Podiel na zisku a daň z príjmov od roku 2017

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017 významným spôsobom zasiahla aj do zdanenia príjmov, ktoré plynú právnickým alebo fyzickým osobám z ich majetkových práv v obchodných spoločnostiach a družstvách.

Dátum publikácie:12. 4. 2017
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke

Zákonná úprava zdanenia príjmov právnických osôb a fyzických osôb účinná od 1. januára 2017 významným spôsobom zasiahla aj do zdanenia príjmov, ktoré plynú týmto osobám z ich majetkových práv v obchodných spoločnostiach a družstvách.

Po trinástich rokoch sa opäť zaviedlo do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zdaňovanie podielov na zisku (dividend) a odstránil sa neštandardný nástroj – zdravotný odvod, ktorý bol unikátom na Slovensku medzi nástrojmi uplatňovanými na tento druh príjmov.

Cieľom príspevku je priblížiť aktuálnu zákonnú úpravu v tejto oblasti.

Zdaňovanie podielov na zisku od roku 2017

ZDP vychádza pri zdanení či nezdanení príjmov z majetkových účastí na obchodných spoločnostiach a družstve najmä zo skutočnosti, či príjemcom je fyzická osoba alebo právnická osoba. Spôsob zdanenia závisí od skutočnosti, či tieto príjmy plynú z tuzemska alebo zo zahraničia a či príjemcom týchto príjmov sú daňoví rezidenti SR alebo zahraniční rezidenti.

Podiely na zisku vyplácané fyzickým osobám

Od roku 2017 sú príjmy fyzických osôb z majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo družstve predmetom dane. Pokiaľ ide o podiely na zisku, predmetom dane nie sú len tie podiely na zisku (dividendy), ktoré sú vyplácané v nadväznosti na majetkovú účasť príjemcu v obchodnej spoločnosti alebo družstve, ale aj podiely na zisku vyplatené osobám bez majetkovej účasti. Preto ZDP od 1. 1. 2017 tento príjem označuje ako podiel na zisku po zdanení.

Príjmy plynúce fyzickým osobám zo zisku po zdanení a ostatné príjmy z majetkových účastí na iných osobách rozdeľuje ZDP do troch kategórií, a to podľa právnej formy spoločnosti, ktorá ich vypláca.

Kategória A

V § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sú vymedzené príjmy vyplácané fyzickej osobe obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, a to:

 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva:
  • osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní,
  • členom štatutárneho orgánu (tantiéma),
  • členom dozorného orgánu (tantiéma),
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Uvedené príjmy fyzických osôb (rezidentov SR) po prvýkrát podliehajú zdaneniu takto:

 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vykázaný za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, vykázaný za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpi do likvidácie najskôr 1. januára 2017 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu s odkazom na § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov najskôr 1. januára 2017,
 • vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.

Spôsob zdanenia podielu na zisku, podielu na likvidačnom zostatku, vyrovnacieho podielu a podielu na výsledku podnikania tichého spoločníka, ak plynú tuzemským fyzickým osobám od tuzemských obchodných spoločností alebo družstiev, je upravený v § 43 ZDP. Podľa § 43 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. r) ZDP sú uvedené príjmy zdaňované:

 • daňou vyberanou zrážkou,
 • sadzbou dane vo výške 7 %.

Keďže ide o osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom za daňovníka vyberá daň platiteľ dane, v prípade týchto príjmov je platiteľom dane vyplácajúca obchodná spoločnosť alebo družstvo. Platiteľ dane je povinný zraziť daň pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní príjmu v prospech fyzickej osoby, zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac a súčasne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (§ 43 ods. 11 ZDP). Vybraním dane zrážkou sa považuje daňová povinnosť fyzickej osoby za splnenú.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z podielov na zisku je iba príjem. Pokiaľ ide o vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, základom dane je príjem znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) ZDP za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Podiel na zisku a daň z príjmov od roku 2017 

Obsah príspevku:

3.1 Podiely na zisku vyplácané fyzickým osobám
3.2 Zamestnanecké podiely na zisku (dividendy)
3.3 Podiely na zisku plynúce fyzickým osobám zo zahraničia
3.4 Podiely na zisku vyplácané fyzickým osobám do zahraničia

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Petrovická

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner