Nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo uverejnené nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty platné už za október 2014.

Dátum publikácie:20. 10. 2014
Autor:Ministerstvo financií SR

Nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k DPHVo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo uverejnené Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20939/2014-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti so zmenami § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vykonanými zákonom č. 360/2013 Z. z., ktorým sa zmenila lehota na podávanie súhrnného výkazu, a zákonom č. 218/2014 Z. z., ktorým sa zmenil limit pre možnosť podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok, vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 500/2009 Z. z. poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia. 

Kto a kedy podáva súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty  

1. Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac (v lehote uvedenej vo všeobecnej časti), ak:

a) dodal tovar oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,

b) premiestnil tovar vo svojom vlastníctve oslobodený od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH) do iného členského štátu na účely svojho podnikania,

c) sa ako prvý odberateľ zúčastnil na trojstrannom obchode (§ 45 zákona o DPH),

d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň.

 

2. Platiteľ dane z pridanej hodnoty uvedený v bode 1 sa môže rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodaného tovaru oslobodeného od dane nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur.

Pri posudzovaní hodnoty pre možnosť podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok nie je rozhodujúca hodnota dodaných služieb.

Napr. ak platiteľ dane dodal v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v každom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov tovar v hodnote cca 45 000 eur a súčasne dodal služby v hodnote cca 120 000 eur, môže sa rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok. Na hodnotu dodaných služieb sa neprihliada. Možnosť podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota dodaného tovaru presiahne 50 000 eur, pričom súhrnný výkaz je platiteľ dane povinný podať osobitne za každý kalendárny mesiac 2 príslušného štvrťroka.

Napr. hodnota dodaných tovarov v druhom kalendárnom štvrťroku (apríl, máj, jún) v mesiaci máj dosiahla hodnotu 85 000 eur. Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za mesiac apríl, máj a jún (t. j. za každý kalendárny mesiac príslušného štvrťroka). Súhrnné výkazy za apríl a máj podá do 25. júna. Súhrnný výkaz za jún podá do 25. júla. 

UPOZORNENIE!  

Od 1. 10. 2014 platí zmena limitu hodnoty dodaného tovaru zo 100 000 eur na 50 000 eur na účely podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok.

Príklad  

Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím dodáva pravidelne v priebehu celého kalendárneho roka tovar odberateľom do iných členských štátov s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH. Hodnota dodávok tovarov sa ročne pohybuje na úrovni cca 200 000 eur. Súhrnný výkaz podáva za obdobie kalendárneho štvrťroka. K dátumu zmeny limitu hodnoty dodaného tovaru (k 1. 10. 2014 – 50 000 eur) je stav dodávok tovarov do iných členských štátov nasledovný: 

  1. štvrťrok 2014.....45 000 eur,
  2. štvrťrok 2014.....55 000 eur,
  3. štvrťrok 2014.....35 000 eur,
  4. štvrťrok 2013.....80 000 eur.
  5. štvrťrok 2013.....60 000 eur.

Od 1. 10. 2014 platiteľ dane nespĺňa podmienku, že v jednotlivých predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch dodávky tovarov do iných členských štátov s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH nepresiahli hodnotu 50 000 eur. Počnúc mesiacom október 2014 je platiteľ dane povinný podávať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. Za 3. štvrťrok 2014 podá súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, nakoľko spĺňa limit hodnoty dodaného tovaru 100 000 eur platný do 30. 9. 2014.

 

3. Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok (v lehote uvedenej vo všeobecnej časti), ak dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň.

UPOZORNENIE!  

Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci príp. kalendárnom štvrťroku nedodal tovar z tuzemska do iného členského štátu, ani nepremiestnil tovar, ani nedodal tovar v rámci trojstranného obchodu, ani nedodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, súhrnný výkaz nepodáva.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH nedodala v príslušnom kalendárnom štvrťroku službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, súhrnný výkaz nepodáva.

V súhrnnom výkaze sa uvádzajú tovary s miestom dodania v tuzemsku podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH a služby, pri ktorých je miesto dodania v inom členskom štáte určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 
V súhrnnom výkaze sa neuvádza:

a) dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v inom členskom štáte,

b) služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 16 zákona o DPH,

c) služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, kde je miesto dodania služby,

d) služby s miestom dodania v treťom štáte.


Celé znenie poučenia

Metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov po 1. 10. 2014

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.