Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zmenil postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Výška pokuty je ustanovená v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve.

Dátum publikácie:27. 12. 2016
Autor:JUDr. Klára Klabníková

tt_penazenka-mince-bankovky

Správny delikt možno chápať ako protiprávne konanie, ak sa fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá z hľadiska účtovníctva je účtovnou jednotkou, dopustí porušenia zákona o účtovníctve. Dodržiavanie zákona o účtovníctve preveruje správca dane, ktorým je daňový úrad, daňovou kontrolou.

Správne delikty podľa zákona o účtovníctve, za ktoré správca dane uloží pokutu

Vychádzajúc z dôvodovej správy k problematike ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve zmenil sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve.

Zmena postupu pri ukladaní pokuty spočíva v tom že správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedeného v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Tzn., že za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve, neuvedené v § 38 ZoÚ ako správne delikty, správca dane pokutu účtovnej jednotke neuloží. Správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 z. Účt. sú rozdelené podľa závažnosti porušenia toho ktorého ustanovenia zákona o účtovníctve. V § 38 ods. 2 zákona o účtovníctve je ustanovená výška pokuty v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia.

Výška pokuty sa vypočíta z hodnoty vykazovaného majetku v súvahe alebo z hodnoty majetku vykazovaného vo výkaze o majetku a záväzkoch. Zároveň je však stanovená maximálna výška pokuty pre jednotlivé správne delikty. Pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, dobu trvania, následky a okolnosti, pri ktorých k správnemu deliktu došlo. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly písomne oznámi miestne príslušnému daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovnom období.

Zistené porušenia z. Účt. majú podľa § 38 ods. 1 z. Účt. charakter správneho deliktu, za ktoré správca dane uloží pokutu vo výške podľa § 38 ods. 2 z. Účt. Ust. § 38 zákona o účtovníctve bolo legislatívne upravené zákonom č. 423/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve s účinnosťou od 17. júna 2016.

Poznamenávame, že správne delikty sú usporiadané do bodov 1 až 4, a to podľa toho, aká pokuta prináleží za ten, ktorý správny delikt nasledovne:

1. Podľa § 38 ods. 1 písm. a) a n)  z.Účt. sa účtovná jednotka dopustí správneho deliktu, ak

  • písm. a) neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1, t. j. neviedla účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku s výnimkou podľa § 4 ods. 3, keď sa účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou zrušuje bez likvidácie alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4, t. j. účtovná jednotka je povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku (IUZ) v súlade a v rozsahu ako ustanovuje uvedené ustanovenie,
  • písm. n) porušila ust. § 11 ods. 3, napr. účtovná jednotka vykonala zápis o účtovnom prípade, ktorý jej v skutočnosti nevznikol.

ULOŽENIE POKUTY: Za správny delikt podľa § 38 ods. 1 písm. a) a n) z. Účt. správca dane uloží pokutu v rozpätí od 0,00 do 3 mil. €.

2. Podľa § 38 ods. 1 písm. b) až f) z.Účt. sa účtovná jednotka dopustí správneho deliktu, ak

  • písm. b)neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16; ust. § 16 ustanovuje deň otvorenia a uzavretia účtovných kníh ako aj osobitosti postavenia účtovnej jednotky (likvidácia, konkurz, zlúčenie...) pri otváraní a uzavretí účtovných kníh;
  • písm. c) – neuložila dokumenty podľa § 23a a § 23b, t. j. uvedené ustanovenie upravujú uloženie dokumentov uvedených v § 23 ods. 2 z. Účt. ako je napr. riadna IUZ, mimoriadna IUZ, riadna konsolidovaná ÚZ, mimoriadna konsolidovaná ÚZ, súhrnná účtovná závierka verejnej správy....oznámenie o schválení účtovnej závierky, nezverejnila dokument podľa § 23d, t. j. nezverejnila IUZ uložením do registra alebo nevyhovela výzve;
  • písm. d) – podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo v rozsahu, t. j. účtovná jednotka nevyhovela výzve správcu dane zaslanej na odstránenie zistených chýb v účtovnej závierke, neodstránila pochybnosti o správnosti a pravdivosti alebo ú úplnosti dokumentov uložených v registri s poučením o následkoch spojených s ich neodstránením, nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila § 19, § 22 alebo § 22a, t. j. uvedené ustanovenia ustanovujú povinnosť účtovnej jednotky overiť riadok IUZ v ustanovenej lehote (§ 19), konsolidovanú UZ za konsolidovaný celok materskou účtovnou jednotkou za podmienok uvedených v § 22 a konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy podľa podmienok v uvedených v § 22a;
  • písm. e) – nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2, t. j. účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, po schválení valným zhromaždením alebo členskou schôdzou účtovnej jednotky o odvolaní alebo odstúpení audítora, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania
  • auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo k odvolaniu viedli;
  • písm. f) – neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočnosti v účtovnej závierke, t. j. účtovná jednotka je povinná najmä viesť účtovníctvo, správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov po celú dobu ich spracovania a úschovy v ustanovenej lehote;

ULOŽENIE POKUTY: Za správny delikt podľa § 38 ods. 1 písm. b) až f) z. Účt. správca dane uloží pokutu do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej

  1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 mil. €,
  2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie, najviac 1 mil. €.

Príklad č. 1

Vzorový príklad uloženia pokuty z majetku účtovnej jednotky vykázanej v súvahe

Správca dane kontrolou dodržiavania zákona o účtovníctve vykonanou v roku 2016 zistil, že účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou sa dopustila správneho deliktu tým, že neuložila dokumenty podľa § 23a a § 23b zákona o účtovníctve do registra účtovných závierok za účtovné obdobie roku 2014. Uvedeným postupom sa účtovná jednotka dopustila správneho deliktu podľa § 38 ods. 1 písm. c) cit. zákona.

Správca dane uloží tejto účtovnej jednotke pokutu podľa § 38 ods. 2 písm. b) do výšky 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie upravené o položky podľa § 26 ods. 3 cit. zákona, najviac však 1 mil. €. Účtovná jednotka vykázala majetok za účtovné obdobie 2014 po úprave vo výške 258 tis. €, z ktorej 2 % predstavujú sumu 5 160,00 €. Táto suma predstavuje najvyššiu sumu, ktorú môže správca dane uložiť tejto účtovnej jednotke, keďže je menšia ako max. suma 1 mil. €, ktorú môže uložiť správca dane, ak by skutočne vypočítaná suma pokuty vzhľadom na výšku hodnoty majetku prevýšila sumu 1 mil. €.

Pri uložení výšky pokuty správca dane prihliada podľa § 38 ods. 5 z. Účt. na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania a následky a okolnosti spáchania tohto správneho deliktu. Správca dane po dôkladnom zvážení správneho deliktu, ktorého sa účtovná jednotka dopustila, zo sumy vypočítanej pokuty uloží účtovnej jednotke pokutu vo výške 50 %, t. j. 2 580,00 €.

 

 

 Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok je rozdelený do nasledujúcich tematických častí:

Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Klára Klabníková

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.