Pravidlá na odklad zaplatenia dane, vzor žiadosti o odklad platenia dane, vzor žiadosti o zaplatenie dane v splátkach

Ministerstvo financií SR reaguje na správy šíriace sa internetom a na sociálnych sieťach vo veci odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach. V súčasnosti sú v platnosti jasné pravidlá, ktorými sa podnikateľské subjekty môžu riadiť, ak sa dostanú do objektívnych ekonomických ťažkostí a tieto pravidlá ministerstvo považuje v zásade za dostačujúce.

Dátum publikácie:19. 10. 2020
Autor:Ministerstvo financií SR, Redakcia - Daňové centrum

Image28634

Povoliť odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach môže podľa Daňového poriadku správca dane, ak o to daňový subjekt požiada, za splnenia nižšie uvedených podmienok:

  • k žiadosti o odklad platenia dane a platenia dane v splátkach je potrebné predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie (analýzu nemusí predložiť fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie),
  • dlžná suma dane nad 3 000 € musí byť zabezpečená niektorých zo zabezpečovacích inštitútov (napr. záložné právo),
  • za dobu povoleného odkladu alebo povoleného platenia v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo z povolenej splátky; výška úroku z odkladu alebo splátok je v súčasnosti 10 % p.a.,
  • úrok sa počíta za každý deň povoleného odkladu alebo povoleného platenia dane v splátkach, a to do dňa ich skutočného zaplatenia,
  • odklad alebo splátky možno povoliť najviac na 24 mesiacov od splatnosti dane.

Minister financií Eduard Heger v tejto súvislosti požiadal Finančnú správu, aby prípadné žiadosti o odklad splatenia dane posudzovala so zreteľom na stále prebiehajúco korona-krízu.

Snažíme sa v maximálnej možnej miere vychádzať v ústrety podnikateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Súčasné pravidlá takúto pomoc zo strany štáty umožňujú a každý, komu objektívne ekonomická situácia urobila veľký škrt cez jeho podnikanie, ich môže využiť,“ povedal minister Eduard Heger.

V prípade potreby si stiahnite vzor žiadostí:

Žiadosť o odklad platenia dane (§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z.)

Žiadosť o zaplatenie dane v splátkach (§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z.)

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podáva takúto žiadosť cez všeobecné podanie na portáli FS. Text žiadosti uvedie priamo vo všeobecnom podaní. Prílohou tohto podania musí byť analýza jeho finančnej a ekonomickej situácie. Predložiť ju nemusí fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie. 

Komentár k § 57 daňového poriadku - Odklad platenia dane a povolenie splátok

Ustanovenie § 57 daňového poriadku sa vzťahuje na povolenie odkladu platenia dane a povolenie platenia dane v splátkach, ako aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku a povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach. Nie je teda rozhodujúce, či v čase podania a rozhodovania o žiadosti už bola daň splatná (a teda bola nedoplatkom) alebo nie. O žiadosti o povolenie odkladu alebo o povolenie splátok vydáva správca dane rozhodnutie, proti ktorému nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie o povolení odkladu a rozhodnutia o povolení splátok je vylúčené z preskúmavania súdmi, čo vyplýva z § 78 ods. 1 písm. a) a b) daňového poriadku.

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok môže žiadať daňový subjekt pre všetky druhy daní vrátane sankcií uložených podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov.

Daňový poriadok vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené na povolenie odkladu platenia dane alebo splátok:

  • zabezpečenie dlžnej sumy, a to v prípade, ak dlžná suma prevyšuje 3 000 €,
  • predloženie analýzy finančnej a ekonomickej situácie, ak odklad alebo splátky žiada podnikateľ,
  • plnenie podmienok z predchádzajúceho rozhodnutia.

Zo zákonného vymedzenia vyplýva, že suma, na ktorú správca dane povolí odklad alebo splátky a ktorá presahuje 3 000 eur, musí byť zabezpečená záložným právom podľa § 81 daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. V praxi, vzhľadom na ďalšie zákonné podmienky, je možné zabezpečenie aplikovať len prostredníctvom záložného práva v súlade s § 81 daňového poriadku.

Príklad:

Daňový subjekt má nedoplatok na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2015 vo výške 3 400 eur. Z toho:

suma 2 600 eur predstavuje neuhradenú daň z riadneho daňového priznania, ktorá bola splatná 31. 3. 2016,

suma 800 eur predstavuje nedoplatok z právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní so splatnosťou 31. 1. 2017.

Daňový subjekt podal žiadosť o odklad zaplatenia daňového nedoplatku vo výške 800 eur vyplývajúceho z právoplatného rozhodnutia správcu dane, pričom odklad žiada do 31. 12. 2017. Správca dane odklad povolí bez zriadenia záložného práva, keďže výška daňového nedoplatku, na ktorý sa povoľuje odklad, nepresiahla 3 000 eur.

Žiadateľ povinný je spolu so žiadosťou o povolenie odkladu alebo splátok predložiť analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie. Výnimka z tejto povinnosti sa vzťahuje iba na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie. Daňový poriadok nešpecifikuje formu, obsah ani rozsah predkladanej analýzy. Dôvodom a účelom jej predloženia je umožniť správcovi dane posúdiť aktuálnu ekonomickú a finančnú situáciu žiadateľa a jeho schopnosť hradiť svoje záväzky. Pri analýze finančnej a ekonomickej situácie je možné vychádzať najmä z údajov účtovnej závierky alebo účtovnej evidencie.

Povoliť ďalší odklad alebo platenie dane v splátkach je možné, ak žiadateľ splnil podmienky určené v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu alebo splátok. Ak žiadateľ podmienky určené v poslednom rozhodnutí nesplnil, je možné povoliť nový odklad alebo splátky iba vtedy, ak odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o odklade alebo splátkach určený ako deň, kedy mala byť daň zaplatená, uplynuli najmenej 2 roky. Zároveň má správca povinnosť, ak nebola daň zaplatená podľa rozhodnutia, začať exekučné konanie do 30 pracovných dní.

Zákon vymedzuje, že odklad platenia alebo platenie dane v splátkach možno povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. Pri posudzovaní splnenia tejto zákonnej podmienky je preto nevyhnutné posúdiť, ktorým dňom sa daň alebo rozdiel dane, ktoré sú predmetom žiadosti o povolenie odkladu alebo splátok, stali splatnými. Splatnosť dane vyplývajúcej z podaného daňového priznania sa určuje podľa príslušného hmotnoprávneho daňového predpisu, splatnosť rozdielu dane vyplývajúceho z podaného dodatočného daňového priznania upravuje § 16 daňového poriadku. Ak je daň alebo rozdiel dane vyrubená rozhodnutím, splatnosť dane vyplýva z rozhodnutia.

Ak daňový subjekt žiada o povolenie odkladu alebo platenie dane v splátkach na obdobie, ktoré prekračuje vymedzené obdobie 24 mesiacov odo dňa splatnosti, správca dane odklad platenia alebo platenie v splátkach nepovolí.

Príklad:

Daňový subjekt má nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb v sume 500 eur vyplývajúci z dodatočného daňového priznania, pretože neuhradil rozdiel dane vo výške 500 eur, ktorý bol splatný 31. 5. 2016. Daňový subjekt podal 10. 6. 2016 žiadosť o povolenie odkladu zaplatiť rozdiel dane do konca júna 2018.

Správca dane žiadosti nevyhovel a odklad platenia nepovolil, pretože doba odkladu platenia by prekročila zákonom stanovenú dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti rozdielu dane.


Za dobu skutočného odkladu platenia dane alebo dobu platenia dane v splátkach je daňový subjekt povinný uhradiť z odloženej sumy úrok vo výške 3-násobku základnej úrokovej sadzby ECB, minimálne vo výške 10 %. Úrok sa platí na základe rozhodnutia správcu dane.

Rozhodnutie o povolení platenia dane/daňového nedoplatku v splátkach alebo o odklade platenia sa zo zákona zruší, ak zanikne daň/daňový nedoplatok, na ktorý sa vzťahuje. Tento postup sa vzťahuje na prípady, ak bolo napr. rozhodnutie o dorube, na ktorý bol povolený odklad platenia, zrušené v súdnom konaní. Ak by bol v čase zrušenia už vyrubený aj úrok za odklad alebo splátky, zruší sa aj rozhodnutie o úroku.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
  • 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.