Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020

Cieľom novely 368/2019 Z. z. je zjednodušiť a uľahčiť dodávky tovaru v rámci EÚ. Prezrite si najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona o DPH prináša od januára 2020.

Dátum publikácie:20. 11. 2019
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_dph1

Zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty účinné od 1. 1. 2020 reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910, ktorá mení smernicu 2006/112/E o spoločnom systéme DPH. Cieľom je zjednodušiť a uľahčiť dodávky tovaru v rámci EÚ.

Zavádzajú sa spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, určení miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostred­kujúcim subjektom v reťazových transakciách v rámci EÚ a v doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru predstavuje hmotno­právnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.

Novela zákona o DPH vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 368/2019 Z. z.

Od 1. 1. 2020 sa stane účinným oslobodenie od dane zavedené na základe zákona č. 369/2018 Z. z. v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov, ktoré bolo doplnené. Umožní sa tak obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách. Ide predovšetkým o oslobodenie od dane dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch.

1. Podstatné zmeny zákona o DPH vyplývajúce zo smernice Rady (EÚ) 2018/1910

Režim call-off stock

Dochádza k zavedeniu režimu call-off stock ako povinnej úpravy pre všetky členské štáty, na základe ktorej sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom zdaniteľnej osoby (dodávateľa), do iného členského štátu na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi – zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru (odberateľovi) – nepovažuje, pri splnení ustanovených podmienok, za premiestnenie tovaru do iného členského štátu podľa § 8 ods. 4 ZDPH.

V novom ustanovení § 8a ZDPH je zavedená definícia režimu call-off stock a sú ustanovené podmienky a následky uplatnenia tohto režimu z pozície SR ako členského štátu začatia prepravy tovaru (členského štátu dodania).

Pri splnení všetkých podmienok tovar premiestnený do iného členského štátu bude považovaný za dodaný dodávateľom s oslobodením od dane podľa § 43 ods. 1 ZDPH až v momente, v ktorom k nemu nadobudne právo nakladať ako vlastník určený odberateľ, a to na základe dohody uzavretej s dodávateľom, pričom na premiestnenie tovaru sa nebude prihliadať.

POZNÁMKA:

Na druhej strane bude v tom istom momente dochádzať v členskom štáte, do ktorého bol tovar prepravený, k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu, pričom daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikne v súlade s bežnými pravidlami a osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru bude určený odberateľ, ktorý získal právo nakladať s tovarom ako vlastník.

V prípade, že SR bude členským štátom, do ktorého bol tovar prepravený (členským štátom nadobudnutia tovaru), uplatní sa nové znenie § 11a ZDPH. V tomto ustanovení sa uvádza, v ktorom momente dôjde v SR k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu a osoba, u ktorej sa toto nadobudnutie považuje za uskutočnené. Uvedené sa uplatní aj v prípade, ak dodávateľ má v členskom štáte skončenia prepravy pridelené identifikačné číslo pre daň.

Stanovená je podmienka, že tovar musí byť dodaný osobe, pre ktorú je určený, do 12 mesiacov odo dňa skončenia prepravy.

Osoby zúčastnené v transakcii režimu call-off stock majú povinnosť záznamovú podľa § 70 ods. 4 ZDPH.

V súvislosti s režimom call-off stock bude dodávateľ povinný podať súhrnný výkaz dvakrát. Prvýkrát v období, v ktorom došlo k preprave tovaru do iného členského štátu [povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. e) ZDPH a ods. 4 písm. f) ZDPH], a druhýkrát v období, v ktorom došlo k dodaniu tovaru.

Pri nedodržaní podmienok pre uplatnenie režimu call-off stock sa tovar bude považovať za premiestnený v zmysle § 8 ods. 4 ZDPH, a to momentom, keď sa nesplní niektorá z podmienok, ktoré sú stanovené pre uplatnenie tohto režimu v § 8a ods. 1 až ods. 5 ZDPH.

Podľa prechodného ustanovenia, vo vzťahu k tovaru už prepravenému na územie SR pred 1. 1. 2019, pri ktorom sa uplatnilo ustanovenie § 11a platné do 31. 12. 2018, sa bude postupovať podľa doterajších pravidiel.

Vyššie uvedené je premietnuté do ustanovení zákona o DPH: § 8 ods. 4 ZDPH, § 8a ZDPH, § 11a ZDPH, § 70 ods. 2 písm. g) a h) ZDPH, § 70 ods. 4 písm. d) ZDPH, § 80 ods. 1 písm. e) až g) a ods. 4 písm. f) ZDPH a § 85kh ZDPH.

Príklad č. 1:

Premiestnenie tovaru slovenského platiteľa do skladu v ČR a následné dodanie

Slovenský platiteľ DPH má uzatvorenú rámcovú zmluvu o dodaní tovaru českému platiteľovi. Dodávky prebiehajú umiestňovaním do skladu umiestnenom v ČR, z ktorého si český odberateľ podľa svojej potreby tovar odoberá. K odberu tovaru dochádza vždy s určitým časovým odstupom po jeho naskladnení.

Slovenský platiteľ premiestni svoj tovar do skladu v ČR dňa 3. 1. 2020. Premiestnenie vlastného tovaru zo SR do ČR je povinný uviesť v záznamoch vedených na účely DPH podľa § 70 ods. 2 písm. g) zákona o DPH a tiež v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 1 písm. e) zákona o DPH, v ktorom uvedie IČ DPH českého odberateľa.

Český platiteľ si dňa 20. 8. 2020 vyberie zo skladu množstvo tovaru, ktoré potrebuje pre svoju výrobu.

Uvedeným dňom, ktorým nadobúda odberateľ právo disponovať s tovarom, dochádza u slovenského platiteľa k dodaniu tovaru s oslobodením od DPH, ktoré uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie august 2020 a tiež v súhrnnom výkaze na základe § 80 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020

Obsah:

1. Podstatné zmeny zákona o DPH vyplývajúce zo smernice Rady (EÚ) 2018/1910

- režim call-off stock, reťazové transakcie v rámci EÚ – miesto dodania tovaru, ubytovacie služby, oslobodenie od dane pri intrakomunitárnom dodaní

2. Oslobodenie od dane v colnom, osobitnom a daňovom sklade – na základe zákona č. 369/2018 Z. z.

3. Zmeny na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ

- investičný majetok, služby cestovného ruchu

4. Ostatné zmeny

- registráciá zo zákona, registrácia zahraničnej osoby, bezodplatné dodanie drobného hmotného majetku, prenos daňovej povinnosti, kontrolný výkaz

 

KLIKNITE SEM na nové tlačivá a poučenia na ich vyplnenie platné od 1. januára 2020:

Daňové priznanie k DPH

Súhrnný výkaz k DPH

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslava Betáková

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.