Prehľad zrušených lex korona opatrení v oblasti daní a vo finančnej oblasti k 30. 9. 2020 a k 31. 12 2020 (zákon č. 264/2020 Z. z.)

Prinášame zoznam opatrení, ktoré boli zavedené v dôsledku mimoriadnej situácie a ktoré sa zrušujú zákonom, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení.

Dátum publikácie:25. 9. 2020
Autor:Redakcia Daňové centrum

Image50716

V Zbierke zákonov pod číslom 264/2020 Z. z. vyšiel vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon bol vypracovaný formou uvoľnení opatrení vo finančnej oblasti v dôsledku čoho je aj za trvania mimoriadnej situácie potrebné zakotviť plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov z dôvodu zamedzenia značným hospodárskym škodám hroziacim štátu a ekonomike pri neprimerane dlhom období uplatňovania opatrení zavedených zákonom lex korona vo finančnej oblasti.

Cieľom zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení.

Novelou zákona sa reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie, a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.

Pre všetky povinnosti, ktoré majú  daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie, platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na sobotu.

Prinášame zoznam opatrení, ktoré boli zavedené v dôsledku mimoriadnej situácie a ktoré sa týmto vládnym zákonom zrušujú:

Opatreniami v oblasti správy daní, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 3 zákona č. 67/2020 Z. z. - písomnosti môžu byť počas obdobia pandémie doručované aj emailom bez nutnosti dodatočného doručenia v listinnej forme,

§ 4 zákona č. 67/2020 Z. z. - odpustenie zmeškania lehoty, ak daňový subjekt úkon vykoná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

§ 6 zákona č. 67/2020 Z. z. - počas obdobia pandémie je daňová kontrola prerušená, ak o jej prerušenie požiadal daňový subjekt,

§ 8 zákona č. 67/2020 Z. z. - počas obdobia pandémie sa prerušuje daňové konanie, ak o jeho prerušenie požiadal daňový subjekt,

§ 9 zákona č. 67/2020 Z. z. - počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň, premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok,

§ 10 zákona č. 67/2020 Z. z. - daňový nedoplatok sa nepovažuje za daňový nedoplatok, ak ho daňový subjekt uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

§ 10a zákona č. 67/2020 Z. z. - daňové subjekty dostávajú počas obdobia pandémie daňový preplatok na dani z príjmov v lehote 40 dní od jeho uplatnenia v daňovom priznaní,

§ 11 zákona č. 67/2020 Z. z. - počas obdobia pandémie sú zo zákona odložené všetky začaté daňové exekúcie,

§ 12 zákona č. 67/2020 Z. z. - správne delikty a sankcie:

1. daňové subjekty nie sú sankcionované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie, a ak DDP podajú do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie,

2. pokuta za uvedenie zvýšenej dane v DDP na dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie sa počíta len do dňa začatia obdobia pandémie,

3. nevyrubenie úroku, ak daňový subjekt daň z príjmov, splatnú počas obdobia pandémie, zaplatí do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie,

4. pokuta 100 % za uvedenie vyššieho daňového preplatku v daňovom priznaní, než ako mal daňový subjekt nárok, ak bol preplatok už vrátený.

 

Opatreniami v oblasti štátnej služby príslušníkov finančnej správy, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 16 zákona č. 67/2020 Z. z. - osobitná úprava k povinnosti vykonať služobné hodnotenie a povinnosti podať majetkové priznanie, pričom nadriadený bude povinný vykonať služobné hodnotenie a príslušník finančnej správy povinnosť podať majetkové priznanie najneskôr do 60 dní po skončení obdobia pandémie,

§ 17 zákona č. 67/2020 Z. z. - doručovanie, ak pošta počas obdobia pandémie mení svoje podmienky doručovania, doručuje sa podľa týchto podmienok.

 

Opatreniami v oblasti dane z motorových vozidiel, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 18 zákona č. 67/2020 Z. z. - odklad lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, daňové priznanie sa podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

§ 18a zákona č. 67/2020 Z. z. - odklad platenia preddavkov na dani, počnúc mesiacom apríl 2020 počas obdobia pandémie nie je daňovník povinný platiť preddavky na daň, ktoré vyrovná až pri podaní daňového priznania v januári 2021.

 

Opatreniami v oblasti účtovníctva, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 20 zákona č. 67/2020 Z. z.:

  1. odklad ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora do registra účtovných závierok, pričom účtovná jednotka je povinná uložiť účtovné dokumenty do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do jedného kalendárneho mesiaca, ak má povinnosť podať daňové priznanie,
  2. oslobodenie od povinností súvisiacich s vedením účtovníctva počas roka 2020 (napr. priebežné vedenie účtovníctva, bezodkladné vystavovanie účtovných dokladov, zostavovanie priebežnej účtovnej závierky, inventarizácia), účtovná jednotka je povinná všetky povinnosti súvisiace zo zákonom o účtovníctve splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie,
  3. predĺženie lehoty na uloženie pokuty za nesplnenie povinností podľa zákona o účtovníctve, daňový subjekt bude môcť byť sankcionovaný za porušenie povinností podľa zákona o účtovníctve v predĺženej lehote o obdobie pandémie

 

Opatreniami v oblasti dane z príjmov, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 21 zákona č. 67/2020 Z. z. - daňové priznanie k dani z príjmov - posun lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické osoby a právnické osoby, daňové priznanie sa podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

§ 22 zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenie v oblasti dane z príjmov:

  1. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov odklad, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie (pričom lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie), môže daňovník podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení mimoriadnej situácie,
  2. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, potvrdenie o zaplatení dane - zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely asignácie dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
  3. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane - podmienka zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane prijímateľom sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
  4. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane prijímateľovi - správca dane poukáže prijímateľovi podiel zaplatenej dane do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa lex korona - ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

§ 23 zákona č. 67/2020 Z. z. - daňovník je povinný podať oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote je povinný daň z príjmov aj odviesť,

§ 24 zákona č. 67/2020 Z. z. - hlásenie a ročné zúčtovanie, posun lehoty na podanie hlásenia, posun lehoty na vykonanie ročného zúčtovania a doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní,

§ 24a zákona č. 67/2020 Z. z. - preddavky na daň z príjmov, neplatenie preddavkov pri poklese tržieb o 40 % a viac, vrátenie rozdielu na preddavkoch platených vo vyššej sume ako vyplývajú z daňového priznania.

 

Opatreniami v oblasti používania registračných pokladníc, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 24c zákona č. 67/2020 Z. z. - plnenie oznamovacích povinností, odpustenie zmeškania lehoty, ak podnikateľ oznámi zmenu údajov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

§ 24d zákona č. 67/2020 Z. z. - pokuta uložená na mieste, podnikateľ môže pokutu uloženú na mieste zaplatiť až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

Opatreniami v colnej oblasti, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 24e zákona č. 67/2020 Z. z. - doručovanie, ak pošta počas obdobia pandémie mení svoje podmienky doručovania, doručuje sa podľa týchto podmienok,

§ 24f zákona č. 67/2020 Z. z. - odloženie vymáhania nedoplatkov, po skončení obdobia pandémie nebude možné odložiť vymáhanie nedoplatkov v colnom exekučnom konaní,

§ 24g zákona č. 67/2020 Z. z. - zánik zodpovednosti za porušenie colných predpisov v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou,

§ 24h zákona č. 67/2020 Z. z. - zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, zruší sa tolerancia pri nedodržaní určenej lehoty splatnosti nákladov, pričom právnické osoby a fyzické osoby budú mať povinnosť uhradiť náklady do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

Opatreniami v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 24j zákona č. 67/2020 Z. z. - vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote, nadmerný odpočet sa vráti do 30 dní aj pri existencii colných nedoplatkov, prípadne nedoplatkov na povinných odvodoch poistného splatných počas obdobia pandémie, ak dôjde k úhrade uvedených nedoplatkov po skončení obdobia pandémie,

§ 24n zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj - odklad povinnosti oznámiť správcovi poplatku údaje o podlahovej ploche stavby a o zániku poplatkovej povinnosti, obciam sa poskytla možnosť financovať bežné výdavky z výnosov z poplatku za rozvoj až do 31. 12. 2020,

§ 24o zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku - odklad lehoty na podanie priznania k dani pre tých daňovníkov, ktorí majú iné ako ročné zdaňovacie obdobie (dražba, dedičstvo nehnuteľnosti, vznik a zánik daňovej povinnosti pri dani za psa, dani z nevýherných hracích prístrojov a dani za predajné automaty) a odklad plnenia všetkých oznamovacích povinností v oblasti miestnych daní a poplatku.

 

Ďalšími súvisiacimi opatreniami sú opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel, opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly a opatrenia v oblasti majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových priestorov, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020, sú podľa:

§ 33 zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel - lehota na použitie bežných výdavkov, ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie,

§ 34 zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel - preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno poskytovať počas obdobia pandémie bez obmedzení ustanovených osobitným predpisom, takáto úhrada preddavkov z verejných prostriedkov sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny,

§ 36 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia pre územnú samosprávu - ak počas obdobia pandémie obec alebo vyšší územný celok hospodári v rozpočtovom provizóriu, uhrádzajú výdavky bez zákonom stanovených mesačných limitov, ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v ozdravnom režime alebo v nútenej správe, môže počas obdobia pandémie použiť finančné prostriedky nad rámec na úhradu výdavkov vyvolaných negatívnymi následkami pandémie

§ 36a zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly - opatrenia súvisiace so zjednodušením procesu výkonu finančnej kontroly a s uvoľnením povinnosti vymenovaných audítorov odborne sa vzdelávať,

§ 36c ods. 1 a 2 zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia v oblasti majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových priestorov - umožňuje sa uzavrieť dohodu o splátkach pohľadávok štátu, ktorú zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu štandardne nedovoľuje a pri jej neplnení možnosť uzavrieť novú dohodu počas obdobia pandémie, pričom sa ustanovuje, že počas obdobia pandémie ak má dlžník novú dohodu, nie je v omeškaní po dobu začatia obdobia pandémie až do splatnosti prvej splátky dohodnutej v novej dohode o splátkach.

 

Opatreniami v oblasti správy daní, v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a ďalšími súvisiacimi opatreniami v oblasti rozpočtových pravidiel, ktorých aplikácia sa zrušuje k 31. decembru 2020, sú podľa:

§ 7 zákona č. 67/2020 Z. z. - počas obdobia pandémie finančná správa neaktualizuje zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov DPH,

§ 24i zákona č. 67/2020 Z. z. - nezverejňovanie platiteľov dane v zoznamoch, ak si opakovane nesplnia povinnosti (podanie daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakované nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti) za podmienky, že sú tieto povinnosti dodatočne splnené po skončení obdobia pandémie,

§ 31 zákona č. 67/2020 Z. z. - opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel - na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky, že žiadateľ o dotáciu má vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy, počas obdobia pandémie sa neaktualizuje zoznam daňových dlžníkov, pričom po skončení obdobia pandémie sa podmienka vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu bude overovať už v aktualizovaných zoznamoch finančnej správy.

 

Na účely opatrení podľa § 3 a § 4, § 6, § 8 až § 12, § 16 až § 18a, § 20 až § 24a, § 24c až § 24h, § 24j, § 24n a § 24o, § 33, § 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 zákona č. 67/2020 Z. z. sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a § 31 zákona č. 67/2020 Z. z..sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020.

 

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní – dôležité termíny

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.