Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015

Komentár k novele zákona o DPH vykonanej zákonom č. 218/2014 Z. z., účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015 (Ing. Zdenka Jablonková).

Dátum publikácie:10. 9. 2014
Autor:Ing. Zdenka Jablonková

Panáčik s lupou nad nadpisom TAXDňa 8. júla 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Novela zákona o DPH bola vykonaná zákonom č. 218/2014 Z. z. (čl. I) a jej hlavným zámerom je transpozícia čl. 5 smernice Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb, do zákona o DPH.

Mení sa pravidlo o určení miesta dodania pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických službách poskytovaných nezdaniteľným osobám a zavádza sa dobrovoľná zjednodušená právna úprava pre poskytovateľov týchto služieb.

Ďalej sa znižuje limit dodávok tovaru pre možnosť podávania súhrnného výkazu platiteľom dane za kalendárny štvrťrok, a to zo sumy 100 tis. eur na 50 tis. eur a skracuje sa lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane z 30 dní na 21 dní.

Novela zákona o DPH nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem ustanovenia, ktorým sa znižuje limit dodávok tovaru do iného členského štátu EÚ s oslobodením od dane pre možnosť podávania súhrnného výkazu platiteľom dane za kalendárny štvrťrok zo sumy 100 tis. eur na sumu 50 tis. eur, a okrem prechodného ustanovenia § 85kc, ktoré umožňuje zdaniteľným osobám oznámiť daňovému úradu, že sa rozhodli uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú úpravu jedného kontaktného miesta pri dodávaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osobám, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

Komentár k vybraným zmenám

Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane

V ustanovení § 4 ods. 3 zákona o DPH sa lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane skracuje s účinnosťou od 1. januára 2015 z 30 dní na 21 dní. Skrátenie lehoty prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

V nadväznosti na skrátenie lehoty na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane sa prechodným ustanovením v § 85kc zákona o DPH ustanovuje, že lehota platná do 31. decembra 2014 (30 dní) sa uplatní na všetky žiadosti o registráciu podané do 31. decembra 2014.

Skrátenie lehoty na registráciu za platiteľa dane sa však nedotýka prípadov, ak daňový úrad vydá rozhodnutie o povinnosti žiadateľa zložiť zábezpeku na daň (§ 4c zákona o DPH). V tomto prípade ostáva lehota na registráciu nezmenená – 60 dní od doručenia žiadosti o registráciu za platiteľa dane.

Sadzba dane

V ustanovení § 27 ods. 1 zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. januára 2015 základná sadzba dane 19 % zo základu dane nahradila sadzbou dane 20 % zo základu dane, čo spolu s doplneným prechodným ustanovením v § 85kc ods. 5 zákona o DPH znamená, že po 1. januári 2015 sa naďalej bude uplatňovať základná sadzba dane 20 % zo základu dane.

Lehota na podanie kontrolného výkazu

Z ustanovenia § 78a ods. 1 zákona o DPH, ktoré upravuje povinnosť platiteľa dane podať kontrolný výkaz, sa vypustila povinnosť predkladať kontrolný výkaz v rovnaký deň, ako je podané daňové priznanie, ak je daňové priznanie podané skôr ako 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia. Od 1. januára 2015 sa podanie kontrolného výkazu nebude viazať na deň podania daňového priznania. Kontrolný výkaz platiteľ dane bude povinný podať najneskôr do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, rovnako ako daňové priznanie, avšak každé z týchto dvoch podaní môže podať v ktorýkoľvek deň v rámci lehoty na podanie.

Pokuta za neoprávnené skoršie vrátenie nadmerného odpočtu

V ustanovení § 79 ods. 8 zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. januára 2015 zmierňuje neprimeraná tvrdosť uplatňovania striktnej sankcie vo výške 1,3 % z dôvodu skoršieho uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH.

K neprimeranej tvrdosti ustanovenia dochádza najmä v prípade, ak sa po vrátení nadmerného odpočtu v skrátenej lehote zistí, že platiteľ dane má nedoplatok napríklad na zdravotnom poistení, avšak tento nedoplatok je v zanedbateľnej výške. Daňový úrad bude mať možnosť zohľadniť mieru porušenia zákona a v prípadoch hodných osobitného zreteľa uložiť pokutu aj nižšiu ako 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu.

Obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz

Základným obdobím na podanie súhrnného výkazu je kalendárny mesiac. Avšak pri splnení zákonných podmienok je možné, aby platiteľ dane podával súhrnný výkaz za obdobie kalendárneho štvrťroka. Tieto zákonné podmienky vyžadujú, aby hodnota tovarov dodaných do iných členských štátov EÚ s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 tis. eur.

Zmenou maximálneho limitu uvedeného v § 80 ods. 2 zákona o DPH zo 100 tis. eur na 50 tis. eur pre použitie výnimky zo stanoveného základného obdobia na podávanie súhrnného výkazu sa ustanovenie § 80 ods. 2 zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2014 zosúlaďuje s článkom 263 ods. 1a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, podľa ktorého členské štáty EÚ môžu povoliť podávať súhrnný výkaz štvrťročne, pokiaľ celková hodnota bez DPH tovarov dodaných za kalendárny štvrťrok nepresiahne v danom kalendárnom štvrťroku a ani v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov sumu 50 tis. eur.

Príklad:

Platiteľ dane, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, dodáva pravidelne v priebehu celého kalendárneho roka tovar svojim odberateľom do Rakúska s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH.

Hodnota týchto dodávok sa pohybuje ročne na úrovni cca 200 tis. €.

Súhrnný výkaz, v ktorom uvádza hodnoty dodávok tovaru a identifikačné čísla DPH rakúskych odberateľov, podáva za obdobie kalendárneho štvrťroka.

K dátumu zmeny ustanovenia § 80 ods. 2 zákona o DPH (1. október 2014) je stav dodávok tovaru do Rakúska za uplynulé štyri kalendárne štvrťroky nasledovný:

III. štvrťrok 201445 tis. €,
II. štvrťrok 201455 tis. €,
I. štvrťrok 201435 tis. €,
IV. štvrťrok 201380 tis. €.

Od 1. októbra 2014 platiteľ dane nespĺňa podmienku, že v jednotlivých predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch dodávky tovaru do iného členského štátu EÚ s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH nepresiahli 50 tis. €.

Počnúc kalendárnym mesiacom október 2014 je platiteľ dane povinný podávať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac.

Za obdobie pred zmenou ustanovenia § 80 ods. 2 zákona o DPH, teda za III. štvrťrok 2014, podá súhrnný výkaz podľa dovtedy platného znenia citovaného ustanovenia, teda za kalendárny štvrťrok.


Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zdenka Jablonková

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.