Príjmy fyzickej osoby nepodliehajúce zdaneniu

Príspevok rozoberá najvýznamnejšie a najčastejšie druhy príjmov, ktoré sú vylúčené zo zdanenia daňou z príjmov alebo sú oslobodené od zdanenia len do určitej výšky.

Dátum publikácie:29. 11. 2017
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_zena-so-vstupenkou

Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je určená presná definícia zdaniteľného príjmu, ktorým je v súlade s § 2 písm. h) príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený, a to ani podľa ustanovení ZDP a ani podľa medzinárodnej zmluvy.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej definície zdaniteľného príjmu príjmom, ktorý nie je zdaniteľný, je príjem, ktorý:

  • je vylúčený z predmetu dane alebo
  • je od dane oslobodený.

Aj keď tieto druhy príjmov sú uvedené v rôznych ustanoveniach, z pohľadu zdanenia sa k nim pristupuje rovnako, t. j. neovplyvňujú základ dane a nezdaňujú sa.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sú uvedené v § 3 ods. 2 ZDP a špecificky pre príjmy zo závislej činnosti v § 5 ods. 5 ZDP.

Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, sú uvedené v § 9 ZDP a špecificky pre závislú činnosť v § 5 ods. 7 ZDP.

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k príležitostnému príjmu FO z pohľadu ZDP

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

V prípade príjmov daňovníkov s ODP je navyše potrebné prihliadať aj na § 16 ZDP, ktorý špecificky vymedzuje predmet dane pre túto skupinu daňovníkov s tým, že pokiaľ posudzované príjmy nebudú uvedené v tomto ustanovení, nie sú predmetom dane na území SR. Ak takýto daňovník má bydlisko v štáte, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. inú medzinárodnú zmluvu, potom je potrebné posudzovať príjmy aj podľa príslušnej zmluvy.

V príspevku sú uvedené najvýznamnejšie a najčastejšie fyzickými osobami poberané druhy príjmov, ktoré spĺňajú práve podstatu toho, že sú vylúčené zo zdanenia daňou z príjmov, resp. sú oslobodené od zdanenia len do určitej výšky.

1. Príjmy vylúčené z predmetu dane z príjmov fyzických osôb

1.1 Príjmy vylúčené z predmetu dane, určené pre všetky fyzické osoby, bez ohľadu na druh dosahovaného príjmu

Medzi najčastejšie druhy nezdaňovaných príjmov z dôvodu ich vylúčenia z predmetu dane fyzických osôb patria predovšetkým:

  1. príjmy získané darovaním,
  2. príjmy získané dedením a
  3. podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, resp. podiely na majetku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatené z dôvodu likvidácie spoločnosti alebo vystúpenia z tejto spoločnosti.
A. Darovanie a dedenie

Nadobúdanie vlastníctva dedením alebo darovaním je vymedzené ustanoveniami ObčZ.

Dedičstvo je upravené v § 460 a nasl. ObčZ. Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, pričom dediť je možné zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Pri dedení zo zákona v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak sa dedí zo závetu, poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov, alebo vo forme notárskej zápisnice.

Podmienky darovania sú upravené v § 628 až § 630 ObčZ. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

V okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, právu alebo inej majetkovej hodnote daňovník získal príjem (peňažný alebo nepeňažný), ktorý však v tomto momente nie je u daňovníka (dediča alebo obdarovaného) predmetom dane. Ak však z takéhoto zdedeného alebo darovaného majetku plynie príjem, t. j. napr. daňovník dal zdedenú alebo darovanú nehnuteľnosť do prenájmu alebo predal nadobudnuté cenné papiere alebo hnuteľný majetok, tento už je predmetom dane, t. j. ak nie je oslobodený od dane (§ 9 ZDP), je zdaniteľným príjmom.

 

Príklad č. 1:

Daňovník zdedil nehnuteľnosť. Hodnota tejto nehnuteľnosti ako príjem získaný dedením nie je predmetom dane.

Túto nehnuteľnosť dal daňovník do prenájmu, pričom príjem, ktorý mu už bude plynúť z prenájmu tejto nehnuteľnosti, bude príjmom, ktorý je predmetom dane a ktorý je zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 3 ZDP.

Pri tomto druhu príjmu ZDP upravuje aj oslobodenie od dane do výšky 500 € podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP.

 

V prípade majetku získaného darovaním je potrebné rozlišovať, o aké dary ide. Dary poskytované v súvislosti s príjmami:

  • podľa § 5 ZDP – tieto sú zdaniteľným príjmom bez uplatnenia výdavkov najmä v prípade, ak sú poskytované zamestnávateľom tohto zamestnanca,
  • podľa § 6 ZDP – tieto sú zdaniteľnými príjmami, avšak v súlade s usmernením MF SR k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov k niektorým problematickým oblastiam pri posudzovaní vyčíslenia výšky základu dane z príjmov, uverejneným vo FS č. 5/2005, sa zároveň k týmto príjmom uvádzajú aj výdavky v hodnote prijatého daru, t. j. takto prijatý dar má v zásade neutrálny daňový dosah pre daňovníka/príjemcu. Uvedený postup je zhodný s postupom pri zahŕňaní dotácií, podpôr a príspevkov do zdaniteľných príjmov uvedeným v § 17 ods. 3 písm. h) ZDP.

 

Príklad č. 2:

Súkromnému veterinárovi fyzická osoba darovala medicínsky prístroj ako poďakovanie za záchranu jeho domáceho miláčika. Je takto poskytnutý dar zdaniteľným príjmom u obdarovaného daňovníka?

Keďže ide o vec, ktorá je určená na výkon jeho činnosti, je preukázaná súvislosť poskytnutého daru s dosahovanými príjmami z podnikania podľa § 6 ZDP. Hodnota tohto daru bude teda predmetom dane a bude súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) daňovníka z príjmov podľa § 6 ZDP.

V prípade, ak veterinár zaradí prístroj do obchodného majetku, v zásade by mala hodnota tohto prístroja (dar) ako jeho nepeňažný príjem mať neutrálny dosah na jeho výslednú daňovú povinnosť, a to z dôvodu, že si k hodnote prístroja, t. j. k nepeňažnému príjmu, môže uplatniť aj výdavok v takej istej výške, v závislosti od skutočnosti, či pôjde o majetok odpisovaný alebo neodpisovaný (z dôvodu nižšej hodnoty, ako je ustanovená pre odpisovaný majetok).

Ak by hodnota darovaného prístroja spĺňala výšku pre zaradenie tohto majetku do odpisovaného majetku, bude daňovník zahŕňať takýto príjem spôsobom určeným pre zahŕňanie príjmu do základu dane z poskytnutej dotácie u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva podľa ustanovenia § 17 ods. 3 písm. h) ZDP, t. j. postupne vo výške príslušnej k ročnému odpisu takéhoto majetku.

Ak daňovníkovi v roku 2017 darovali medicínsky prístroj v hodnote 2 000 € v súvislosti s výkonom jeho činnosti, tento prístroj daňovník zaradí do 2. odpisovej skupiny a odpisuje 6 rokov. Pri rovnomernom odpisovaní bude odpisovať každý rok 334 €, pričom každý rok bude rozpúšťať k príslušnému odpisu aj príjem (hodnotu prístroja), t. j. príjem vo výške 334 € ročne (pre zjednodušenie –prístroj nadobudol v januári roka 2017, t. j. má nárok na celý ročný odpis).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Príjmy fyzickej osoby nepodliehajúce zdaneniu

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner