Špecifická metodika účtovania – mikro, malá, veľká účtovná jednotka

Mapujeme špecifickú účtovnú metodiku pre jednotlivé veľkostné skupiny účtovných jednotiek v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania vrátane náčrtu náležitostí účtovnej závierky.

Dátum publikácie:5. 12. 2019
Autor:Ing. Vladimír Pastierik

tt_uctovne-jednotky

Účtovné jednotky, ktorými sú obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo, podnikajúca fyzická osoba dobrovoľne účtujúca v podvojnom účtovníctve a podnikajúca fyzická osoba dobrovoľne zapísaná v obchodnom registri, a teda účtujúca v podvojnom účtovníctve – sa povinne triedia do veľkostných skupín (mikro, malá, veľká).

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ZoU), ako aj Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v znení neskorších predpisov, platia pre všetky tri veľkostné skupiny účtovných jednotiek.

Ďalej mapujeme špecifickú účtovnú metodiku pre jednotlivé veľkostné skupiny účtovných jednotiek v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania; v praxi je potrebné používať úplné znenie účtovných predpisov.

1. Mikro účtovná jednotka

1.1. Špecifiká metodiky účtovania

Novelou č. 352/2013 Z. z. zákona o účtovníctve (ZoU) bol od 1. januára 2014 zavedený nový inštitút mikro účtovnej jednotky so zámerom zníženia administratívnej nároč-nosti.

Ide o účtovnú metodiku prevzatú z eurosmernice 2012/6/EÚ ohľadom účtovnej zá-vierky mikro subjektov; za prevzatie eurosmernice zodpovedá národná vláda, pre odbornú verejnosť sú však eurosmernice bežne dostupné na webe (www.eur-lex.europa.eu).

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z troch veľkostných podmienok – celková suma netto aktív nepresiahla sumu 350 000 eur, čistý obrat nepresiahol sumu 700 000 eur a priemerný prepočí-taný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Splnenie veľkostných kritérií sa testuje k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa testuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia.

POZNÁMKA:

Čistým obratom sú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a poskytnutých služieb po odpočítaní zliav; do čistého obratu sa započítavajú aj iné výnosy, ak sú predmetom činnosti účtovnej jednotky; predmet činnosti účtovnej jednotky sa zapisuje do obchodného registra. Podľa dôvodovej správy do čistého obratu nejdú napr. výnosy z predaja vlastného nadbytočného majetku.

Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať veľkostné podmienky.

Pri posudzovaní veľkostných podmienok sa pri zmene účtovného obdobia na hospodársky rok a naopak na kalendárny rok neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie, ako je kalendárny rok.

Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka.

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a z dôvodu stálosti účtovnej metodiky zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

Právny nástupca je povinný k rozhodnému dňu prehodnotiť svoje zatriedenie aj včítane prevzatého majetku a zamestnancov po zanikajúcej spoločnosti.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa veľkostné podmienky pre mikro účtovnú jednotku, sa môže vždy dobrovoľne rozhodnúť, že bude metodicky postupovať ako malá účtovná jednotka; to sa netýka novovzniknutej účtovnej jednotky. Toto dobrovoľné rozhodnutie bude v praxi vhodné ustáliť v internej účtovnej smernici.

UPOZORNENIE:

Triedenie do veľkostných skupín sa nevzťahuje na účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania podľa § 17a zákona o účtovníctve (IFRS/EÚ), Národnú banku Slovenska, subjekty verejného záujmu, neziskové organizácie, organizačnú zložku zahraničnej osoby. Subjekty verejného záujmu sú definované zákonom – napríklad účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek štátu EÚ, banka, poisťovňa.

Mikro účtovná jednotka:

  • neoceňuje reálnou hodnotou – cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní v majetku fondu dôchodkového sporenia alebo kolektívneho investovania,
  • k závierkovému dňu neoceňuje majetok a záväzky metódou vlastného imania a reálnou hodnotu, okrem majetku a záväzkov spoločností zanikajúcej bez likvidácie – rozdelenie, zlúčenie, splynutie,
  • vedie účtovníctvo podľa štandardných postupov účtovania (PU) v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov) – s niektorými výnimkami uvedenými ďalej,
  • neúčtuje o odloženej dani,...

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Špecifická metodika účtovania – mikro, malá, veľká účtovná jednotka

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.