KORONA OPATRENIA: Najčastejšie otázky a odpovede - AKTUALIZOVANÉ a DOPLNENÉ k 30.3.

Výber najčastejších otázok a odpovedí z Finančného riaditeľstva z oblasti dane z príjmov, DPH a ERP v súvislosti s mimoriadnou situáciou
AKTUALIZOVANÉ a DOPLNENÉ k 30.3.

Dátum publikácie:29. 3. 2020
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_covid-19-otaznik

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

KORONA OPATRENIA

Najčastejšie otázky a odpovede

(doplnené informácie sú zobrazené:

červenou farbou k 26.3,

fialovou farbou k 30. 3. 2020, posledná časť Správne poplatky)

Registrácia

V prípade, ak daňovníkovi vznikne registračná povinnosť na daň z príjmov alebo daň z pridanej hodnoty, daňovník pri registrácií postupuje v zmysle platných ustanovení zákona o dani z príjmov resp. zákona o dani z pridanej hodnoty. V rámci KORONA opatrení sa lehoty na registráciu daňových subjektov neupravujú.

Zároveň by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že subjekt, ktorý si v zmysle zákona o DPH nesplní povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo podá žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene, má v nadväznosti na § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona o DPH povinnosť podať tzv. mimoriadne daňové priznanie (týka sa registrácie pre DPH podľa § 4, § 5 a § 6 zákona o DPH ).

Daň z príjmov

1. Podanie daňového priznania k dani z príjmov a platenie dane z príjmov

1.1 Daňovník PODAL oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (spoločné pre FO aj PO)

Otázka

Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia do 30. júna 2020. Dokedy musím podať daňové priznanie a daň zaplatiť?

Odpoveď

Daňové priznanie podáte a daň zaplatíte v tejto predlženej lehote uvedenej v oznámení.

 

Otázka

Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia do 30. apríla 2020 alebo do 31. mája 2020. Dokedy musím podať daňové priznanie a daň zaplatiť?

Odpoveď

Daňové priznanie môžete podať a daň zaplatiť v tejto predlženej lehote uvedenej v oznámení alebo môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte namiesto apríla resp. mája až do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

 

Otázka

Mám zdaňovacie obdobie hospodársky rok a predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania napr. do 31. marca 2020 vzťahuje sa aj na mňa nariadenie vlády o odpustený sankcie?

Odpoveď

Áno, aj v takomto prípade môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte namiesto marca až do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

 

Otázka

Podal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 do 30. júna 2020. Ak podám daňové priznanie a daň zaplatím až v júli 2020, budú mi vyrubené nejaké sankcie?

Odpoveď

Áno, nakoľko daňové priznanie bude podané a daň bude zaplatená až po predĺženej lehote uvedenej v oznámení


1.2
Daňovník NEPODAL oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (spoločné pre FO aj PO)

Otázka

Nepodal som oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje sa mi automaticky lehota na podanie daňového priznania?

Odpoveď

Nie, v uvedenom prípade môžete podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020 alebo môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte namiesto marca až do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

 

Otázka

Podal som daňové priznanie do 31. marca 2020. Vzťahuje sa na mňa možnosť zaplatiť daň do 30. júna. 2020?

Odpoveď

Áno, môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daň zaplatíte namiesto marca až do 30. júna 2020.

 

Otázka

Nie som povinný komunikovať elektronicky a mal som na základe rozhodnutia vlády možnosť podať daňové priznanie a daň zaplatiť do 31. mája 2020 bez podania oznámenia. Vzťahuje sa na mňa možnosť podať daňové priznanie a daň zaplatiť do 30. júna 2020?

Odpoveď

Áno, aj v takomto prípade môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte namiesto do 31. mája až do 30. júna 2020.

