Nákup rúšok, rukavíc a ochranných pomôcok vo firmách z daňového pohľadu

Náklady na ochranné prostriedky, zabezpečenie prostredia pre účely ochrany zdravia (nákup čistiacich, hygienických potrieb, rúšok) sa stáva nutnosťou. Je možné ich daňovo uznať a odpočítať DPH?

Dátum publikácie:30. 3. 2020
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_rusko-gel-respirator (1)

V našej súčasnej realite sa nákup čistiacich, hygienických potrieb, ochranných masiek, rúšok stáva nutnosťou. Firmy oslovujú aj bežných ľudí, ktorí rúška môžu i ušiť. Je evidentné, že náklady na ochranné prostriedky, zabezpečenie prostredia pre účely ochrany zdravia pri práci rastú, no je možné ich daňovo uznať a odpočítať DPH?

Pripravili sme si pre vás niekoľko príkladov, ktoré reflektujú súčasnú situáciu:

Príklad č. 1:

Firma BETA, a. s., zabezpečila administratívnym zamestnancom ochranné rúška a rukavice. Existujú dohady, že nejde o výdavok, ktorý by vyplýval zo zákonných predpisov, keďže nejde o „rizikových zamestnancov“. Aký predpis by bolo možné pre danú situáciu aplikovať z pohľadu zamestnávateľa?

Riešenie:

Všeobecne platí, že zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a postupovať v súlade s právnymi (a ostatnými) predpismi. Má však i povinnosť zabezpečovať, aby pracoviská, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Situácia, v ktorej sa SR nachádza, je zdravie ohrozujúca, nosenie rúšok je nutnosťou. Základné princípy sú uvedené v § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V rámci tejto právnej normy je daná zo zákona všeobecná požiadavka odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, prípadne vykonať opatrenia na jeho obmedzenie, resp. odstránenie.

Tak isto i ustanovenie § 177 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce definuje, že zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zamestnávateľ zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

Záver:

Firma BETA, a. s., sa môže pri posúdení daňového výdavku oprieť o dve základné právne normy, ktorými sú zákon o BOZP a Zákonník práce.

 

Príklad č. 2:

Živnostník Peter Antal má zamestnancov. Je platiteľom DPH. Zabezpečil pre seba i svojich podriadených rúška, ktoré z pohľadu dane z príjmov uzná za daňový výdavok. Aké konkrétne ustanovenie zákona o dani z príjmov sa v danom prípade použije?

Pán Antal nemá síce faktúru, no zmluva spĺňa všetky náležitosti, ktoré zákon o DPH ukladá. Rozmýšľa ako bude postupovať z pohľadu DPH. Má nárok na odpočítanie DPH? Ak áno, podľa akého paragrafu?

Riešenie:

1. Pohľad dane z príjmov:

Daňový výdavok by mal byť preukázateľný. Živnostník disponuje zmluvou, ktorá spĺňa definíciu účtovného dokladu v súlade s § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Táto časť podmienky pre uznanie daňového výdavku v súlade s § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je teda splnená.

Základným (viac konkrétnym) ustanovením pre posúdenie nákupu rúška je § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona. Tento inštitút definuje, že daňovým výdavkom sú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk.

2. Pohľad DPH:

Pre účely uplatnenia odpočítania DPH je dôležité to, aby mal podnikateľ v postavení platiteľa DPH faktúru v intenciách zákona (náležitosti sú vymenované v § 74 ZDPH, pričom tento doklad sa nemusí volať „faktúra“).

Ďalšou podmienkou je to, aby boli rúška zabezpečené pre jeho zamestnancov na prácu vo firme (nie pre rodinných príslušníkov na súkromné účely).

Ak má zmluva všetky náležitosti faktúry, je považovaná za daňový doklad, z ktorého je možné odpočítať DPH nie skôr, ako vznikla daňová povinnosť dodávateľovi a najneskôr do konca roka 2020.

Zákon o DPH neuvádza konkrétne ustanovenie (na rozdiel od dane z príjmov), ktoré by mohlo jednoznačne definovať, že nárok na odpočítanie DPH z daňového dokladu (v danom prípade zo zmluvy) vzniká. Základné podmienky pre uplatnenie nároku na odpočítanie DPH sú vymenované v § 49 – § 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V zásade platí, že právo na odpočítanie je možné uplatniť, ak existuje priama a bezprostredná súvislosť medzi vstupom a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe. Uvedené však automaticky neznamená, že náklady týkajúce sa plnení na vstupe majú byť nevyhnutne zahrnuté do ceny konkrétnych plnení na výstupe. Odpočítanie DPH je totiž možné uplatniť aj keď neexistuje takáto priama a bezprostredná súvislosť, a to za predpokladu, že tieto náklady (výdavky) sú súčasťou celkových nákladov podnikateľa (resp. zdaniteľnej osoby) a priamo a bezprostredne súvisia s jeho celkovou ekonomickou činnosťou.

Záver:

Podnikateľ si nakúpené rúška uzná za daňový výdavok v súlade už zmieneným § 19 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. Podmienky odpočítania dane z pridanej hodnoty zákon o DPH definuje pomerne všeobecne. Z ustálenej praxe je ale zrejmé, že pri nákupe ochranných pracovných prostriedkov nárok na odpočítanie DPH vzniká. Nie je preto dôvod neuznať nárok na odpočítanie DPH pri nákupe rúšok, ktoré sú v tejto krízovej situácii nielen v SR, ale aj na celom svete nevyhnutné pre účely ochrany zamestnancov, ale aj bežných občanov. Platiteľ DPH však musí disponovať faktúrou, pričom rúška a ochranné rukavice by mali byť použité na priamy účel ekonomickej činnosti (t. j. na nosenie v práci, resp. na pracovnej ceste).

 

Pozrite si aj:

KORONA OPATRENIA: Najčastejšie otázky a odpovede - AKTUALIZOVANÉ a DOPLNENÉ k 30. 3.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.