Schválená novela zákona o dani z príjmov platná od 1. januára 2015

Prinášame Vám konečný prehľad zmien v schválenej rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov, ktoré budú platiť od 1. januára 2015. Sprísňuje sa napr. definícia daňových a nedaňových výdavkov, zavádzajú sa limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie, menia sa odpisové skupiny a doby odpisovania.

Dátum publikácie:12. 11. 2014
Autor:Ing. Vladimír Pastierik

Schválená novela zákona o dani z príjmov platná od 1. januára 2015, aktualita DC 11/2014Národná rada SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2015. Novela vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 333/2014 Z. z.

Uvádzame vybrané témy tejto novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

 1. Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter aj osobnej spotreby, a s ním súvisiacich nákladov je daňový náklad uznaný len v pomernej výške, v akej sa tento majetok používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných výnosov.
 2. Daňovým nákladom sú náklady na obstaranie a technické zhodnotenie (cez odpisy), prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, a to v paušálnej výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo v preukázanej výške v závislosti od pomeru používania na zabezpečenie zdaniteľných výnosov. Spojka alebo znamená možnosť výberu.
 3. Z dôvodu zmeny daňovej odpisovej politiky sa mení aj definícia finančného prenájmu. Doba trvania finančného prenájmu je najmenej 60 % doby odpisovania. Doba trvania finančného prenájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova, je najmenej 60 % doby odpisovania tejto budovy (odpisová skupina 5 alebo 6). Doba trvania finančného prenájmu samotného pozemku bez stavby je 60 % doby odpisovania v odpisovej skupine 6. Ak predmetom finančného prenájmu je budova spolu s pozemkom, potom musí byť cena pozemku vyčíslená osobitne.
 4. Príjem plynúci daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo služieb je predmetom dane na území Slovenskej republiky, len ak sú tieto služby poskytované na území SR. Krátko, len počas roku 2014, platilo znenie, že služby nemusia byť poskytované na území SR.
 5. Vypúšťa sa doterajšie spravodlivé daňové pravidlo – ak je náklad nedaňovým nákladom, potom aj výnos z neho vzniknutý je nedaňovým výnosom. Inak vo všeobecnosti povedané, výnos bude zdanený, aj keď vznikol v priamej príčinnej súvislosti s nedaňovým nákladom.
 6. Pravidlá transferového oceňovania, teda zdanenia rozdielu vplyvom použitia netrhových cien, sa budú týkať nielen zahraničných závislých osôb, ale aj tuzemských závislých osôb.
 7. Rušia sa samostatné pravidlá pre daňový odpis tzv. drobných pohľadávok v menovitej hodnote nepresahujúcej 332 €, keď z časového hľadiska bol daňový odpis možný po uplynutí 720 dní po lehote splatnosti.
 8. Daňovým nákladom až po zaplatení sú:
  1. náklady na marketingové štúdie a iné štúdie, náklady na prieskum trhu,
  2. odplaty za sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv (vrátane zmluvy o obchodnom zastúpení) – najviac však do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu,
  3. náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona (napr. za služby, licenčné poplatky, úroky, nájomné) daňovníkovi z nezmluvného štátu a po splnení povinností tuzemskej vyplácajúcej osoby,
  4. náklady na poradenské a právne služby,
  5. náklady na získanie noriem a certifikátov rovnomerne mimoúčtovne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, keď boli tieto náklady zaplatené.
 9. Zjednocuje sa odpisovanie hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu s inými formami nadobudnutia, čo je spravidla nákup. Ak dôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu v podvojnom účtovníctve pri vyradení tohto majetku predajom, upraví sa základ dane o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou.
 10. Obmedzujú sa daňové odpisy z osobných automobilov (kód KP 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000 € a viac. Pri tomto obmedzení sa najprv testuje vykázaný základ dane voči úhrnu uplatnených daňových odpisov z týchto áut. Ak vykázaný základ dane je nižší ako úhrn uplatnených daňových odpisov, základ dane sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom rovnomerných ročných odpisov z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €. Ak vykázaný základ dane je vyšší ako úhrn uplatnených daňových odpisov z týchto áut, úprava základu dane sa nevykonáva. Uvedená úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa osobných automobilov na operatívny prenájom.
 11. Rušia sa daňové rezervy – rezerva na nevyfakturované dodávky a služby a rezerva na zostavenie, overenie (rezerva na audit), zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania.
 12. Vypúšťa sa kategória iný majetok (§ 22 ods. 6). Podľa dôvodovej správy je to najmä z dôvodu zjednotenia odpisovania majetku bez ohľadu na formu obstarania. Teda aj technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu bude súčasťou vstupnej ceny zhodnoteného hmotného majetku.
 13. Menia sa odpisové skupiny a doba odpisovania. Doterajšia odpisová skupina 3 s dobou odpisovania 12 rokov sa rozdeľuje na nové odpisové skupiny 3 a 4, keď do novej odpisovej skupiny 3 s dobou odpisovania 8 rokov boli preradené vybrané druhy hmotného majetku technologického charakteru, čo umožní ich rýchlejšie odpísanie. Súčasne bola doterajšia odpisová skupina 4 rozdelená na nové odpisové skupiny 5 a 6, keď do odpisovej skupiny 6 boli preradené vybrané administratívne typy budov s dlhšou 40-ročnou dobou odpisovania.
 14. Pri používaní budovy na niekoľko účelov (napr. na výrobnú aj administratívnu činnosť) je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.
 15. Od 1. 1. 2015 sa všetok majetok odpisuje rovnomernou metódou odpisovania podľa § 27 zákona okrem hmotného majetku zaradeného do 2. a 3. odpisovej skupiny, kde daňovník dobrovoľne môže použiť zrýchlenú metódu odpisovania podľa 28 zákona.
 16. Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpíše daňovník rovnomerne alebo zrýchlene počas doby odpisovania podľa tohto zákona (4 až 40 rokov) – nie počas doby prenájmu. Osobné automobily vrátane osobných terénnych automobilov (kód KP 29.10.2) je možné zahrnúť do daňových odpisov najviac zo sumy 48 000 €.
 17. Zjednotia sa podmienky odpisovania hmotného majetku nezávisle na forme obstarania – kúpa alebo finančný prenájom. Podľa dôvodovej správy v prípade postúpenia predmetu finančného prenájmu sa bude u nového nájomcu postupovať rovnako ako pri prvom prenájme. To znamená, že hmotný majetok u druhého nájomcu musí spĺňať podmienku doby trvania nájmu minimálne 60 % doby odpisovania; pri splnení tejto podmienky zaradí druhý nájomca predmet finančného prenájmu ako novoobstaraný majetok a odpisuje ho počas doby odpisovania podľa § 26 zákona.
 18. Finančný prenájom stratí výhodné daňové odpisovanie, zostávajú však významné účtovno-právne dosahy, lebo takýto majetok vykazuje a odpisuje nájomca, a obchodno-právne dosahy, keď vlastníctvo zostáva prenajímateľovi a nepotrebuje inú formu ručenia za svoju pohľadávku. Nové pravidlá uplatňovania daňových odpisov – podľa odpisovej skupiny, nie podľa doby nájmu – sa použijú od 1. 1. 2015 už na zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2014.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku s popisom ostatných navrhovaných zmien (55 bodov) nájdete zverejnené nižšie v súvisiacich dokumentoch. Pripravujeme tiež podrobný komentár k jednotlivým zmenám zákona.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.