Daňové priznanie k dani z príjmov treba podať do 31. októbra 2020

K 30. septembru 2020 sa skončia lex korona opatrenia v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa budú podávať k 31. októbru tohto roka.

Dátum publikácie:23. 9. 2020
Autor:Redakcia - Daňové centrum

tt_dp-31-10-2020

Daňové priznania za minulý rok bude potrebné podať k 31. októbru 2020. Týka sa to tých, ktorí ich doteraz nepodali pre koronakrízu.

Ku koncu septembra sa totiž skončia lex korona opatrenia v oblasti daní. Počíta s tým vládny zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 22. septembra 2020 v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament. 

Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa rušia ku koncu septembra. Ide najmä o podanie daňových priznaní a zaplatenie daní, ktoré zákon ukladá firmám podať a zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení sa obdobia pandémie, ale aj ďalšie opatrenia v oblasti daní a účtovníctva.

V prípade podávania daňových priznaní bude stanovený fixný dátum 30. september 2020, keď sa skončí opatrenie týkajúce sa ich odkladu. Odvtedy začne plynúť lehota jeden mesiac od skončenia sa mimoriadnej situácie. Od 30. septembra do jedného mesiaca je potrebné podať daňové priznanie a zaplatiť daň, teda bude to k dátumu 31. október 2020.

Okrem toho sa zákon dotýka aj ďalších oblastí, v ktorých boli posunuté termíny na splnenie daných povinností, ale po 30. septembri sa odklady rušia. Týkajú sa napríklad oblasti správy daní, dane z pridanej hodnoty, ale aj colnej oblasti či oblasti rozpočtových pravidiel. Najneskôr do 31. decembra začnú mať termíny platnosť takú, ako mali pred pandémiou.

Pre všetky povinnosti, ktoré majú  daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie, platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na sobotu.

 

Viete, s akými zmenami musíte počítať pri tohtoročnom podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019? Na čo všetko sa musíte pripraviť?

Je toho veľa, na čo nezabudnúť a čo zvládnuť. Pozrite si prehľad tém, ktoré sme pre Vás v súčasnej mimoriadnej situácii pripravili, aby sme Vám podávanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 uľahčili. 

Odborné články:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Povinnosť podávania daňového priznania, opravné a dodatočné daňové priznanie, vyčíslenie daňovej povinnosti k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, príjmy, ktoré sa neuvádzajú v daňovom priznaní, zdaniteľné príjmy, ktoré sú uvádzané v daňovom priznaní – vyčíslenie daňovej povinnosti, príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2019 typ B.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

Tlačivo na vyplnenie daňového priznania daňového priznania právnickej osoby za rok 2019, komentár k vypĺňaniu jednotlivých riadkov daňového priznania, preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020, platenie dane z príjmov právnickej osoby, spracovanie príkladu v tlačive daňového priznania právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2019

Príjmy oslobodené od dane, príjmy vyberané zrážkou, príjmy rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto, a povinnosť podať daňové priznanie, príklad na vyplnenie daňového priznania príspevkovej organizácie za rok 2019, ktorej zriaďovateľom je mesto.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Lehoty na podanie daňového priznania, spôsoby doručenia daňového priznania, splatnosť dane, spôsob platenia dane, miesto podania daňového priznania, druhy daňových priznaní, povinnosť podať daňové priznanie u subjektov územnej samosprávy (obce a VÚC), tlačivo daňového priznania a zmeny v tlačive DP pre rok 2019, zmeny v ZDP účinné v roku 2019, vzťahujúce sa na subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, výklad k jednotlivým riadkom daňového priznania s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2019.

Daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb

Predstavíme vám tipy na daňovú optimalizáciu základu dane, ktorá predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej povinnosti, ktorú je daňový subjekt nevyhnutne povinný odviesť štátu. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Pri legálnej daňovej optimalizácii daňovník analyzuje a uplatňuje v praxi všetky dostupné prvky, ktoré umožňujú znížiť daňový základ, využíva rôzne variantné riešenia uplatnenia daňových výdavkov a využíva prípadné medzery v daňových zákonoch. 

