Príloha: Stavby a stavebné práce zaradené do sekcie F Klasifikácie produktov

Prehľad stavebných prác, ktoré patria do sekcie F Klasifikácie produktov. Podmienkou tuzemského samozdanenia stavebných prác a dodania stavby alebo jej časti je vo všeobecnosti, že ide o dodanie medzi platiteľmi dane. Týka sa aj dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F Klasifikácie produktov. Klasifikácia produktov je ustanovená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 4512008 v znení neskorších predpisov.

Obsah

Dátum publikácie:8. 10. 2015
Autor:Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od:1. 1. 2016

F

STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE

41

Budovy a výstavba budov

41.0

Budovy a výstavba budov

41.00

Budovy a výstavba budov

41.00.1

Bytové budovy

41.00.11

Jednobytové budovy

41.00.12

Dvojbytové budovy

41.00.13

Troj a viacbytové budovy

41.00.14

Ubytovanie pre komunity

41.00.2

Nebytové budovy

41.00.21

Priemyselné budovy

41.00.22

Poľnohospodárske budovy, nebytové

41.00.23

Budovy pre administratívu

41.00.24

Budovy veľkoobchodu a maloobchodu

41.00.25

Budovy pre dopravu a komunikácie

41.00.26

Nádrže, silá a sklady

41.00.27

Hotely a podobné budovy

41.00.28

Budovy určené na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely

41.00.29

Ostatné nebytové budovy

41.00.3

Práce na stavbe bytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)

41.00.31

Práce na stavbe jednobytových budov

41.00.32

Práce na stavbe dvojbytových budov

41.00.33

Práce na stavbe troj a viacbytových budov

41.00.34

Práce na stavbe ubytovania pre komunity

41.00.4

Práce na stavbe nebytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)

41.00.41

Práce na stavbe priemyselných budov

41.00.42

Práce na stavbe nebytových poľnohospodárskych budov

41.00.43

Práce na stavbe budov pre administratívu

41.00.44

Práce na stavbe budov veľkoobchodu a maloobchodu

41.00.45

Práce na stavbe budov pre dopravu a komunikácie

41.00.46

Práce na stavbe nádrží, síl a skladov

41.00.47

Práce na stavbe hotelov a podobných budov

41.00.48

Práce na stavbe budov určených na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely

41.00.49

Práce na stavbe ostatných nebytových budov

42

Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb

42.1

Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc

42.11

Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic

42.11.1

Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy

42.11.10

Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy

42.11.2

Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov a letiskových dráh

42.11.20

Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov a letiskových dráh

42.12

Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.12.1

Železnice a podzemné železnice

42.12.10

Železnice a podzemné železnice

42.12.2

Práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.12.20

Práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.13

Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov

42.13.1

Mosty a tunely

42.13.10

Mosty a tunely

42.13.2

Práce na stavbe mostov a tunelov

42.13.20

Práce na stavbe mostov a tunelov

42.2

Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí

42.21

Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny

42.21.1

Inžinierske siete pre kvapaliny

42.21.11

Diaľkové potrubné vedenia pre kvapaliny

42.21.12

Miestne potrubné vedenia pre kvapaliny

42.21.13

Zavlažovacie systémy (kanály); vodovodné potrubia; čističky odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadových vôd a čerpacie stanice

42.21.2

Práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny

42.21.21

Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení

42.21.22

Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vrátane doplnkových prác

42.21.23

Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), vodovodných potrubí, čističiek odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadových vôd a čerpacích staníc

42.21.24

Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov

42.22

Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.1

Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.11

Diaľkové elektrické vedenia a komunikačné linky

42.22.12

Miestne elektrické vedenia a komunikačné linky

42.22.13

Elektrárne

42.22.2

Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.21

Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných liniek

42.22.22

Práce na stavbe miestnych elektrických vedení a komunikačných liniek

42.22.23

Práce na stavbe elektrární

42.9

Ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb

42.91

Vodné diela a práce na stavbe vodných diel

42.91.1

Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie

42.91.10

Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie

42.91.2

Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií

42.91.20

Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií

42.99

Ostatné projekty inžinierskych stavieb i. n. a práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.

42.99.1

Ostatné inžinierske stavby

42.99.11

Stavba objektov na ťažbu a výrobu

42.99.12

Stavby pre šport a rekreáciu

42.99.19

Ostatné inžinierske stavby i. n.

42.99.2

Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb

42.99.21

Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu

42.99.22

Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk

42.99.29

Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.

43

Špecializované stavebné práce

43.1

Demolačné práce a príprava staveniska

43.11

Demolačné práce

43.11.1

Demolačné práce

43.11.10

Demolačné práce

43.12

Príprava staveniska

43.12.1

Príprava staveniska

43.12.11

Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce

43.12.12

Výkopové a zemné práce

43.13

Prieskumné vrty a vrtné práce

43.13.1

Prieskumné vrty a vrtné práce

43.13.10

Prieskumné vrty a vrtné práce

43.2

Elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce

43.21

Elektroinštalačné práce

43.21.1

Elektroinštalačné práce

43.21.10

Elektroinštalačné práce

43.22

Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a klimatizačných zariadení

43.22.1

Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení

43.22.11

Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie

43.22.12

Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení

43.22.2

Inštalácie rozvodov plynu

43.22.20

Inštalácie rozvodov plynu

43.29

Ostatné stavebno-inštalačné práce

43.29.1

Ostatné stavebno-inštalačné práce

43.29.11

Izolačné práce

43.29.12

Montáž oplotenia a zábradlí

43.29.19

Ostatné inštalačné práce i. n.

43.3

Kompletizačné a dokončovacie práce

43.31

Omietacie práce

43.31.1

Omietacie práce

43.31.10

Omietacie práce

43.32

Stolárske inštalačné práce

43.32.1

Stolárske inštalačné práce

43.32.10

Stolárske inštalačné práce

43.33

Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

43.33.1

Obkladanie stien a pokládka dlažieb

43.33.10

Obkladanie stien a pokládka dlažieb

43.33.2

Kladenie ostatných dlážkových krytín, pokrývanie a tapetovanie stien

43.33.21

Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou

43.33.29

Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.

43.34

Maliarske, natieračské a sklenárske práce

43.34.1

Maliarske a natieračské práce

43.34.10

Maliarske a natieračské práce

43.34.2

Sklenárske práce

43.34.20

Sklenárske práce

43.39

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

43.39.1

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

43.39.11

Montáž ozdobných prvkov

43.39.19

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.

43.9

Ostatné špecializované stavebné práce

43.91

Pokrývačské práce

43.91.1

Pokrývačské práce

43.91.11

Práce na strešných konštrukciách

43.91.19

Ostatné pokrývačské práce

43.99

Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

43.99.1

Izolačné práce proti vode

43.99.10

Izolačné práce proti vode

43.99.2

Lešenárske práce

43.99.20

Lešenárske práce

43.99.3

Pilotážne práce; základové práce

43.99.30

Pilotážne práce; základové práce

43.99.4

Betonárske práce

43.99.40

Betonárske práce

43.99.5

Práce na montáži oceľových konštrukcií

43.99.50

Práce na montáži oceľových konštrukcií

43.99.6

Murovanie a murárske práce

43.99.60

Murovanie a murárske práce

43.99.7

Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií

43.99.70

Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií

43.99.9

Špecializované stavebné práce i. n.

43.99.90

Špecializované stavebné práce i. n.

 

Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podľa činností (CPA) 2015 – sekcia F Stavby a stavebné práce (metodické usmernenie FR SR)

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.