Uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriách v roku 2018

Zákon o DPH ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania všetkým platiteľom, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty a tieto vo vlastnom mene predávajú zákazníkom.

Dátum publikácie:25. 5. 2018
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_rodina-na-plazi

Zákon č. 222/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o DPH“) v ustanoveniach § 65 ods. 1 až 6 ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania všetkým platiteľom, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (služby cestovného ruchu) a tieto vo vlastnom mene predávajú zákazníkom.

Cestovná kancelária, resp. iný platiteľ použije osobitnú úpravu voči každému zákazníkovi bez rozdielu, či je zákazník podnikateľský subjekt, ktorý prijaté služby použije na účely svojho podnikania, alebo či je zákazník konečný spotrebiteľ, ktorým je napríklad dovolenkujúca osoba. 

Právna úprava založená na zdanení prirážky podľa smernice DPH

Spoločný systém DPH v rámci EÚ je upravený v súčasnosti Smernicou Rady 2006/ 112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“).

Táto smernica bola transponovaná do zákonov o DPH jednotlivých členských štátov, teda aj do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

V uvedenej smernici sa uvádza v článkoch 306 až 310 osobitná úprava pre cestovné kancelárie založená na zdanení prirážky. Podľa článku 306 členské štáty uplatňujú osobitnú úpravu DPH na transakcie cestovných kancelárií, ak tieto vo vzťahu k zákazníkom vystupujú vo vlastnom mene a ak na uskutočnenie cesty využívajú tovar dodaný a služby poskytnuté inými zdaniteľnými osobami. Táto osobitná úprava sa nevzťahuje na cestovné kancelárie, ktoré konajú len ako sprostredkovatelia.

Podľa článku 307 transakcie, ktoré cestovná kancelária uskutoční v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 306 na uskutočnenie cesty, sa považujú za poskytnutie jednej služby cestovnej kancelárie zákazníkovi.

Ako vyplýva z článku 308, základom dane a cenou bez DPH pre jednu službu poskytnutú cestovnou kanceláriou je prirážka cestovnej kancelárie, t. j. rozdiel medzi celkovou sumou bez DPH, ktorú zaplatí zákazník, a skutočnými nákladmi cestovnej kancelárie za tovary a služby, ktoré dodajú a poskytnú iné zdaniteľné osoby, ak tieto transakcie priamo slúžia v prospech zákazníka.

Z článku 309 vyplýva, že ak sú transakcie, ktorými poverí cestovná kancelária iné zdaniteľné osoby, uskutočňované týmito osobami mimo EÚ, služby cestovnej kancelárie sa považujú za sprostredkovateľskú činnosť oslobodenú od dane. Ak sa uvedené transakcie uskutočňujú súčasne v rámci EÚ a mimo nej, je možné oslobodiť od dane len tú časť služby, ktorá sa týka transakcií mimo územia EÚ.

V článku 310 sa uvádza, že DPH, ktorú cestovnej kancelárii účtujú iné zdaniteľné osoby z transakcií, ktoré sú uvedené v článku 307 a ktoré priamo slúžia v prospech zákazníka, nie je možné v žiadnom členskom štáte odpočítať ani vrátiť. Uvedené články smernice sú premietnuté do ustanovenia slovenského zákona o DPH, a to ustanovenia § 65, ktorý obsahuje osobitnú úpravu uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry.

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE:

Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018

screenškolenie CK

 Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

Z judikatúry SD EÚ vyplýva, že osobitný režim pre cestovné kancelárie sa uplatní v súvislosti s „cestujúcim“ – t. j. zákazníkom, ktorý cestuje. Pojem „cestujúci“ zahŕňa nielen fyzickú, ale aj právnickú osobu, ktorá nakupuje súbor služieb pre vlastnú potrebu a ktorá je v dôsledku toho konečným príjemcom cestovnej služby. Zahŕňa teda aj spoločnosť, ktorá nakupuje cestovné služby pre svojho zamestnanca.

Osobitnú úpravu nepoužije cestovná kancelária pri dodaní vlastnej služby zákazníkom, napr. ak poskytne ubytovacie a stravovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení alebo ak poskytne dopravu vlastným autobusom; pri dodaní vlastnej služby uplatní bežný režim zdaňovania.

Príklady nepoužitia osobitnej úpravy zdaňovania

Príklad č. 1

Cestovná kancelária vlastní ubytovacie zariadenie v kúpeľoch v Piešťanoch, v ktorom poskytuje aj vlastné stravovanie a autobus, ktorým zabezpečuje dopravu zákazníkov do tohto zariadenia v rámci SR.

V tomto prípade nemôže cestovná kancelária použiť osobitnú úpravu zdaňovania, pretože poskytuje vlastné služby, tieto zdaňuje bežným spôsobom (nie osobitnou úpravou).

Príklad č. 2

Cestovná agentúra predala študentovi letenku leteckej spoločnosti na let z Bratislavy do Londýna.

Cestovná kancelária pri predaji tejto letenky nemôže použiť osobitnú úpravu, pretože let neobstarala, ale sprostredkovala v mene a na účet leteckej spoločnosti alebo v mene a na účet študenta.

Príklad č. 3

Cestovná kancelária predala pobyt poľským turistom, ktorý skombinovala zo služieb ubytovania a stravovania poskytnutého vo vlastnom hoteli vo Vysokých Tatrách, zo sprievodcovských a animátorských služieb poskytnutých vlastnými zamestnancami a obstaraných lístkov od divadla na kultúrne vystúpenie.

Cestovná kancelária – vlastné služby: ubytovanie, stravovanie, služby sprievodcu, služby animátora zdaní bežným spôsobom. Obstaranú kultúrnu službu od inej zdaniteľnej osoby zdaní tiež bežným spôsobom, pretože nejde o službu, ktorej účelom je uskutočnenie cesty.

Príklady použitia osobitnej úpravy zdaňovania

Osobitnú úpravu zdaňovania použije cestovná kancelária, resp. iný podnikateľský subjekt pri:

  • kombinácii jednotlivých služieb cestovného ruchu, ako napríklad: ubytovania, dopravy, stravovania, služby sprievodcu a pod.,
  • jednotlivej službe cestovného ruchu, ktorou môže byť buď doprava, alebo ubytovanie, popri ktorých platiteľ poskytuje rezerváciu ubytovania, resp. dopravy, informácie o výbere dovolenky a pod. 

Príklad č. 5

Vzdelávacia agentúra (nemá živnosť na výkon činnosti cestovnej kancelárie) predáva slovenským študentom študijné pobyty v Anglicku.

Študijný pobyt obsahuje štúdium v príslušnej škole, ubytovanie, stravovanie, dopravu do Anglicka a späť, ktoré vzdelávacia agentúra nakúpila od iných podnikateľských subjektov. Osobitnú úpravu zdaňovania podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH musí uplatniť aj vzdelávacia agentúra, aj napriek skutočnosti, že nie je cestovnou kanceláriou.

Vzdelávacia agentúra kupuje služby cestovného ruchu od iných zdaniteľných osôb a predáva ich vo svojom mene, preto musí uplatňovať daň osobitnou úpravou (v podstate vykonáva rovnakú činnosť ako cestovná kancelária, preto aj daňový režim musí byť rovnaký).

Príklad č. 6

Cestovná kancelária zabezpečila pre skupinu dovolenkujúcich motorkárov z ČR ubytovanie v penziónoch v jednotlivých častiach Slovenska.

Cestovná kancelária, aj keď poskytuje len jednu službu cestovného ruchu a nie kombináciu služieb, predá ubytovanie pre motorkárov zdanené osobitnou úpravou, pretože ide o obstaranie služby, ktorej obsahom je cestovanie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celý článok: Uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriách v roku 2018

Z judikatúry: Uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriách v roku 2018 (závery Súdneho dvora EÚ)

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslava Betáková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner