Metodický pokyn k oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH

Platitelia DPH musia do 30. novembra 2021 oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Ktoré účty podliehajú oznamovacej povinnosti? Aké sú pokuty pri nesplnení povinnosti? Pokyn túto novú povinnosť ilustruje aj na príkladoch.

Dátum publikácie:22. 11. 2021
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_mobil-a-karta-v-rukach

Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k osobitnej oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH").

Zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v článku V upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH").

S účinnosťou od 15. novembra 2021 sa v zákone o DPH zavádza nové ustanovenie § 6, ktorým sa platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Podnikaním sa rozumie ekonomická činnosť v zmysle § 3 ods. 2 zákona o DPH. To znamená každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku.

S uvedenou oznamovacou povinnosťou úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa za nezaplatenú daň môže uplatniť aj v prípade, ak nastane skutočnosť, že protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. K problematike ručenia za daň je vydaný samostatný metodický pokyn.

1. diel: Účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti

Účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti, je definovaný v § 6 ods. 1 zákona o DPH. Jedná sa o každý vlastný účet, ktorý je vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude platiteľ používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH (ďalej len „bankový účet").

To znamená, že sa jedná o také účty, ktoré bude platiteľ využívať na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane. Táto oznamovacia povinnosť sa vzťahuje tak na bankové účty, ktoré finančnej správe oznámili poskytovatelia platobných služieb podľa § 90 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 26 ods. 3 daňového poriadku, ako aj na iné účty vedené napríklad u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré oznámené neboli.

Povinnosť oznámiť účet sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ktorým je napr. banka, ak ide o iný ako bankový účet určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb (interné/záväzkové účty). Vo vzťahu k takým účtom, ktoré sú vedené iba na zúčtovanie platobných operácií, sa oznamovacia povinnosť neuplatní. Ide napríklad o situácie, kedy banky ako poskytovatelia platobných služieb platby za vlastné plnenia priamo od klientov inkasujú a inkasované sumy priamo rozúčtujú v prospech rôznych produktových účtov, kde sú vedené pohľadávky voči jednotlivým klientom. Vo všetkých ostatných prípadoch budú banky povinné zverejňovať svoje vlastné bankové účty. To znamená, že ak napr. banka bude poskytovať poradenstvo v oblastí obchodovania cenných papierov klientovi, ktorý uhradí platbu za poskytnuté poradenstvo na účet vedený pre banku, v takomto prípade tento bankový účet podlieha zo strany banky oznamovacej povinnosti.

Ak sa platiteľ rozhodne používať na podnikanie aj iný vlastný bankový účet, ako oznámil finančnému riaditeľstvu podľa § 6 ods. 1 alebo § 85kk zákona o DPH, vzniká mu ešte predtým, ako ho začne používať na podnikanie, povinnosť oznámiť túto skutočnosť v zmysle § 6 ods. 2 zákona o DPH.

Platiteľ môže v súlade s § 6 ods. 7 zákona o DPH oznámiť aj iný bankový účet (účet patriaci inej osobe) vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý platiteľ používa na svoje podnikanie; na účely zákona o DPH sa tento účet považuje za bankový účet platiteľa. Takýto prípad môže nastať napríklad u platiteľa, ktorý podniká v holdingu alebo inej skupinovej formácii.

2. diel: Oznamovacia povinnosť

Novelou zákona o DPH sa ustanovujú podrobné pravidlá oznamovacej povinnosti platiteľa dane v súvislosti s jeho bankovými účtami.

Oznamovanie bankových účtov bude mať dopad na zmenu niektorých procesov správy daní, ako aj na práva a povinností platiteľov. Ovplyvní napríklad proces vrátenia nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 9 zákona o DPH), proces úhrady za prijaté plnenie ako aj proces vrátenia prípadného preplatku platiteľovi (§ 69c ods. 6 zákona o DPH) a ručenie za daň (§ 69 ods. 14 písm. c) zákona o DPH).

2.1 Všeobecne o oznamovacej povinnosti

Povinnosť oznámiť bankový účet má každý platiteľ, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.

Povinnosť oznámiť bankový účet sa vzťahuje aj na situácie, keď má platiteľ zriadených viac účtov, z ktorých nie všetky pôvodne plánoval používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH a neskôr sa rozhodne zmeniť účel ich používania. Doplnenie je povinný podľa § 6 ods. 2 zákona o DPH oznámiť pred prvým takýmto použitím.

Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje iba na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH. To znamená, že uvedená povinnosť vzniká zdaniteľným osobám registrovaným podľa § 4, skupinám DPH registrovaným podľa § 4b a zahraničným osobám registrovaným podľa § 5 zákona o DPH.

Na zdaniteľné osoby registrované podľa iných ustanovení, napríklad podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, sa povinnosť oznamovania účtov používaných na podnikanie nevzťahuje.

Príklad č. 1:

Zdaniteľná osoba má zriadené dva účty u tuzemských poskytovateľov bankových služieb a jeden účet u zahraničného poskytovateľa bankových služieb, ktoré používa na svoje podnikanie v tuzemsku. Registruje sa pre DPH od 1. 2. 2022. Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom 1. 2. 2022, je povinná podľa § 6 ods. 1 zákona o DPH oznámiť finančnému riaditeľstvu svoje dva účty zriadené u tuzemského poskytovateľa bankových služieb a zároveň aj účet zriadený u zahraničného poskytovateľa bankových služieb, nakoľko všetky využíva na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH.

Príklad č. 2:

A, B, C sú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sú pre účely DPH registrované podľa § 4b zákona o DPH ako skupina. Za skupinu koná spoločnosť A. Každá z týchto spoločností využíva v rámci svojho podnikania bankové účty. Zástupca skupiny A, ktorý podľa § 4b ods. 4 zákona o DPH za skupinu koná, splní oznamovaciu povinnosť podľa § 6 zákona o DPH za platiteľa DPH, ktorým je skupina. Ak ide o skupinu DPH existujúcu k 15. 11. 2021, oznamovaciu povinnosť splní podľa § 85kk zákona o DPH. Ak ide o novú skupinu zaregistrovanú od 1. 1. 2022 alebo neskôr, zástupca skupiny bude plniť oznamovaciu povinnosť za skupinu podľa § 6 ods. 1 zákona o DPH. Zástupca skupiny v oznámení uvedie čísla účtov všetkých členov skupiny (ktorí spoločne a nerozdielne zodpovedajú za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH), ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH.

 

Pokyn je uvedený v skrátenom znení.

Prístup k celému pokynu Metodický pokyn k oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH

majú len UŽÍVATELIA PORTÁLU S PREDPLATENÝM PRÍSTUPOM.

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.