, je povinný opraviť výšku tejto odpočítanej DPH. Opravu odpočítanej dane nájomca vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane.

Na strane prenajímateľa platí, že príjmy z nájomného sú súčasťou základu dane z príjmov. Prenajímateľ vyfakturované nájomné zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom, t. j. v sústave podvojného účtovníctva v súlade s účtovaním do tržieb, resp. výnosov v účtovej triede 6 – Výnosy, a v jednoduchom účtovníctve v súlade s účtovaním do zdaniteľných príjmov v peňažnom denníku. Na strane nájomcu platí, že výdavky na nájomné sú súčasťou základu dane, resp. sú daňovo uznané až po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom nájomné zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie, t. j. v sústave podvojného účtovníctva sa vznik záväzku z nájomného v jednom zdaňovacom období a úhrada záväzku v inom zdaňovacom období zohľadní pri vyčísľovaní základu dane položkami upravujúcimi základ dane a v jednoduchom účtovníctve, ktoré je daňovo orientované, sa prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií zohľadní prípadné časové rozlíšenie nájomného.

NEPREHLIADNITE!

Ak sú v nájomnej zmluve samostatne dohodnuté sumy za nájom a samostatne za služby súvisiace s prenájmom vrátane energií a nájomca ich platí prenajímateľovi, na strane prenajímateľa sú všetky tieto platby pova­žované za príjem z prenájmu a na strane nájomcu sa všetky tieto platby posudzujú ako výdavky podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov a sú súčasťou základu dane až po zaplatení.

Vystavením dobropisu sa v sústave podvojného účtovníctva u prenajímateľa znížia pôvodne zaúčtované výnosy a zároveň sa zníži základ dane z príjmov, u nájomcu sa znížia zaúčtované náklady a zvýši výška základu dane z príjmu (za predpokladu, že nájomné bolo zaplatené), v sústave jednoduchého účtovníctva sa u prenajímateľa zníži pôvodne zaúčtovaná pohľadávka a pri inkase sa zníži základ dane z príjmov, u nájomcu sa zníži pôvodne zaúčtovaný záväzok a pri úhrade sa zvýši základ dane z príjmu. Z hľadiska dane z príjmov je potrebné posúdiť aj prijatú dotáciu na úhradu nájomného. Dotácie, ktoré sú poskytované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a z iných zdrojov, sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania. Podľa súčasne platného zákona o dani z príjmov sú teda aj dotácie na nájomné u nájomcu zdaniteľným príjmom.

 

Článok je skrátený. Celé znenie článku: Dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ
  • 155/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.