 

Otázka

Sme daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie (občianske združenie, nezisková organizácia, SVB resp. iné), máme povinnosť podať daňové priznanie, ale nemáme povinnosť daň zaplatiť. Môžeme podať daňové priznanie v termíne do 30. júna 2020 bez podania oznámenia o predĺžení lehoty?

Odpoveď

Áno, aj takýto daňovník môže podať daňové priznania do 30. júna 2020 bez podania oznámenia.

 

Otázka

Môže obchodná spoločnosť, ktorá vstúpila do likvidácie 01. februára 2020 podať daňové priznanie a daň uhradiť po 30. apríli 2020 bez udelenia sankcie a podania žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania?

Odpoveď

Áno, uvedený daňovník môže podať daňové priznanie a daň uhradiť do 30. júna 2020 bez podania žiadosti a využiť automatické odpustenie sankcií.

 

Otázka

Môžem podať ešte opravné daňové priznanie do 30. júna 2020, ak som nepodal oznámenie o predĺžení lehoty a podám daňové priznania napr. 31. mája?

Odpoveď

Nie, opravné daňové priznanie je možné podať len v lehote na podanie daňového priznania resp. v predĺženej lehote na základe poddaného oznámenia.


1.3
Podanie daňového priznania za zomretého daňovníka na dani z príjmov

Otázka

Daňovník zomrel 31.12.2019. Vzťahuje sa možnosť odpustenia sankcie za nepodanie daňového priznania a za nezaplatenia dane v zákonnej lehote aj na dediča, ak podá daňové priznanie a daň za zomretého daňovníka zaplatí v lehote do 30.6.2020?

Odpoveď

Áno. Ak dedič podá daňové priznanie za zomretého daňovníka a daň zaplatí v lehote do 30.6.2020, budú mu automaticky odpustené sankcie.

 

Otázka

Daňovník zomrel 16.2.2020. Daňové priznanie za rok 2019 do dňa smrti nepodal. Dedič podá daňové priznanie za zomretého daňovníka za rok 2019 a za príslušnú časť roka 2020 dňa 30.6.2020 a v tento deň daň za zomretého daňovníka zaplatí. Vzťahuje sa možnosť odpustenia sankcie za oneskorené podanie daňového priznania a nezaplatenia dane v zákonnej lehote aj na tento prípad?

Odpoveď

Áno. Ak dedič podá daňové priznania za rok 2019 a časť roka 2020 za zomretého daňovníka a daň zaplatí dňa 30.6.2020, budú mu automaticky odpustené sankcie.


1.4
Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Otázka

Mám príjmy zo zdrojov v zahraničí, dokedy musím podať oznámenie, ak si chcem predĺžiť lehotu do 30. septembra 2020?

Odpoveď

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musíte podať do 31. marca 2020.

 

Otázka

Daňovník mal v roku 2019 príjmy zo zdroja v zahraničí, v apríli 2020 podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 do 30. 9. 2020. Dokedy musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň, aby sa na neho vzťahovalo automatické odpustenie sankcie?

Odpoveď

Nakoľko oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 bude podané po zákonom stanovenej lehote (31.3.2020), daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 30. 6. 2020

 

2. Vrátenie preplatku na dani z príjmov (spoločné pre FO a PO)

Otázka

Podal som daňové priznanie do 31. marca 2020 (nemám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), dokedy mi bude vrátený daňový preplatok?

Odpoveď

Daňový preplatok bude z účtu správcu dane odpísaný najneskôr do 7. mája 2020.

 

Otázka

Ak podám daňové priznanie napr. 26. mája 2020 (nemám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), dokedy mi bude vrátený daňový preplatok?

Odpoveď

Uvedené riešime v spolupráci s Ministerstvom Financií SR. Odpoveď budeme aktualizovať.

 

Otázka

Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia do 30. apríla 2020, dokedy mi bude vrátený daňový preplatok, ak daňové priznanie v tejto lehote aj podám?

Odpoveď

Daňový preplatok Vám bude vrátený najneskôr do 40 dní odo dňa jeho vzniku (tzn. od predĺženej lehoty na podanie daňového priznania).

 

3. Preddavky

3.1 Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Otázka

Nemám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a podám daňové priznanie a daň zaplatím do 31. marca 2020 ako postupovať pri platení preddavkov?

Odpoveď

Pri platení preddavkov postupujete podľa platného metodického pokynu k plateniu preddavkov:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/2020/2020.01.07_ 1_PO_2020_IM.pdf

 

Otázka

Naša finančná situácia sa zhoršila a nevieme platiť preddavky, ako máme postupovať?

Odpoveď

Požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dôsledkom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať. Správny poplatok pri podaní žiadosti neplatíte.

 

Otázka

Nepodal som oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám a daň zaplatím po 31. marci 2020 ako postupujem pri platení preddavkov?

Odpoveď

Uvedené riešime v spolupráci s Ministerstvom Financií SR. Odpoveď budeme aktualizovať. Môžeme však ubezpečiť, že chceme spraviť všetko preto, aby sme aj v špecifických situáciách vyšli daňovníkom v ústrety

 

3.2 Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

Otázka

Nemám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a podám daňové priznanie a daň zaplatím do 31. marca 2020, ako postupovať pri platení preddavkov?

Odpoveď

Ak Vám z daňového priznania za rok 2019 podaného do 31.3.2020 vznikla povinnosť platiť preddavky, tieto preddavky ste povinný platiť v novom preddavkovom období začínajúcom od 1.4.2020. Postupujete podľa platného metodického pokynu k plateniu preddavkov u FO: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.12.02_23_DZPaU_2019_MP.pdf

 

Otázka

Som fyzická osoba a podal som daňové priznanie k dani z príjmov do 31. 3. 2020 (nemám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) a k 31. 3. 2020 mám povinnosť platiť preddavky z podaného daňového priznania 2018. Nakoľko sa zhoršila moja finančná situácia, som povinný platiť preddavok na daň z príjmov splatný k 31. 3. 2020?

Odpoveď

Môžete požiadať o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dôsledkom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať. Správny poplatok pri podaní žiadosti neplatíte

 

Otázka

Som fyzická osoba a prostredníctvom podaného Oznámenia o predĺžení lehoty som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2020 a som teda v lehote do 30. 6. 2020 povinný platiť preddavky z daňovej povinnosti uvedenej v podanom DP za rok 2018. Nakoľko sa zhoršila moja finančná situácia, som povinný platiť preddavok na daň z príjmov splatný k 31. 3. 2020 a 30. 6. 2020?

Odpoveď

Môžete požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dôsledkom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať. Správny poplatok pri podaní žiadosti neplatíte.

 

Otázka

Som fyzická osoba, nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a podám daňové priznanie a zaplatím daň lehote do 30. 6. 2020. Ako postupujem pri platení preddavkov v takomto prípade?

Odpoveď

Uvedené riešime v spolupráci s Ministerstvom Financií SR. Odpoveď budeme aktualizovať. Môžeme však ubezpečiť, že chceme spraviť všetko preto, aby sme aj v špecifických situáciách vyšli daňovníkom v ústrety.

 

4. Oznámenia o zrazení a odvedení dane u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Otázka

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní podať do konca marca 2020 Oznámenie o zrazení a odvedení dane a tiež v tejto lehote zaplatiť vypočítanú daň z prijatých peňažných a nepeňažných plnení. Vzťahuje sa na nich možnosť podať toto Oznámenie o zrazení dane a zaplatiť vypočítanú daň do 30. 6. 2020?

Odpoveď

Áno, finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich poskytovateľ zdravotnej starostlivosti splnia do 30. júna 2020.


5. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

Otázka

Zamestnávateľ podá hlásenie do 30. 04. 2020 a nedoplatok na dani zaplatí 30. 06. 2020. Vzťahuje sa aj na neho automatické odpustenie sankcie za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote?

Odpoveď

Áno, ak zamestnávateľ podal hlásenie do 30. 4. 2020 a daň zaplatí v lehote do 30. 6. 2020, vzťahuje sa na neho automatické odpustenie sankcie za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote.

 

Otázka

Zamestnávateľ podá hlásenie 30. 06. 2020 a nedoplatok na dani zaplatí tiež 30. 06. 2020. Vzťahuje sa aj na neho automatické odpustenie sankcie za oneskorené podanie hlásenia a sankcia za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote?

Odpoveď

Áno, ak zamestnávateľ podá hlásenie a tiež zaplatí daň v lehote do 30. 6. 2020, vzťahuje sa na neho automatické odpustenie sankcií za oneskorené podanie hlásenia a za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote.

 

Otázka

Ak zamestnávateľ podá hlásenie po 30. 06. 2020 a daň zaplatí po 30. 06. 2020, bude mať v tomto prípade nejaké sankcie?

Odpoveď

Áno, ak zamestnávateľ podá hlásenie a zaplatí daň po 30. 6. 2020, v takomto prípade sankcie za oneskorené podanie hlásenia a sankcia za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote zamestnávateľovi nebudú automaticky odpustené.

 

Otázka

Daňovník, ktorý bol zároveň zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, zomrel 05. 01. 2020. Hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 za zomrelého daňovníka je povinný podať dedič v lehote do 05. 04. 2020 a v tejto lehote je povinný daň aj zaplatiť. Dedič však hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 za zomrelého daňovníka podá 30. 06. 2020 a v tejto lehote daň aj zaplatí. Vzťahuje sa aj na neho automatické odpustenie sankcie za oneskorené podanie hlásenia a sankcia za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote?

Odpoveď

Áno, ak dedič podá hlásenie za zomretého daňovníka a zaplatí daň do 30. 6. 2020, vzťahuje sa na neho automatické odpustenie sankcií za oneskorené podanie hlásenia a za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote.

 

6. Poukázanie podielu zaplatenej dane

Otázka

Ako sa bude postupovať pri poukazovaní podielu zaplatenej dane, ak daňové priznanie nebude podané alebo daň zaplatená do 31. marca 2020 a nebolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania?

Odpoveď

Uvedenú problematiku budú upravovať pripravovaná legislatíva, ale ubezpečujeme prijímateľov podielu zaplatenej dane, že poskytnuté prostriedky im budú poukázané.

Systém darovania 2, resp.3 % z dane zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať tieto peniaze tak, ako doteraz. V prípade, že využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane, dostanú neziskové organizácie tieto prostriedky tiež s oneskorením.

 

Otázka

Ak podám daňové priznanie v termíne do 31. marca 2020 resp. podám oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, dokedy budú finančné prostriedky poskytnuté prijímateľovi podielu zaplatenej dane?

Odpoveď

Podiel zaplatenej dane bude prevedený na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania resp. po predĺženej lehote na podanie daňového priznania za splnenia všetkých zákonných podmienok.

 

Daň z pridanej hodnoty

1. Daňové priznanie k DPH

1.1 Podanie daňového priznania k DPH

Otázka

25. 3. 2020 je termín na podanie daňového priznania k DPH. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, nedochádza k posunutiu termínu?

Odpoveď

Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Ak podanie neurobíte včas, odporúčame Vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je pritom dostatočným dôvodom. Finančná správa zároveň spolu s MF SR pracuje na ďalších opatreniach, aj pre oblasť DPH, ktoré by zmiernili následky v súvislosti s koronavírusom pre daňovníkov.

 

Otázka

Ako občan som nadobudol nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, pričom mi vzniká povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku? Vzhľadom na vzniknutú situáciu, túto lehotu nestíham, aké mám možnosti?

Odpoveď

Ak nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa zároveň spolu s MF SR pracuje na ďalších opatreniach, aj pre oblasť DPH, ktoré by zmiernili následky v súvislosti s koronavírusom pre daňovníkov.

 

Otázka

Kedy mám žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podať?

Odpoveď

Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

 

Otázka

Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?

Odpoveď

Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie, a preto:

 

Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne): Podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť).

 

Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou (nemá povinnosť elektronicky komunikovať): Podajte žiadosť o odpustenie lehoty v papierovej podobe.

 

1.2 Sankcia za nepodanie daňového priznania k DPH v zákonom stanovenej lehote

Otázka

Ak daňové priznanie k DPH nepodám v zákonom stanovenej v lehote, bude mi udelená sankcia?

Odpoveď

Finančná správa v spolupráci s MFSR pracuje na zmene legislatívy, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania v tejto situácii neukladali. O tejto zmene vás budeme informovať.

 

1.3 Nadmerný odpočet

Otázka

V daňovom priznaní k DPH za február 2020, ktoré som podal v lehote, som vykázal nadmerný odpočet. Vzhľadom na prebiehajúcu situáciu, kedy mi bude nadmerný odpočet vrátený?

Odpoveď

Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia. T. j. platí to, čo je uvedené v § 79 zákona o DPH. To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (s výnimkou odseku 2). Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Za podmienok uvedených v § 79 ods. 2 zákona o DPH, daňový úrad vráti nadmerný odpočet už do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

 

Otázka

Ak výsledkom daňového priznania k DPH za január 2020 bol nadmerný odpočet a daňové priznanie k DPH za február 2020 som vzhľadom na súčasnú situáciu nepodal, vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH neuplatňujem, ako mám postupovať?

Odpoveď

Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia. Nižšie uvedený postup sa uplatní aj v prípade oneskoreného podania daňového priznania k DPH za nasledujúce zdaňovacie obdobie (február 2020). T.j. platí to, čo je uvedené v § 79 zákona o DPH. To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

2. Platenie DPH

Otázka

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ak v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 25. marca 2020, nepodám daňové priznanie k DPH a a ani nezaplatím DPH, aké mám možnosti?

Odpoveď

Môžete požiadať o odpustenie zmeškania lehoty zo závažných dôvodov. Daňový subjekt môže požiadať o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania k DPH ako aj lehoty na zaplatenie DPH jednou žiadosťou. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnenú žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. V tej istej lehote je daňový subjekt povinný urobiť zmeškaný úkon (podať daňové priznanie k DPH, zaplatiť DPH). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

 

Otázka

Termín na podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie február 2020 je 25. 3 .2020. Daňové priznanie k DPH som podal dňa 23. 3. 2020, t. j. v lehote. Z dôvodu súčasnej situácie nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie DPH. Chcem sa spýtať, či nie je posunutý termín na zaplatenie DPH, prípadne aké mám v danej situácii možnosti?

Odpoveď

Lehota na zaplatenie DPH zatiaľ zostáva nezmenená. Môžete požiadať o odpustenie zmeškania lehoty zo závažných dôvodov. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnenú žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na zaplatenie DPH. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. V tej istej lehote je daňový subjekt povinný urobiť zmeškaný úkon (zaplatiť DPH). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Poznámka:

Ak bude súčasná situácia pretrvávať aj v nasledujúcom období, tak druhou možnosťou je podať návrh na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach v zmysle § 57 daňového poriadku. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku a na zaplatenie správneho poplatku, ktorý sa však v súčasnej situácii neplatí z dôvodu živelnej pohromy (správne poplatky riešené samostatne v časti Správne poplatky). Odporúčame podať návrh čo najskôr, pretože odklad platenia daňového nedoplatku alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia daňového nedoplatku alebo rozhodnutia o povolení platenia daňového nedoplatku v splátkach. Daňový subjekt tak môže minimalizovať úrok z omeškania, kedy počas povoleného odkladu alebo platenia dane v splátkach daňový subjekt platí nižší úrok zo sumy odloženého daňového nedoplatku alebo zo sumy povolenej splátky a vyhne sa vymáhaniu daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní.