Daňové priznania právnických osôb – 10 tipov z praxe

V článku ponúkame 10 základných otázok k téme daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019 s riešeniami, ktoré spoločnostiam pomôžu v navigácii správnym smerom a vyzdvihnú, čo je vhodné zohľadniť pri podávaní daňových priznaní. Primárny dôraz sa kladie na spoločnosti účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia v príkladoch

Medzinárodné zdaňovanie príjmov u daňovníka si vyžaduje správne posúdenie jeho rezidencie, prípadne stanovenie stálej prevádzkarne, ktorá mu vznikne v zahraničí. Ak je daňovník považovaný za rezidenta dvoch zmluvných štátov, je potrebné vhodne uplatniť metódu na elimináciu dvojitého zdanenia. V článku prinášame 20 ilustrácií možného zdanenia príjmov zo zahraničia.

Daň z príjmov – príklady problematických okruhov z praxe

Vysvetľujeme niektoré frekventované otázky k dani z príjmov právnickej osoby a chceme tak pomôcť tak pri ich správnom posúdení vo vzťahu k zisťovaniu základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Ide napr. o odpis záväzku vzťahujúci sa k nedaňovému výdavku, príjmy z reklám u neziskových organizácií, výdavky na reklamné predmety, kompenzačné platby a ich zahrnutie do základu dane u veriteľa a dlžníka...

Odpočet daňovej straty PO – mimoriadne opatrenie v dôsledku pandémie

Jedným z mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie je aj možnosť daňovníkov odpočítať si v úhrne neuplatnené daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach 2015 až 2018 od základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2019. Osobitný spôsob odpočtu, ako aj postup pri vyplnení daňového priznania  k dani z príjmov za rok 2019 vysvetlíme v príkladoch.

Možnosti umorovania daňových strát
Pri umorovaní straty v daňovom priznaní za rok 2019 je možné uplatniť dve možnosti: umorovať straty rovnomerne štyri roky alebo zvýhodneným odpočtom zavedeným v dôsledku pandémie. Na príkladoch poradínem kedy je ktorý spôsob umorovania straty výhodnejší.

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v zákone o dani z príjmov potrebné pri zostavovaní daňového priznania fyzickej osoby za rok 2019, ktoré sa každoročne upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy. 

 

Editovateľné vzory tlačív:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2019) - s poučením na vypĺňanie daňového priznania doplneným o spôsob odpočtu daňových strát počas pandémie

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2019)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za zdaňovacie obdobie 2019) - s poučením na vypĺňanie daňového priznania doplneným o spôsob odpočtu daňových strát počas pandémie

Videoškolenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2019. Okrem praktických informácií súvisiacich s vyplnením daňového priznania nájdete vo videoškolení aj odpovede na najčastejšie otázky z praxe. Prostredníctvom videoškolenia môžete navyše nahliadnuť aj na zmeny v právnej forme a ich vplyv na zdaňovacie obdobie, zmeny v daňovom priznaní od 1. 7. 2020, sankcie za nepodanie daňového priznania, daňové výdavky, rezervy, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky či iné.

 

Záznam z webinára:

Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019

Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým si povieme základné informácie potrebné k podaniu daňového priznania fyzickou a právnickou osobou a najdôležitejšie aspekty viažuce sa k povinnosti podať daňové priznanie, ako: 

  • lehota na podanie daňového priznania aj pre PO aj FO a väzba na zdaňovacie obdobie a splatnosť dane,
  • kedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie,
  • kedy má povinnosť podať daňové priznanie fyzická osoba a možnosti uplatnenia nezdaniteľných častí u FO,
  • opravné a dodatočné daňové priznanie,
  • riziká z nesprávne podaného daňového priznania, resp. nepodania DP.

 

Odbornú publikáciu Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 si môžete za zvýhodnenú akciovú cenu zakúpiť aj v našom e-shope:

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.