Rozdelenie zisku a úhrada straty v s. r. o. z daňového hľadiska

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník a nadväzujú na ne aj účtovné a daňové predpisy.

Dátum publikácie:2. 7. 2014
Autor:Ing. Marián Drozd

Zemeguľa s mincamiValné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť len o rozdelení čistého zisku, čo je účtovný zisk po zdanení. Nižšie je uvedená zjednodušená schéma stanovenia čistého zisku.

Ak teda spoločnosť s ručením obmedzeným dopĺňa rezervný fond, iné fondy, zvyšuje základné imanie alebo vypláca podiely na zisku či tantiémy, vždy tak robí zo zisku po zdanení (t. j. z čistého zisku).

Pri doplňovaní fondov, zvyšovaní základného imania alebo pri prevode zisku na účet Nerozdelený zisk minulých rokov nedochádza k reálnemu pohybu finančných prostriedkov, dochádza len k zmene zdrojov krytia majetku vo vlastnom imaní (výška vlastného imania zostáva rovnaká). Z toho dôvodu na tieto zmeny (účtovné prípady) sa nevzťahuje zákon o dani z príjmov.

 

tržby (výnosy)

 

náklady

účtovný zisk pred zdanením

 
 

daň

čistý zisk na rozdelenie

 

Iná situácia je v prípade vyplácania podielov na zisku spoločníkom, členom štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti, zamestnancom spoločnosti, príp. vyplatenia podielov na výsledku podnikania tichému spoločníkovi. V týchto prípadoch uvedené osoby dosahujú príjem v zmysle zákona o dani z príjmov (na druhej strane v spoločnosti s ručením obmedzeným z dôvodu vyplatenia podielov sa znižuje výška jej vlastného imania).

Logicky teda vzniká otázka, či uvedené príjmy opätovne podliehajú zdaneniu, ak ich zdrojom sú prostriedky, ktoré už raz boli legálne zdanené.

Otázka zdanenia či nezdanenia týchto príjmov je často pertraktovaná, najmä v politických kruhoch, následkom čoho často dochádza aj zmenám v samotnom zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 595/2003 Z. z.“).

Keďže spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby, preto aj prijatý podiel na zisku sa posudzuje tak z pohľadu dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj dane z príjmov právnickej osoby. Podľa súčasného znenia § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. predmetom dane z príjmov fyzickej osoby nie je:

  • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • vyrovnací podiel,
  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.

Obdobne podľa súčasného znenia § 12 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. predmetom dane z príjmov právnických osôb nie je:

  • podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ak nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) a sú vyplácané právnickej osobe.


Podiely na zisku vyplatené spoločníkom (dividendy)

Podiely na zisku vykázanom od 1. 1. 2004

Podiely na zisku (dividendy), ktoré spoločnosť s ručením obmedzeným vypláca svojim spoločníkom, nie sú predmetom dane, a to bez ohľadu na skutočnosť, či spoločníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba. Uvedené platí od 1. 1. 2004, t. j. od účinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. Oslobodenie od dane sa uplatňuje na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po 1. januári 2004.

Pre oslobodenie od dane nie je podstatné, či spoločníkom je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tuzemská osoba) alebo daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (zahraničná osoba). Keďže podiely nie sú predmetom dane, pri výplate ich nezdaňuje ani spoločnosť, ani spoločník pri podávaní daňového priznania.

POZNÁMKA

Z podielov na zisku vykázanom za rok 2013 a neskôr bude vyplácajúca spoločnosť zrážať a odvádzať preddavok na zdravotné poistenie. 


Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.