 

Otázka

Ako občan som nadobudol nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, pričom mi vzniká povinnosť podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, DPH v stanovenej lehote nebudem schopný uhradiť, aké mám možnosti?

Odpoveď

Môžete požiadať o odpustenie zmeškania lehoty zo závažných dôvodov. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnenú žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na zaplatenie DPH. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. V tej istej lehote je daňový subjekt povinný urobiť zmeškaný úkon (zaplatiť DPH). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Poznámka:

Ak bude súčasná situácia pretrvávať aj v nasledujúcom období, tak druhou možnosťou je podať návrh na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach v zmysle § 57 daňového poriadku. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku a na zaplatenie správneho poplatku, ktorý sa však v súčasnej situácii neplatí z dôvodu živelnej pohromy (správne poplatky riešené samostatne v časti Správne poplatky). Odporúčame podať návrh čo najskôr, pretože odklad platenia daňového nedoplatku alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia daňového nedoplatku alebo rozhodnutia o povolení platenia daňového nedoplatku v splátkach. Daňový subjekt tak môže minimalizovať úrok z omeškania, kedy počas povoleného odkladu alebo platenia dane v splátkach daňový subjekt platí nižší úrok zo sumy odloženého daňového nedoplatku alebo zo sumy povolenej splátky a vyhne sa vymáhaniu daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní.

 

Otázka

Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?

Odpoveď

Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie, a preto:

Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne): Podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť).

Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou (nemá povinnosť elektronicky komunikovať): Podajte žiadosť o odpustenie lehoty v papierovej podobe.

 

Otázka

Podlieha žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty správnemu poplatku? Ak áno, v akej je výške správny poplatok?

Odpoveď

Vydanie rozhodnutia odpustení zmeškanej lehoty podlieha správnemu poplatku vo výške 4,50 eur (v prípade neelektronického podania žiadosti vo výške 9,50 eur). Finančná správa však pracuje na zmene legislatívy, aby v tejto situácii nebola povinnosť správny poplatok uhradiť (správne poplatky riešené samostatne v časti Správne poplatky).

 

Otázka

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ak budem podávať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na zaplatenie DPH, a teda DPH nezaplatím v zákonom stanovenej lehote, bude mi udelená sankcia?

Odpoveď

Nie, sankcia sa v danom prípade nebude ukladať.

 

3. Kontrolný výkaz

3.1 Podanie kontrolného výkazu

Otázka

25. 3. 2020 je termín na podanie kontrolného výkazu. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, nedochádza k posunutiu termínu?

Odpoveď

Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie kontrolného výkazu. Ak podanie neurobíte včas, odporúčame Vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je pritom dostatočným dôvodom. Finančná správa zároveň spolu s MF SR pracuje na ďalších opatreniach, aj pre oblasť DPH, ktoré by zmiernili následky v súvislosti s koronavírusom pre daňovníkov.

 

Otázka

Kedy mám žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podať?

Odpoveď

Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

 

Otázka

Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?

Odpoveď

Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie, a preto:

 

Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne): Podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť).

 

Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou (nemá povinnosť elektronicky komunikovať): Podajte žiadosť o odpustenie lehoty v papierovej podobe.

 

Otázka

Podlieha žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty správnemu poplatku? Ak áno, v akej je výške správny poplatok?

Odpoveď

Vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty podlieha správnemu poplatku vo výške 4,50 eur (v prípade neelektronického podania žiadosti vo výške 9,50 eur). Finančná správa však pracuje na zmene legislatívy, aby v tejto situácii nebola povinnosť správny poplatok uhradiť (správne poplatky riešené samostatne v časti Správne poplatky).

 

3.2 Sankcia za nepodanie kontrolného výkazu v zákonom stanovenej lehote

Otázka

Ak kontrolný výkaz nepodám v zákonom stanovenej v lehote, bude mi udelená sankcia?

Odpoveď

Finančná správa v spolupráci s MFSR pracuje na zmene legislatívy, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie kontrolného výkazu v tejto situácii neukladali. O tejto zmene vás budeme informovať.

 

4. Súhrnný výkaz

4.1 Podanie súhrnného výkazu

Otázka

25. 3. 2020 je termín na podanie súhrnného výkazu. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, nedochádza k posunutiu termínu?

Odpoveď

Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie súhrnného výkazu. Ak podanie neurobíte včas, odporúčame Vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je pritom dostatočným dôvodom. Finančná správa zároveň spolu s MF SR pracuje na ďalších opatreniach, aj pre oblasť DPH, ktoré by zmiernili následky v súvislosti s koronavírusom pre daňovníkov.

 

Otázka

Kedy mám žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podať?

Odpoveď

Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

 

Otázka

Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?

Odpoveď

Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie, a preto:

 

Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne): Podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť).

 

Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou (nemá povinnosť elektronicky komunikovať): Podajte žiadosť o odpustenie lehoty v papierovej podobe.

 

Otázka

Podlieha žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty správnemu poplatku? Ak áno, v akej je výške správny poplatok?

Odpoveď

Vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty podlieha správnemu poplatku vo výške 4,50 eur (v prípade neelektronického podania žiadosti vo výške 9,50 eur). Finančná správa však pracuje na zmene legislatívy, aby v tejto situácii nebola povinnosť správny poplatok uhradiť (správne poplatky riešené samostatne v časti Správne poplatky).

 

4.2 Sankcia za nepodanie súhrnného výkazu v zákonom stanovenej lehote

Otázka

Ak súhrnný výkaz nepodám v zákonom stanovenej v lehote, bude mi udelená sankcia?

Odpoveď

Finančná správa v spolupráci s MFSR pracuje na zmene legislatívy, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie súhrnného výkazu v tejto situácii neukladali. O tejto zmene vás budeme informovať.

 

ERP

Otázka

Maloobchodná predajňa má byť podľa nariadenia vlády SR zatvorená. Ak sa ale rozhodneme predaj tovaru i napriek zákazu uskutočniť a prijímať tržbu v hotovosti a zákazníkom odovzdať doklad z pokladnice e-kasa klient (ďalej „pokladnica“), bude podnikateľovi uložená sankcia za otvorenie prevádzky?

Odpoveď

Finančná správa nie je kompetentná rozhodnúť, či konkrétna prevádzka má byť otvorená alebo zatvorená a taktiež finančná správa nerozhoduje o sankciách pri nedodržiavaní nariadení vlády - otvorení/zatvorení prevádzok.

 

Otázka

Podnikateľ, ktorý sa zaoberá predajom náhradných dielov pre motorové vozidlá má potvrdené od úradu verejného zdravotníctva SR vydávanie tovaru v obmedzenom a schválenom režime. V prípade predaja tovaru a prijatia tržby v hotovosti, je podnikateľ povinný tržbu evidovať v pokladnici?

Odpoveď

K povinnosti zatvorenia prevádzok ide o nariadenie vlády SR. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 o elektronických registračných pokladniciach tým nie sú dotknuté. Preto, ak nariadením vlády SR môže byť prevádzka podnikateľa za určitých okolností a obmedzení otvorená a môžete vykonávať predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzených služieb a za tento predaj alebo za poskytnutú službu sa príjme tržba v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, napr. platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu (ďalej „hotovosť“), v takomto prípade podnikateľ má povinnosť prijatú tržbu evidovať v pokladnici a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.

 

Otázka

Prevádzka obchodu s kancelárskymi a školskými potrebami musí byť v súlade s nariadením vlády SR zatvorená. Napriek tejto skutočnosti sa na podnikateľa e-mailom obracajú občania ako aj podnikatelia so žiadosťou dodania vyššie uvedeného sortimentu. Môže podnikateľ dodávať tovar na základe objednávky priamo zákazníkom bez toho, aby bola otvorená prevádzka? Prostredníctvom objednávky (mailom alebo telefonicky) by bola tržba evidovaná v pokladnici. Pokladničný doklad spolu s tovarom by sa doručil zákazníkovi.

Odpoveď

Finančná správa nie je kompetentná rozhodnúť, či konkrétna prevádzka má byť otvorená alebo zatvorená a taktiež finančná správa nerozhoduje a za akých podmienok môže vykonávať predaj tovaru alebo poskytovanie služieb. Ak i napriek zákazu podnikateľ vykoná predaj tovaru, a za jeho predaj u zákazníka aj príjme tržbu v hotovosti, miesto prijatia tržby sa považuje za predajné miesto, na ktorom je podnikateľ povinný tržbu zaevidovať v pokladnici. Ak ale ide o objednávkový systém predaja tovaru s presne určeným množstvom a cenou tovaru, v rámci ktorého podnikateľ, resp. zamestnanec podnikateľa objednaný tovar, či už osobne dopraví zákazníkovi (objednávateľovi) alebo na iné miesto, resp. si zákazník tovar vyzdvihne na inom mieste (napr. výdajňa) ako je miesto, kde sa používa pokladnica e-kasa klient, v takomto prípade je možné zaevidovať tržbu za predaj objednaného tovaru v pokladnici umiestnenej na prevádzke a vyhotovený pokladničný doklad spolu s tovarom v ten deň dodať zákazníkovi.

 

Otázka

Podnikateľ, na ktorého sa v súlade s nariadením vlády SR vzťahuje uzatvorenie prevádzky, bude k predávanému tovaru vyhotovovať faktúru, ktorá bude zákazníkom uhradená iba prevodom na účet podnikateľa. Vzniká povinnosť takto prijatú tržbu zaevidovať v pokladnici?

Odpoveď

Nie, nakoľko ide o bezhotovostnú platbu.

Správne poplatky

Európska komisia prehlásila koronavírus za živelnú pohromu. Znamená to, že pri spoplatnených úkonoch a konaniach správnych orgánov sa bude aplikovať ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch, ak budú tieto konania vykonané a uskutočnené v dôsledku pandémie koronavírusu.

Jedná sa najmä o tieto spoplatňované úkony:

  • o odklady a splátky, ktoré s týkajú daňových povinností splatných v minulosti,
  • o úľavy na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku vzniknutých v minulosti,
  • o odpustenie zmeškaných lehôt za minulé obdobia,
  • aktuálne o vydanie rôznych potvrdení, napr. pre banky na čerpanie úveru a pod.

Ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch je potrebné uplatniť v časovej a príčinnej súvislosti so vznikom pandémie koronavírusu a vyhlásením mimoriadnej situácie. Nemôže sa uvedené oslobodenie od poplatkov vzťahovať na daňové povinnosti a lehoty, ktoré nastali v minulosti pred vyhlásením mimoriadnej situácie.

Má sa to teda týkať období splatnosti a lehôt počas trvania mimoriadnej situácie a nejaký čas po nej.

V žiadostiach je potrebné uvádzať dôvody oslobodenia od poplatkov, resp. dôvody oslobodenia majú vyplývať z podstaty podania a odôvodnenia jednotlivých žiadostí a podnetov.

 

Vypracovalo

Finančné riaditeľstvo SR

Centrum podpory pre dane

Marec 2020

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.03.30_Covid_opatr.pdf

 

Pozrite si aj aktuálne opatrenia Finančnej správy:

Podávanie daňových priznaní k DPH - možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty

Nariadenie vlády: Štát odpustí sankcie za oneskorené daňové priznania

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.